Словарь лексики азербайджанских дастанов

 • FİDAN

  Yenicə yetişən cavan ağac və ya kol. Badə doludu içməyə, Gül, fidan, ağac əkməyə, Vaxtı gəlibdi açmağa, Gül qırmızı geyinibdi

  Полностью »
 • FİRƏNG

  Fransız sözünün danışıqda işlənən variantı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Firəng şüşəsindən ağdı qolları, Göyün ulduzuna bənzər xalları, Saf güləbət

  Полностью »
 • FİRİŞTƏ FARS

  Mələk. Gedənin gəlməsin, yatanın ölsün! Fələk əli dəysin, dövranın dönsün, Firiştələr vursun, ağzı əyilsin, Sənin bir dərdini bilən olmasın!          

  Полностью »
 • FİRQƏT

  Bax: fürqət. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Полностью »
 • FİRQƏT ƏRƏB

  Ayrılıq, fəraq. Düşübən çəkdiyin bu nə firqətdir? Oğlan, bir səbir eylə, sirrin duyarlar. Sinəmdə qövr edən dərddi, möhnətdi, Oğlan, bir səbir eylə, s

  Полностью »
 • FİRUZƏ FARS

  Göy rəngli qiymətli daş. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Eyvaznan Çəmlibelə düşdüyüm, Seylab kimi al şərabın içdiyim, Qalxanınan firuzəsin ölçdüyüm, Alt

  Полностью »
 • FİTNƏ ƏRƏB

  1. Qarışıqlıq, ara qarışdırma. 2. Hiylə, tələ. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Deyirdin zaman gedəcək belə, Uymuşdun şeytana, fitnəyə, felə, Hərdən hökm

  Полностью »
 • FİTNƏ-FEİL ƏRƏB

  Hiylə, kələk, fənd, tələ. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu der, şəndi qoşun yayılı, Məsaf günü qoç igidlər ayılı, Hər oymaqdan min igidim sayılı,

  Полностью »
 • FOT

  Bax: fövt. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) İndi işıq yeri görüb fürsəti fota verməyib yerindən qalxıb dedi

  Полностью »
 • FOVCU-FOVCU

  ər. fövc  – camaat, dəstə Dəstə-dəstə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dəlilərim fovcu-fovcu, At minib düşman qovucu, Belində misri qılıncı, Koroğlu kim

  Полностью »
 • FÖVT ƏRƏB

  Əldən qaçırma, əldən çıxarma. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Fürsəti fövtə verməzsən. Özünü dərhal salarsan küləfirəngə

  Полностью »
 • FÜRQƏT

  Bax: firqət. Dərdli Kərəm deyər fürqətim qatı, Kəskindi qılıncı, yüyrəkdi atı, O İsəvi, mən Məhəmməd hümməti, Atəşi sərimdə qaldı, nə çarə?          

  Полностью »
 • FÜRQƏT ƏRƏB

  Ayrılıq, fəraq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bir qılıncım var, bir atım, Artıbdır dadü fürqətim, Qərib ellərdə cəsədim Qalır, ay mədət, ay mədət!  

  Полностью »
 • GAP-GƏLƏCİ

  Söhbət. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qarı yeməy hazırladı. Yeməydən sonra gap-gələci başladı. (“Koroğlunun Toqat səfəri”) (Hümmət Əlizadə)

  Полностью »
 • GAVUR

  ərəb. kafir Müsəlman olmayan, qeyri-müsəlman. Paşa dedi: Aşıq, sən bir müsəlman adamsan, Əsli gavur, özü də keşiş qızı

  Полностью »
 • GAVUR

  ər. kafir Müsəlman olmayan, qeyri-müsəlman. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlunun başına yer qəhətdi ki, gəlib özünü bu dəlmə-deşiyə soxub! Bəyəm g

  Полностью »
 • GECƏLİK

  Örpək, ləçək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • GECİM

  Geyim-kecim. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • GEDƏ

  Qısa, küt. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • GEDƏRMƏK

  Kənar etmək, dəf etmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • GEDİCƏK

  Gedincə, ortadan qalxınca. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • GEDİMLÜ

  Getməli olan, ölümlü, sonu olan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • GENƏ

  Yenə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Ay həzərat, ay camaat, Ürək zərd oldu, zərd oldu!.. Genə namərdin sözləri Cana dərd oldu, dərd oldu!              

