Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

PALEOQRÁFİYA
PALEOQRAFİYA [yun. palaios və grapho] Yazı tarixini, onun qrafik formalarının inkişaf qanunauyğunluqlarını öyrənən tarixifiloloji fənn.

Azərbaycanca-rusca lüğət

PALEOQRAFİYA
PALEOQRAFİYA I сущ. палеография: 1. наука о графике и внешнем виде древних рукописей.