Слово VACİBAT в словаре арабских и персидских слов азербайджанской литературы.

ə. «vacib» c. dinə görə yerinə yetirilməsi və ya riayət edilməsi vacib olan işlərin məcmusu.

VACİBƏ →

ə. vacib olan (iş, şey və s. haqqında).