Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğətində LABÜDLÜK sözün sinonimləri.

zərurilikvacibliklazımlılıq
← LABÜD

zəruri — vacib — lazımlı — olumlu

LAQEYD →

qayğısız — arsız — qeydsiz — başısoyuq — səhlənkar