Словарь лексики азербайджанских дастанов

 • XINZIR

  1. Donuz. 2. Heyvan (söyüş kimi işlənir). (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dialektlərdə kobud, dinsiz, varlı mənalarına da rast gəlinir

  Полностью »
 • XIRA

  Kiçik, zəif. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • XIRANCƏ

  Bax: xıra. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • XIRCIM

  Tamam, ağzınacan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Özünü xəzinənin içinə salıb xurcununu xırcım-xırcım doldurub düzəldi yola

  Полностью »
 • XIRD

  fars. xəridən – almaq Satınalma, alma. Dastanlarda xırd eləmək – satmaq mənasında rast gəlinir. Ay ağalar, gəlin sizə söyləyim, Yalquz daşdan olmaz di

  Полностью »
 • XIRQA

  Bax: xirqə.

  Полностью »
 • XIRQA

  Bax: xirqə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Полностью »
 • XIRLAMAQ

  Üzə qabarmaq, xorlamaq, donquldamaq, mırıldanmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • XIRSIZ

  Oğru. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Alacalardan aşanda, Ərzurumu dolaşanda, Qənimlərtək savaşanda, Gözü qanlı xırsız gördüm

  Полностью »
 • XIRSLI

  1. Tamahkar; xəsis. 2. Donuzu olan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • XIŞIM

  Bax: xişm. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Полностью »
 • XİRİD

  Bax: xırd.

  Полностью »
 • XİRİD ELƏMƏK

  1. Satın almaq, pulla almaq (mal, əşya). 2. Satıb başdan eləmək.

  Полностью »
 • XİRİD ETMƏK

  Bax: xirid eləmək.

  Полностью »
 • XİRİDAR FARS

  1. Alıcı, müştəri. 2. Məcazi mənada: bir şeyin qiymətini bilən, başa düşən; sərraf. Yavaş get, yavaş get, kimin yarısan? Hansı bəxtəvərin xiridarısan?

  Полностью »
 • XİRQƏ ƏRƏB

  1. Bez və ya qumaş parça. 2. Dərvişlərin geydikləri qaba yundan uzun ətəkli üst geyimi. Katiblər dərs alar, vədə sin gözlər, Ömür başa yetən vədə sin

  Полностью »
 • XİRQƏ ƏRƏB

  1. Bez və ya qumaş parça. 2. Dərvişlərin geydikləri qaba yundan uzun ətəkli üst geyimi. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Çənlibeldən dud eləyib

  Полностью »
 • XİRQƏPUŞ

  ərəb. xirqə, fars. ...puş Xirqə geyən dərviş. Yatmışdım mən də, qəmə duş oldum, Oyandım qəflətdən xirqəpuş oldum, Kamandar ovçuya mən də tuş oldum, So

  Полностью »
 • XİŞİM

  Bax: xişm.

  Полностью »
 • XİŞM FARS

  Acıq, qəzəb. Xişm ilə adam öldürür, Yerişi qandır bu gələn. On dörd gecəlik ay kimi İşıq salandır bu gələn

  Полностью »
 • XİŞM FARS

  Acıq, qəzəb. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Mənəm şiri-nərtək meydanda gəzən, Xişm ilə düşmanın bağrını əzən, Tülək tərlan kimi havada süzən, Sonra yax

  Полностью »
 • XİYAL

  Xəyal. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bu xiyal ilə onun təpəsindən bir əmud yendirdi. (“Dəmirçioğlunun Çənlibelə gəlməyi”)

  Полностью »
 • XİZMƏTKAR

  Xidmətçi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • XOCA FARS

  Müəllim, molla mənaları ilə yanaşı, tacir mənasında da işlənir. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dastanda tacir mənasında rast gəlinir

  Полностью »
 • XODKAR

  Bax: xotkar. Milçək vızıldadı, uçdu havaya, Yağın süzdüm üç yüz altmış tavaya, Yüklədim ətini doxsan dəvəyə, Xodkar üçün göndərdim mən leşini

  Полностью »
 • XON

  Bax: xonça. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Çənlibeldə köçüm, qonum, Atlasdan biçilər donum, Ortadan qalxmaya xonum, Gündə yüz qonağım ola!