  Полностью »
 • GENƏZ

  Asan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • GERÜ

  Geri. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • GEYƏR OLMAQ

  Geymək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • GEYƏSİ

  Geyəcək, paltar. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • GEYSU

  Bax: gəysu.

  Полностью »
 • GEYÜRMƏK

  1. Geydirmək, bəzətmək. 2. Zirehləmək, zireh geydirmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • GƏBİR FARS

  Atəşpərəst, Zərdüşt dinində olan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bolu bəyim, tanı məni, Gör necə bəbir, bəbirəm

  Полностью »
 • GƏC

  Bax: gəj. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Полностью »
 • GƏDA FARS

  1. Aşağı təbəqədən olan; nökər. 2. Məcazi mənada: görməmiş. 3. Fəqir, yazıq, binəva. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Al Koroğlu sədasını, Keç dəryalar

  Полностью »
 • GƏDƏ

  1. Bax: gəda. 2. Oğlan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Gör indi iş nə yerə gəldi ki, keçəl gədənin birisi gəlib buradan at apardı

  Полностью »
 • GƏDİK

  Dağın beli, aşırım. Ərzurumun gədiyinə varanda, Onda gördüm burum-burum qar gəlir. Lələ dedi: gəl bu yoldan qayıdaq, Dedim: dönmək namusuma ar gəlir

  Полностью »
 • GƏDİK

  Dağın beli, aşırım, dağ keçidi. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğluyam, gədikləri busaram, Qancırğadan qanlı başlar asaram, Bolu bəy, sənə bir qılın

  Полностью »
 • GƏJ FARS

  Suvaq işlərində istifadə olunan, gillə gipsin qarışığından istifadə olunmuş maddə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bir-birinin üzünə baxanda gördülər ki

  Полностью »
 • GƏLƏCİ

  Məcazi mənada: ağlı-başı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • GƏLİNBACI

  Cavan gəlinlərə qohumları tərəfindən verilən ad. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu dedi: – Yaxşı, gəlinbacı ol! Bundan sonra sənə gəlinbacı deyərə

  Полностью »
 • GƏLİNCÜK

  Gəlin (əzizləmə) – gəlinciyim; kiçik gəlin, sevgili gəlin. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • GƏLİŞMƏK

  Qarşılıqlı gedib-gəlmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • GƏMİŞDİRMƏK

  Alıcı quşlara şikar almağı öyrətmək, onları şikar üçün şirnikdirmək (ovçu alıcı quşu şikara buraxmazdan əvvəl acıqlandırır, buna “quş küsdürmək” deyir

  Полностью »
 • GƏNƏŞMƏK

  Məsləhət üçün müraciət etmək, məsləhətləşmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Halaypozan Koroğluya gənəşdi, Koroğlu buna da razılaşdı

  Полностью »
 • GƏR FARS

  Əgər. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Gər girişsəm çalhaçala, Quş gərəkdi qanad sala, Çəkib uçurdaram qala, Bəy, paşa, sultan başına

  Полностью »
 • GƏRDAN

  Bax: gərdən. Gözləyə-gözləyə qallam yolları, Yadıma düşübdü şirin dilləri. Baxış deyər, yarın siyah telləri, Düzülmüş gərdanda sərasər, hanı?        

  Полностью »
 • GƏRDAN FARS

  Boyunun ön tərəfi; boyun. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)  Duruşu bənzər tərlana, Gözəl doğub gözəl ana, Töküb tellərin gərdana Məhbub xanım, Məhbub xan

  Полностью »
 • GƏRDƏK

  Toyda oğlan evində gəlin üçün pərdə ilə ayrılmış xüsusi yer. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Yeddi gün, yeddi gecə toy büsatı quruldu, yeddinci gecə qız

  Полностью »
 • GƏRDƏKXANA

  Təzə evlənənlər üçün ev. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • GƏRDƏN

  Bax: gərdan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Mənə qara deyən gözəl Qaşların qara deyilmi? Tökülübdü dal gərdənə Saçların qara deyilmi?                  

  Полностью »
 • GƏRDƏN FARS

  Boyunun ön tərəfi; boyun. Nə yaxşıdı oban, elin, Yaraşır kəmərə belin. Tökülüb gərdənə telin, Könül sənə bənd olubdu

  Полностью »
 • GƏRDƏNBƏND FARS

  Boyunbağı. Gözəllər yığılıb hamısı kəndə, Sənəyin doldurub burdan ötən də, Şamaxı şəddəli gərdənbənd təndə, Əyrimcədən keçər beli qızların

  Полностью »