Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində DA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

“Daha” sözünün canlı dildə işlənən ixtisar forması olub “a” uzadılaraq deyilir. Da sənə nə deyim. – Padşah Əhmədi-Çekkaşdan xəbər aldı: – Da nəyin qaldı? Əhmədi-Çekkaş dedi: – Da sağlığın! (Nağıl).
← DA₁ (DƏ)

1. Danışan şəxsin məsələyə münasibətini, hiss və həyəcanını bildirməyə xidmət edən və çox vaxt yerindən və məna çalarından asılı olub müəyyən intonasiya ilə deyilərək aşağıdakı vəzifələrdə işlədilən ədat.

DABAQ →

is. bayt. Qaramal, davar və donuzlarda yoluxucu xəstəlik.