Qısa azərbaycanca-rusca lüğətində ЧЕКАНИТЬ sözü.


1. zərb etmək, kəsmək (pul, medal);
2. naxış basmaq (metala);
3. məc. aydın söyləmək, aydın tələffüz etmək;
4. xüs. pərçimləmək (metalı);
5. ba
← ЧАЯНИЕ

ümid, əməl, arzu, dilək

ЧЕЛОВЕК →

1. adam, insan; 2. nəfər, şəxs; 3.nökər, xidmətçi