  Полностью »
 • XONÇA

  Şirniyyat, meyvə və başqa hədiyyələr qoyulmuş bəzəkli sini, tabaq və s. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu ilə Nigar xanım atdan düşüb süfrə başınd

  Полностью »
 • XONKAR

  Bax: xotkar. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Xonkar söz vermişdi ki, Qulu bəy Koroğlunu öldürsə, qızı Dünya xanımı Qulu bəyə verəcək

  Полностью »
 • XONSA

  Hər iki cinsin əlamətləri olan. Şah Abbas dedi: – Abbas, Sarı Xoca anadan doğma xonsadı. O, həmişə arvadlar içərisində olub

  Полностью »
 • XORLAMAQ

  Hürkmək, hürküb çəkilmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Padşahım, gəl sənə xəbər verəlim, Bədoydə nişana neçə gərəkdi? Səksənib, xorruyub, səqinəndə o

  Полностью »
 • XORLAMAQ

  Xor baxmaq, təhqir etmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • XORYAD

  Bax: xoyrat. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Səhər-səhər çəmənlərdə gəzərsən, Söylü bəylər məclisində məzəsən

  Полностью »
 • XORYAT

  1. Satqın. 2. Çirkin. Bülbüləm, dala qonaram, Zərgərəm, gümüş yonaram, Ha bu dərdə mən yanaram, Xoryat söz məni dağladı

  Полностью »
 • XORYAT

  1. Qaba, kobud; sevgisiz. 2. Fərsiz. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dialektlərdə satqın, çirkin mənasında da işlənir

  Полностью »
 • XOŞNİŞAN

  Bax: xoşnişin.

  Полностью »
 • XOŞNİŞİN FARS

  Gözəl görünüşlü, qəşəng. Ay ağalar, gəlin sizə söyləyim, Üzülməsin əldən əli bu bəyin! Cənnəti-əlada, baği-behiştdə Xoşnişin döşənsin yeri bu bəyin!  

  Полностью »
 • XOTAZ

  Bax: hotaz. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • XOTKAR

  1. Hökmdar, başçı. 2. Türkiyə (İstanbul) sultanı. Sizə haradan xəbər verim, Əhməd Xotkardan. Süsənbər Əhməd Xotkarın nişannısı idi

  Полностью »
 • XOTKAR

  1. Hökmdar, sultan, başçı. 2. Bax: xonkar. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dastanlarda xonkar, xodkar, xudkar şəklində də işlənir

  Полностью »
 • XOY FARS

  Xasiyyət, təbiət. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bir xələt biçərəm Eyvaz boyundan, İncimərəm xasiyyəti- xoyundan, Kəsin tunculardan, qırın qoyundan, Ye

  Полностью »
 • XOYRAD

  Qaba, tərbiyəsiz, bədxasiyyət. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • XÖRYƏT

  Bax: xoryat. Güləndəm heç söyməz xöryət, Xöryətə yaraşmaz şəryət. Qaşmağa da qoymur qıryət, Danışmağa dil qalmadı

  Полностью »
 • XUB FARS

  Yaxşı, gözəl, xoş. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Ağa vəzir, mən xub sənə neylədim, Hər nə etdim dost könüldən eylədim, Səni o sərdara cəllad eylədim

  Полностью »
 • XUB FARS

  Yaxşı, gözəl, xoş; xublar – gözəllər. Könül qalxdı Bərdə sarı yeridi, Orda bir şəhər var, adı Gəncə hey

  Полностью »
 • XUBLAR

  1. Gözəllər. 2. Ara söz: yaxşı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Xublara can veribən oldu munun qurbanı, Yoxdu bir böylə gözəl gəzsən əgər dünyanı

  Полностью »
 • XUD FARS

  1. Öz, özü, özüm. 2. Həqiqətən, doğrudan da. 3. Əsl, məhz. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğluyam, mən xud yetişdim cana, Əvvəl əldən özüm girrəm m

  Полностью »
 • XUDKAR

  Bax: xotkar. – Sənin o kağız, qələmuvə qurban olum... Yaz kağıza, apar ver xudkara, o quşu mənum üçün alsın

  Полностью »
 • XUFAT

  Xiffət. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Namərd çəngində qalmışam, Dərdü xufata dolmuşam, Deyəsən cinni olmuşam

  Полностью »
 • XUN FARS

  Qan.

  Полностью »
 • XUN FARS

  Qan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Полностью »