Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • TEYLƏMƏK

  İti bir şeylə yaralamaq; neştərləmək, deşmək. Dərin-dərin dəryaları boyladı, Xəncər alıb qara bağrım teylədi, Oğlu ölmüş Vəzir qəza eylədi, Getməz dam

  Tam oxu »
 • TEYY

  ərəb. teyy Ötüb keçmə, yol getmə (mənzilbəmənzil, bir-bir yaşayış məskənlərini geridə qoyaraq). Kəcavələr bir qədər yol teyyi etdikdən sonra Qeysər şə

  Tam oxu »
 • TEYYİ-MƏNAZİL

  Bax: teyy. Qasid mənzilbəmənzil, teyyi-mənazil gecəni gündüzə qatıb, gündüzü gecəyə, özünü yetirdi Abdal Gülablıya, Valehi soruşdu, dedilər ki, səhər

  Tam oxu »
 • TEZTOVLUQ ETMƏK

  Dialektlərimizdə tezto “tələsən”, teztoçu “tələskən” mənasında işlənir. Oğul, get, necə ki şah sənə Sarı Xoca ilə qul Abdullanı verdi, teztovluğ etməy

  Tam oxu »
 • TƏBƏR

  Xəbər. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TƏBSİRMƏK

  Ürəyi atlanmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TƏCRİ

  Çirkab içən. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TƏFƏRRÜC ETMƏK

  Seyr etmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TƏĞAYİR

  Bax: təğyir. Bağman oldum, bağım təğayir oldu, Gözüm gördü, ağlım təğayir oldu...                                   (“Abbas və Gülgəz”)              

  Tam oxu »
 • TƏĞYİR

  ərəb. təğəyyür Dəyişmə, başqalaşma, pozulma, alt-üst olma. Məcnunam, ay ata, eyləmə tədbir, Tədbirin bugünə eyləməz təsir, Leyli xəyalımı eyləyib təğy

  Tam oxu »
 • TƏHNƏLİ

  Tənəli sözünün təhrifidir. Abdulla fikir elədi ki, qızların bir təhnəli sözü var. Bir vaxt olacaq, itlər məni boğduğunu qız başıma qaxacaq

  Tam oxu »
 • TƏHRİ-QƏLƏM

  Qələm kimi. Qaşların təhri-qələm, yanaqları xallı gəlin! Boy gözəl, bədən lətif, bir mələk misallı gəlin!                                             

  Tam oxu »
 • TƏHSİNLƏMƏK

  Alqışlamaq, bəyənmək, öymək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TƏXMÜ-HƏSRƏT

  Bax: töxmü-həsrət.

  Tam oxu »
 • TƏKÜR

  Kafirin başçısı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TƏQDİR ƏRƏB

  Dastanlarda qismət, nəsib, tale mənalarında işlənir (təqdiri-qəza şəklində də rast gəlinir). Cuma da Mənsurtək dar qabağında

  Tam oxu »
 • TƏNƏ

  Sırğa. Gümüşdən aşırma, almasdan tənə, Başda Kişmir işi tirmə şal gərək.                                 (“Qulam-Kəmtər”)

  Tam oxu »
 • TƏNƏF

  ərəb. tinab, tunub Çadır ipi; pambıq ip. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TƏNG

  Dar, sıx. Təngnəfəs sözünün tərkib hissəsidir. Gəl görüm, gəl görüm şahbaz şikarı, Bu meydana gələn baş verib gedər

  Tam oxu »
 • TƏNGƏ

  Bax: tənqəh.

  Tam oxu »
 • TƏNQƏH

  Pul. Ay oğul, gedirsən, tək getmə, özünlə qoşun, tənqəh də apar. Seyfəlmülük küllü qoşun və daş-qaşla yola düşdü

  Tam oxu »
 • TƏNMƏK

  At sürmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TƏRAC FARS

  Qarət, talan; talama. İskəndər qoydu başa tac, Balıqlardan aldı xərac. Axır oldu taxtı tərac, Çəkildi yan, dünya, səndən

  Tam oxu »
 • TƏRƏHHÜM ƏRƏB

  Mərhəmət etmə, yazığı gəlmə, halına acıma. Rəhm, mərhəmət sözləri ilə flektivlik baxımından eyniköklüdür

  Tam oxu »
 • TƏRƏKƏMƏ

  Köçəri heyvandarlara verilən ad. Heydər bəy belə də elədi. Gedib qızı atasından istədi. Əhməd tərəkəmə onun günahından keçdi, qızı da ona verdi

  Tam oxu »
 • TƏRK

  Arxa, arxa tərəf. O vaxt kağız aparanlar kağızı papağının tərkinə qoyardılar ki, görüksün, kağız sahibi kağızını tanısın

  Tam oxu »
 • TƏRKİ

  Yəhərin torba qoyulmaq üçün olan arxa hissəsi, yəhərin arxası. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TƏRLAN

  1. Yırtıcı quş. 2. Məcazi mənada: qoçaq, igid, zirək, gözəl mənasında işlənir. Aşıq şeirində, klassik poeziyada, bir qayda olaraq, sar ilə qarşılaşdır

  Tam oxu »
 • TƏRSA FARS

  Xristian, xaçpərəst, isəvi. Sən bir tərsa qızısan, Əydin qəddin dal elədin. Yıxdın könlümün evini, Gör necə xəyal elədin

  Tam oxu »
 • TƏSƏDDÜQ ƏRƏB

  Sədəqə, qurban. Təsəddüq olmaq (qurban olmaq) şəklində  çox işlənir. Mələksuma dedi: – Təsəddüqün olum, mənim nə həddim var ki, səninlə çörək yeyəm? (

  Tam oxu »
 • TƏZƏNƏ

  Mizrab. Qurbani sazın zilini zil, bəmini bəm eləyib basdı döşünə, təzənəni simlərə çəkib elə bir qıfılbənd dedi ki, Dədə Yediyar qaldı gözlərini döyə-

  Tam oxu »
 • TƏZYANA

  Bax: tazyana. ... əyağını üzəngiyə vuruf atının belinə qalxdı. Ata bir təzyana vurdu, bir bələn aşdı

  Tam oxu »
 • TIQAMAQ

  Tıxanmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TIRNAQ

  Dırnaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TİNDÜRMƏK

  Təskinlik vermək, əmin etmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TİR FARS

  Ox.

  Tam oxu »
 • TİRİ-XƏDƏNG

  Ox. Sənintək çocuklar nə bilir cəngi, Xofumnan unudar tiri-xədəngi.                                    (“Sam şahzadə”)                              *

  Tam oxu »
 • TİRKƏŞ

  Bax: tirkeş. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TİRMƏ

  Qiymətli şal parça; tirməşal. Tirmə zolaqlı və saya naxışlı olur. Tünd-sürməyi yerlikli, zoğalı-qırmızı, sarı rəngli saplarla işlənmiş, buta naxışlı,

  Tam oxu »
 • TOĞLU

  Onaylıq (və ya birillik) qoyun balası. Yaranmış insanda çoxdu avara, Qandıra bilmirəm, gəlmişəm zara, Var-yoxumu verib üç-dörd davara, Toğluya tum dey

  Tam oxu »
 • TOXINC

  Qaxınc, danlaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TOQLI

  Toğlu (altı aylıq qoyun balası). (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TOQUNMAQ

  Toxunmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TOL-TOLAR

  Bax: tolar. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TOLAMAC

  Dolanbac. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TOLAR

  Qovhaqov, sıklıq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TON

  Don. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TONUZ

  Donuz. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TOPCA

  Top kimi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • TOPRAQ

  Torpaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »