DA₂

“Daha” sözünün canlı dildə işlənən ixtisar forması olub “a” uzadılaraq deyilir. Da sənə nə deyim. – Padşah Əhmədi-Çekkaşdan xəbər aldı: – Da nəyin qaldı? Əhmədi-Çekkaş dedi: – Da sağlığın! (Nağıl).

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət (qısa)

DA и, ну, же, тоже, даже, также ətraflı

Azərbaycanca-rusca lüğət

DA I част. (употребляется после слов, которые в конечном слоге имеют гласные заднего ряда), variant də употребляется после гласных переднего ряда (см. ətraflı

Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti

DA Da, də bağlayıcıları dəxi sözünün ixtisarından törəmədir. V.Bank yazır: “Türk dillərində “связывать” ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan