Словарь лексики азербайджанских дастанов

 • HU

  Ərəbcə O mənası verən və sufi ədəbiyyatında Allaha aid olan kəlmədir. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)  İgidə yoldaş olmasa, Bir qoşuna baş olmasa

  Полностью »
 • HU DEMƏK

  Allahı çağırmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Полностью »
 • HU ƏRƏB

  Allaha (O) işarə edən kəlmə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • HUMAY

  ərəb. hüma Cənnət quşu; dövlət quşu (əfsanəvi quş). Humay kimi dövr eylərəm havada, Babam öldü, yetim qaldım yuvada, Bir əli əllərdə, ağzı duada, Bir

  Полностью »
 • HUMAY

  ər. hüma Mifologiyada: cənnət quşu; dövlət quşu (hökmdar öləndə humay quşu kimin çiyninə qonsa, kölgəsi kimin üstünə düşsə, onu hökmdar seçirdilər)

  Полностью »
 • HUMAYUN

  humayun (hümayun) ağı – qalın ağ parça növü. ...axırda Vəzir bir erkəci öldürtdürüb, humayun ağına bükdürdü, səs saldı ki, bəs Pəri xanım ölüb

  Полностью »
 • HURİ ƏRƏB

  1. Cənnətdə xidmət edən gözəl qız; behişt qızı, cənnət qızı. 2. Klassik şeirdə: çox gözəl qadın. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğluyam, mən sözümdə

  Полностью »
 • HURİ-NİSBƏT ƏRƏB

  Huri kimi, huriyə bənzər. Əbdülkəbir diqqətlə Xəzangülə nəzər salanda nə gördü: heç dünyaya baxan gözləri belə huri-nisbət, mələksifət, ziba çeşm gözə

  Полностью »
 • HÜCRƏ ƏRƏB

  Məscid, təkyə, karvansara və s. yanındakı kiçik otaqlardan hər biri. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Eyvaz sözünü tamamlayandan sonra Xacə Yəqub karvans

  Полностью »
 • HÜLQUM ƏRƏB

  Ağız boşluğunu qida borusu ilə birləşdirən əzələ borusu. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dastanda boğaz mənasında işlənir

  Полностью »
 • HÜMAYUN

  Bax: humayun.

  Полностью »
 • HÜSN-CAMAL ƏRƏB

  Camalın gözəlliyi, üz gözəlliyi, zahiri gözəllik. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu Pərizad xanımın hüsnü-camalını bu alma satandan eşitmişdi

  Полностью »
 • XAB FARS

  Yuxu, röya. Dur xab etmə çeşmə üstə, Bir qulaq ver mən şikəstə. Qoşun gələr dəstə-dəstə, Dur, yatmağın çağı deyil

  Полностью »
 • XAB FARS

  Yuxu, röya. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qoşun çəkib dörd yanımız alarlar, Bu xabi-qəflətdən ayıl, Eyvaz xan! Bizi tutub o zindana salarlar, İyid olm

  Полностью »
 • XABİ-QƏFLƏT

  Qəflət yuxusu. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Полностью »
 • XAC

  Xərac sözünün təhrifidir. Könül, sənə vəsfi-halım söyləyim, Yarəb, bu dünyada necolur könlüm? Hərdən dərviş olur, hərdən dilənir, Hərdən bəzirgandan x

  Полностью »
 • XACƏ FARS

  Xədim; xidmətçi. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Gördü bir neçə saray adamı qabaqda, onların arxasınca əllərində çovgan olan bir neçə xacə, sonra isə Ni

  Полностью »
 • XAK FARS

  Torpaq. Fələk, sənlə əlləşməyə bir belə meydan ola, Tut əlimi, fürsət sənin, lütf ilə ehsan ola. Getmiş idim mürşüdümə dərdimə dərman qıla, Mən nə bil

  Полностью »
 • XAK FARS

  Torpaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu ürəyində: “məni qolu bağlı, boynu zəncirli görüb kişiləşirsən?” – deyib, sözünə belə davam etdi: Məni xa

  Полностью »
 • XAKİ-PAY

  fars. xak – torpaq, pa – ayaq 1. Ayaq basılan yer. 2. Astana, kandar. Səyahət eyləyən Nəzakət xanım, Seyrəngah sizindi, gəz, qayıt indi

  Полностью »
 • XAKİ-PAY

  fars. xak – torpaq, pa – ayaq 1. Ayağın torpağı; ayaq basılan yer. 2. Astana, kandar. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qırram qoşununu xaki-pay kimi, Bir

  Полностью »
 • XAQAN

  Qədim türk xalqlarında hökmdarlara verilən ad, titul. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Düşmanın üstünü quştək aldıran, Aslanlar dişindən ovlar saldıran,

  Полностью »
 • XALAT

  Bax: xələt. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dəlilərin dördü də şahanə xalat geyib Koroğlunun hüzuruna gəldi

