Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • SABUTA

  Göyərçin. Müqayisə et: kəbutər (göyərçin). Gördü ki, burada o qədər ahu, sabuta var ki, gəl görəsən. (“Leyli və Məcnun”)

  Tam oxu »
 • SADAĞA

  Qurban edilən şey; qurban. Başına döndüyüm Şirin, Yar, yetişdi namən mənə. Can sadağası gözlərin, Yar, yetişdi namən mənə

  Tam oxu »
 • SAĞDIC

  Sağdış; vəfadar dost. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SAĞƏR

  Bax: sağır.

  Tam oxu »
 • SAĞINC

  Düşüncə, ümid. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SAĞIR ƏRƏB

  1. Kar. 2. Səssiz. Bir adam məclisdə sağır otursa, Özü söyləməyib, fağır otursa, Yerində ağıllı, ağır otursa, Kamal durub onu qovası olmaz

  Tam oxu »
 • SAĞIŞ

  Hesab, məhşər. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SAĞRAQ

  Badə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SAHİR ƏRƏB

  1. Sehrçi, sehrkar, cadugər. 2. Cəzb edən, məftun edən. Canda bir sahirdi cahan içində, Yanarsan alovda, sazan içində

  Tam oxu »
 • SAXA

  Bax: səxa.

  Tam oxu »
 • SAİL

  Bax: sayıl.

  Tam oxu »
 • SAQ

  Sağ (salamat), sağ tərəf. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SAQAC

  Üzərində çörək bişirilən yuvarlaq sac. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SAQAL

  1. Saqqal. 2. Keçinin çənəsi altında bitən tüklər. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SAQAR

  Qaşqa. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SAQIN

  Aman! diqqət! gözlə! bax! etmə! saqınmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SAQİ ƏRƏB

  1. Məclisdə qədəhlərə şərab töküb paylayan adam. 2. Su paylayan, su satan. Ərənlər sərvəri bir nəzər saldı, Saqinin dəstində bada göründü

  Tam oxu »
 • SAQLAMAQ

  Saxlamaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SAQSAĞAN

  Sağsağan, qarğalar fəsiləsindən quş, qəcələ. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SALI VERMƏK

  Nişan vermək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SALIX

  Xəbər, soraq. Qarabaşlar Əhmədin salıx verdiyi yerə getdilər. Gördülər ki, Əmrah hələ arxın yanında yatır

  Tam oxu »
 • SALIQ

  Bax: salıx. Bəli, hər ikisi durub şəhərə çıxdılar. Çayçının verdiyi salıq ilə gəlib keşişin evini tapdılar

  Tam oxu »
 • SALINDIRMAQ

  Bir şeyi sallamaq, sallatmaq, asmaq; buraxmaq, endirmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SALINMAQ

  Dağılmaq, düzülmək, yerləşdirmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SALQUM-SALQUM

  Sərin-sərin. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SANCAQ

  Bayraq. Danışcax gəlir qədəmə qədəm, Hoyumuza yetişsin o şahi-kərəm, Döyülür təbillər, sancağı ələm, Bizləri gözlüyüb nişana gələr

  Tam oxu »
 • SAPA

  Sapmaq feilinin kökü; saparaq, sapıb. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SAR FARS

  1. Yırtıcı quş. 2. Məcazi mənada: yırtıcı, vəhşi mənasında. Tərlan tərlanınan, Sar da sarınan. Bülbül öz gülüynən, Yar da yarınan, Tərlan da götürməz,

  Tam oxu »
 • SARA-SARA

  Sarıya-sarıya, dolaya-dolaya. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SARARMAQ

  Saralmaq, sarı olmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SARB

  Bax: sarp. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SARMAQ

  Sarımaq, ip ilə dövrələmə dolamaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SARU

  Sarı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SASI

  İyrənc. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SAVAR FARS

  Ata və ya başqa heyvana minmiş.

  Tam oxu »
 • SAVAR OLMAQ

  Minmək. Pis övlada öyüd versə yaxşı ata, İyid çıxıb savar olmaz yaxşı ata, Kamil ovçu bərəsində yaxşı ata, Keçirəndə ya dəyməyə, ya dəyə

  Tam oxu »
 • SAVMAQ

  Sovmaq, ötüşmək, kənar etmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SAVRILMAQ

  Sovulmaq, dağılmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SAVULMAQ

  Sovulmaq, aradan çıxmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SAY

  Düz, düzgün, cilalı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SAYA FARS

  1. Kölgə. 2. Himayə, kömək. Səndən xəbər alım, ay sarı qaya, Mənim Əslim buralardan keçdimi? Mübarək kölgənlə salıbsan saya, Mənim Əslim buralardan ke

  Tam oxu »
 • SAYƏ

  Bax: saya.

  Tam oxu »
 • SAYIL ƏRƏB

  Dilənçi, yolçu. Qapıya gəlmişəm, sayılam, sayıl, Haq verən paylara olaram qayıl.                     (“Qurbani

  Tam oxu »
 • SAYRAMAQ

  Ötmək, oxumaq (quş), (sıramaq). (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SAYVAN

  fars. sayeban Kölgəlik. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SAZ

  Qamışlıq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SEÇİLƏCƏKLƏYİN

  Ayrılacaq kimi, seçiləcək kimi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SELAB

  Bax: selav.

  Tam oxu »
 • SELAV

  ərəb. seylab – sel, sel suyu Sel axan yer, dərə. Dialektlərdə “sel yuyan yer, torpaq” mənasında da işlənir

  Tam oxu »
 • SETAR

  Bax: setarə.

  Tam oxu »