Словарь лексики азербайджанских дастанов

 • HEYBƏTLƏ

  Zəhmlə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Ağa Koroğlu heybətlə əlin qulağına qoyub gəldi Ağca Quzunun üstünə

  Полностью »
 • HEYBƏTLÜ

  Bax: heybətli. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • HEYKƏL-HAMAYIL ƏRƏB

  Heykəl – boyuna salınan dua, hamayıl (həmail) – boyunbağı. Pərimin boynunda heykəl-hamayıl, Ləl bazubənd düzüb qol kənarında

  Полностью »
 • HEYVA KİMİ SARALMAQ

  Dastanlarda heyva kimi saralmaq təşbehi çox işlənir. Bu dərd, bu qəm mənim canımda qaldı, Heyva kimin gül irəngim saraldı

  Полностью »
 • HEYVA KİMİ SOLMAQ

  Bax: heyva kimi saralmaq.

  Полностью »
 • HEYVƏRƏ

  Kobud, qanmaz, zırrama, ağzıyava. Dastanlarda yekə, zorba mənasında da işlədilir. Qız bir heyvərə qaya götürüb dedi: – Buradan getməsəniz, təpənizə bi

  Полностью »
 • HEYVƏRƏ

  Kobud, qanmaz, zırrama, ağzıyava. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bu mənalarla yanaşı, dastanda yekə, zorba mənasına da rast gəlinir

  Полностью »
 • HƏ Mİ

  Beləmi? Deyilmi? Belə deyilmi? (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • HƏBƏŞ

  Bax: həbəşi. Yüz xali həbəş, gərdəni mina, xəti-reyhan, Yüz sinəsi mərmər, dişi dür, afəti-dövran...                                                  

  Полностью »
 • HƏBƏŞİ

  Qara. Vurdun ürəyimə həbəşi xallar, Görsənir yaramda vəz, qayıt indi.                                       (“Sam şahzadə”)

  Полностью »
 • HƏCƏMƏT ƏRƏB

  Xalq təbabətində müalicə üsulu və qan almaq, qanı sormaq üçün işlədilən buynuzşəkilli alət. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Gördü, karvanın qavağında bi

  Полностью »
 • HƏCV ƏRƏB

  İstehzalı, kəskin, acı, kinayəli yazı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğludu həcv yazan, Eyvazdı cəfaya dözən

  Полностью »
 • HƏDYAN

  ərəb. həzyan Tərbiyəsiz, ədəbsiz, hərzə, nalayiq sözlər; söyüş; yava, ağzıpərtov. Hərcayı danışıb, hədyan gülməyə, Bilmədiyi sözləri lafa vurmaya, Zər

  Полностью »
 • HƏDYAN

  ər. həzyan Tərbiyəsiz, ədəbsiz, hərzə, nalayiq sözlər; söyüş // yava, ağzıpərtov. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Demə mənə bu hədyanın, Yəqin bil ki, a

  Полностью »
 • HƏQAYİQ ƏRƏB

  Həqiqət sözünün cəmi; həqiqətlər. Özün şah, aşikar adın həqayiq, Önüncə cilovdar Cəbrayıl, Pərim! Dua əfsunudu firiştə zülfün, Cəmi bəlalardan təfail,

  Полностью »
 • HƏLALLAŞMAQ

  Bax: halallaşmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • HƏLƏM-HƏLƏM

  Boş-boşuna, əsassız. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) O, hələm-hələm yerdə nərə çəkməz. (“Dəmirçioğlunun Çənlibelə gəlməyi”)

  Полностью »
 • HƏLQƏBƏGUŞ

  ər. həlqə, fars. guş – qulaq Qulağı halqalı (qul nəzərdə tutulur). (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Əgər qaldıra bildi, Qara pəhləvan onun meydanına çıxa

  Полностью »
 • HƏLLƏ

  İri kəsək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Полностью »
 • HƏLLƏMƏK

  İtələmək, yuvarlamaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Paşa özündən çıxdı. Əlini atdı böyük bir daşa ki, həlləyib salsın onun başına

  Полностью »
 • HƏMAİL

  Bax: həmayil. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Полностью »
 • HƏMAİL QUŞANMAQ

  Qılıncın bağını çiyindən ataraq çarpaz taxmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • HƏMAYİL

  Bax: hamayıl. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Əyləşibdi Çənlibelin elində, Deyil işlərində naşı Koroğlu

  Полностью »
 • HƏMRAH

  fars. rah – yol Yol yoldaşı, yoldaş. Əmrah dedi: – Xanım, Əmrah demirəm, həmrah deyirəm. Bizlərdə həmrah yol yoldaşına deyirlər

  Полностью »
 • HƏNA

  ər. qina Xına. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bu gün bir gəlin görmüşəm, Əlində toy hənası var, Yoxlamışam, var-yoxusu, Bir inək, bir danası var

  Полностью »
 • HƏNDƏVƏR

  Ətraf, dövrə, yan-yörə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bu yeddi ilin ərzində bir tacir, bir bəzirgan mənə bac verməmiş bu həndəvərdən keçə bilməyib

  Полностью »
 • HƏNƏK ELƏMƏK

  Bax: hənək etmək.

  Полностью »
 • HƏNƏK ETMƏK

  Zarafat etmək, zarafatlaşmaq, şuxluq etmək.

  Полностью »
 • HƏNƏK ƏRƏB

  Zarafat. Mən Dilsuzam, talan sallam elinə, Zənən kimi hənək gəlmə dilinə. İgidsən, qılıncı sən al əlinə, Namərd olan bu cəngana gəlməsin

  Полностью »
 • HƏNƏKLƏŞMƏK

  Bax: hənək etmək.

  Полностью »
 • HƏP

  Tamam, bütün. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • HƏR VƏCHLƏ

  Hər necə olursa-olsun.

  Полностью »
 • HƏRAMİ ƏRƏB

  Quldur, çapovulçu, yolkəsən. Bir qədər getdikdən sonra həramilərə rast olur. (“Baxış-Leyla”)

  Полностью »
 • HƏRAMİ ƏRƏB

  Quldur, çapovulçu, yolkəsən. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Meşədən enərkən Çəmli dağıdan, Çəkinməyin həramidən, yağıdan, Səflər pozan, düşmənləri dağ

  Полностью »
 • HƏRAMİBAŞI

  Quldurbaşı. Başına döndüyüm həramibaşı, Doğramayın məni, aman günüdü. Gözümdən axıtma qan ilə yaşı, Doğramayın məni, aman günüdü

  Полностью »
 • HƏRBƏ ƏRƏB

  1. Mizraq, süngü. 2. Hədə-qorxu, hərbə-zorba. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Yağı düşmanın hərbəsi Qaçırtmaz meydandan məni

  Полностью »
 • HƏRBƏ-ZORBA

  Qorxutmaq, dəhşətə salmaq üçün edilən hərəkət və ya deyilən söz; hədə-qorxu, hədə. Qorxmayıram sənin hərbə-zorbandan, Nə bəyindən, nə paşandan, nə xan

  Полностью »
 • HƏRBƏ-ZORBA

  Qorxutmaq, dəhşətə salmaq üçün edilən hərəkət və ya deyilən söz; hədə-qorxu, hədə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Belə deyəndə Koroğlu sazı alıb, görək

  Полностью »
 • HƏRBƏ-ZORBA GƏLMƏK

  Hədələmək, qorxutmaq, hədə-qorxu gəlmək. İgidlərdə üç nişan olar. Bir-birinə hərbə-zorba gəlmək, at oynatmaq, güləşmək

  Полностью »
 • HƏRBƏ-ZORBA GƏLMƏK

  Hərbələmək, qorxutmaq, hədə-qorxu gəlmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Полностью »
 • HƏRCAYI FARS

  1. Avara, sərsəri, heç bir işlə məşğul olmayan. 2. Mənasız, boş. Xəbər aldım təbrizlidən, Məni hərcayı çağladı, Viran bağlar xəzəl oldu, Didələrim qan

  Полностью »
 • HƏRCAYI FARS

  1. Avara, sərsəri, heç bir işlə məşğul olmayan. 2. Mənasız, boş. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğluyam, deyim düzü Saymaram əllini, yüzü, Hərcay

  Полностью »
 • HƏRCAYİ

  Bax: hərcayı. Öpmədim gülər üzündən, Doymadım ala gözündən; Nakəs, hərcayi sözündən Gül uymaz xara deynən

  Полностью »
 • HƏRCAYİ

  Bax: hərcayı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Полностью »
 • HƏRÇİ

  Hər nə qədər, nə qədər. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu minarənin başından Çənlibelə tərəf baxdı

  Полностью »
 • HƏRÇİ-BADABAD FARS

  Olsun, qoy nə olur, olsun (nəticəsi bəlli olmayan bir işə girişdikdə deyilən ifadə). (“Koroğlu” dastanının lüğəti)  Hasan paşa gördü iş şuluqdur

  Полностью »
 • HƏRGİZ FARS

  Əsla, qətiyyən, heç vaxt. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) İgid odu aza-çoxa baxmaya, Məlulun, miskinin könlün yıxmaya, Qılınc bozaranda hərgiz qorxmaya,

  Полностью »
 • HƏRİF ƏRƏB

  1. Gözə tanış gəlməyən, şübhəli görünən tip. 2. Alçaq, yaramaz (adı çəkilməyə layiq olmayan). 3. Rəqib

  Полностью »
 • HƏRRAC ƏRƏB

  Ən çox pul verənə satılması üçün açıq satış; müzaidə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Balam, bu Hasan paşa mənim yolumda qızlarını nə yaman hərrac bazar

  Полностью »
 • HƏRZƏ ƏRƏB

  Mənasız, boş, cəfəng, nalayiq. Hər məclisdə sən hərcayi söyləmə! Xançal alıb bağrım başı teyləmə! Daldalarda lafı-kəzaf eyləmə! Saxla hərzə dilin aman

  Полностью »