  Полностью »
 • XALXAL

  Mal-qara saxlamaq üçün ətrafı hasarlanmış yer; ağıl. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Hər gün səhər dan yeri ağaranda Alı kişi ilxını çölə aparar, bütün

  Полностью »
 • XALICA

  Bax: xalicə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • XALİCƏ

  Kiçik xalı, kiçik türk xalısı, məbəd xalısı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • XAM

  Məcazi mənada: yetkin olmayan, təcrübəsiz, püxtələşməmiş, hazırlıqsız. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Uca dağları döşlətdin, Ağır alaylar boşlatdın, Y

  Полностью »
 • XAM SALMAQ

  Qarşısındakını xam, təcrübəsiz, anlaqsız, xəbərsiz sayaraq, bundan istifadə etməyə çalışmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Полностью »
 • XAMUŞ ELƏMƏK

  Susdurmaq.

  Полностью »
 • XAMUŞ ETMƏK

  Bax: xamuş eləmək.

  Полностью »
 • XAMUŞ FARS

  Dinməz, susmuş, sakit (halda). Əmr şəklində: xamuş! – sus! dinmə! sakit! səssiz! Şikara çıxanda nəyə tuş oldun? Dərdin nədir, iltimasa gəlmisən? Nə di

  Полностью »
 • XAMUŞ OLMAQ

  Susmaq.

  Полностью »
 • XANA FARS

  Ev, otaq. Sallana-sallana çıxdı xanadan, Ay həzərat, gedən ceyran mənimdi!                                          (“Əsli və Kərəm”)

  Полностью »
 • XANƏ

  Bax: xana.

  Полностью »
 • XANİMAN FARS

  Ev-eşik, ata yurdu, ocaq, məskən, dudman. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Kəsiblər dörd bir yanımı, Dağıdarlar xanmanımı, Axıdarlar al qanımı, Bir umudu

  Полностью »
 • XANUM

  Xanım. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • XAR1 ƏRƏB

  Tikan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Çənlibeldə qar görünür, Güllər mənə xar görünür, Günüm ahü zar görünür, Bir qaydıma qalan yoxdu

  Полностью »
 • XAR ƏRƏB

  Tikan. Ucundan çəkərsən çox ahu-zarı, Köməyinə çatsın yaradan barı. Fələk gülə düşman yaradıb xarı, Əbəs düşüb bu sevdaya gedirsən

  Полностью »
 • XARA

  Özündən naxışları olan parlaq ipək parça. Hüseyn deyir: mayıl oldum Gülxara Geyinibdi atlas, ziba, gül, xara, Qorxuram ki, qismət ola gül xara, Bağban

  Полностью »
 • XARAC ƏRƏB

  Xərac. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • XAS ƏRƏB

  1. Seçilmiş, xüsusi; məxsus. 2. Əsil, nəcabətli. İgidlər xasısan, özün mötədil, İgidlər sözünə mən ollam qail

  Полностью »
 • XAS ƏRƏB

  1. Seçilmiş, xüsusi, məxsus. 2. Əsil, nəcabətli. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Cəmi dəlilərin xası, Meydanda var mərd davası, Koroğlunun qoç balası, B

  Полностью »
 • XAŞXAŞ

  Tərkibində süd şirəsi olan iri çiçəkli və içi xırda toxumlarla dolu qozaşəkilli meyvə verən bitki. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dastanda təşbeh kimi

  Полностью »
 • XATİRİ XOŞ OLMAQ

  Sevinmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • XEYLAQ

  Xeyli sözünün canlı danışıqda işlənən forması, nəfər mənasını verir. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Baxdılar ki, atın üstündə bir qız xeylağı var

  Полностью »
 • XEYRAT ƏRƏB

  Ölmüş adamın xatirəsinə verilən yemək; ehsan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu dedi: – Ay qarı, qorxma, gecə bayıra çıxıb atana xeyrat vermək ist

  Полностью »
 • XƏDƏNG FARS

  Ox (silah). (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Xədəng ox şəklində də işlənir (mürğ quş, qızıl-qırmızı, uzundraz kimi komponentlərin hər ikisi eyni mənanı v

  Полностью »
 • XƏDƏNG FARS

  Ox (silah). Klassik şeirdə gözəlin kirpiyi oxa (xədəngə) bənzədilir. Dastanlarda həm həqiqi, həm məcazi mənalarda işlənməsinə aid nümunə var

  Полностью »
 • XƏFƏNG

  Evin birinci mərtəbəsindən ikinci mərtəbəsinə və ya çardağa çıxmaq üçün tavandan açılan kiçik qapı (yan tərəfə deyil, aşağıdan yuxarı qaldırılmaqla aç

  Полностью »
 • XƏLAYİQ ƏRƏB

  Xəlq olunmuşlar, xidmətçi qadın, cariyə, kölə qadın. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »