GƏRAYXAN adının mənası.

böyük xan, kişi kimi güclü xan; Gəray xan.
← GƏRAY

igid, qəhrəman; güclü, qüvvətli; y. və l. dilinə "geraus", r. dilinə isə "geroy", ingilis dilinə “hero” şəklində keçmişdir (Krım xanlığında 364 (1428-1792) il hakimiyyət sürmüş Gərayilər sülaləsinin adı "gəray" etnonimi ilə bağlıdır).

GƏRƏK →

lazım, zəruri.