Qısa azərbaycanca-rusca lüğətində ЧЕЛОВЕК sözü.


1. adam, insan;
2. nəfər, şəxs; 3.nökər, xidmətçi
← ЧЕКАНИТЬ

1. zərb etmək, kəsmək (pul, medal); 2. naxış basmaq (metala); 3. məc. aydın söyləmək, aydın tələffüz etmək; 4. xüs. pərçimləmək (metalı); 5. ba