Слово BABA в словаре омонимов азербайджанского языка. Çoxmənalı sözlər

BABA I is. Atanın, ya da ananın atası. O qoca babası saç-saqqalı ağ; Səlimi özünə sanırdı dayaq (A.İldırım).

BABA II is. Sadə, adi, fağır mənasında. Mən yoxsul bir məllim babayam (Ə.Haqverdiyev).

← BAB

BAB I is. [ ər. ] köhn. Fəsil, bölmə (əsərdə).

BABALI →

BABALI I is. Günah. Biz də istifadə edərik, babalı onların boynuna vəssalam (M.İbrahimov).