Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində YÜKSƏKMOLEKULLU sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

yüksəkmolekullu birləşmələr fiz. – molekulları zəncirlər şəklində qurulmuş maddələr.
← YÜKSƏKMƏHSULLU

sif. Yüksək məhsul verən, bollu məhsul verən.

YÜKSƏKVƏZİFƏLİ →

sif. Yüksək vəzifə sahibi olan, yüksək ictimai və ya xidməti mövqe tutan. Yüksəkvəzifəli şəxslər.