Слово BAB в словаре арабских и персидских слов азербайджанской литературы.

BAB1

ə. 1) qapı; 2) əsərin fəsli; 3) mövzu, məsələ. Babi-ali Sultan Türkiyəsində mərkəzi hökumət.

BAB2

f. 1) layiq, yaraşan; 2) tay, cur; 3) barə, xüsus; 4) cəhət, səbəb.

← BA

ə. «bismillah» ifadəsinin ixtisarı.

BABƏT →

BABƏT1 f. xüsus, barə. BABƏT2 f. növ, cür, tərz. BABƏT3 f. ortabab, birtəhər; nə yaxşı, nə pis.

Həmin söz digər lüğətlərdə: