Словарь лексики азербайджанских дастанов

 • XEYLAQ

  Xeyli sözünün canlı danışıqda işlənən forması, nəfər mənasını verir. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Baxdılar ki, atın üstündə bir qız xeylağı var

  Полностью »
 • XEYRAT ƏRƏB

  Ölmüş adamın xatirəsinə verilən yemək; ehsan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu dedi: – Ay qarı, qorxma, gecə bayıra çıxıb atana xeyrat vermək ist

  Полностью »
 • XƏDƏNG FARS

  Ox (silah). (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Xədəng ox şəklində də işlənir (mürğ quş, qızıl-qırmızı, uzundraz kimi komponentlərin hər ikisi eyni mənanı v

  Полностью »
 • XƏDƏNG FARS

  Ox (silah). Klassik şeirdə gözəlin kirpiyi oxa (xədəngə) bənzədilir. Dastanlarda həm həqiqi, həm məcazi mənalarda işlənməsinə aid nümunə var

  Полностью »
 • XƏFƏNG

  Evin birinci mərtəbəsindən ikinci mərtəbəsinə və ya çardağa çıxmaq üçün tavandan açılan kiçik qapı (yan tərəfə deyil, aşağıdan yuxarı qaldırılmaqla aç

  Полностью »
 • XƏLAYİQ ƏRƏB

  Xəlq olunmuşlar, xidmətçi qadın, cariyə, kölə qadın. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • XƏLƏT1

  Üst geyimi. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bir xələt biçərəm Eyvaz boyundan, İncimərəm xasiyyəti-xoyundan, Kəsin tunculardan, qırın qoyundan, Yeyin, də

  Полностью »
 • XƏLƏTLƏMƏK

  Hədiyyə vermək, xələt vermək, xələt geydirmək, hökmdarın könlünü xoş etmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • XƏNDAN FARS

  1. Gülən, üzügülər, şən. 2. Məcazi mənada: klassik ədəbiyyatda tamam açılmış gülə bənzəyən gözəlin üzü mənasında işlənmişdir

  Полностью »
 • XƏNDAN FARS

  1. Gülən, üzügülər, şən. 2. Məcazi mənada: klassik şeirdə gözəlin üzü açılmış gülə bənzədilir. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Açılıbdı sinən gülü, Dön

  Полностью »
 • XƏNDƏ FARS

  Gülüş, gülümsəmə. Eşqin sövdasına aşiq düşəndə, Eləməz nəsihət heç əsər, nədi? Bülbültək tutulur, heç olmaz xəndə, Verə yar yolunda can, bu sər nədi?

  Полностью »
 • XƏR FARS

  Ulaq, uzunqulaq, eşşək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Girrəm meydana ər kimi, Durram qabaqda nər kimi, Düşmən boylanar xər kimi, Qaçırtmaz meydandan m

  Полностью »
 • XƏRAC ƏRƏB

  Bac, vergi. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Eyvazım xərac alanda, Hələbə talan salanda, Düşmən çox, sən tək olanda, Hirslənib coşduğun varmı?          

  Полностью »
 • XƏRMÖHRƏ FARS

  1. Palana bəzək üçün tikilən rəngbərəng iri muncuqlar. 2. Məcazi mənada: dəyərsiz, qiymətsiz. Xərmöhrə gətirib ləldir deyər, Doğru söz deyərsən, təbin

  Полностью »
 • XƏTƏM

  Sədəf. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Ədəbiyyatda üzük mənasında da işlənir.  Atı çapdım Çənlibelin düzünə, Qurban olum şagirdinin gözünə, Xırda xətəm

  Полностью »
 • XƏTTİ-XAL

  ərəb. xətt, fars. xal Gözəlin sifəti mənasını verir. Dastanlarda bəzən gözəl oğlanlar barədə də işlənir

  Полностью »
 • XƏTTİ-XAL

  ər. xətt, fars. xal Gözəlin siması, sifəti, camalı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Baxdı ki, pəncərədə bir qız durub, bir qız durub ki, o necə deyərlər

  Полностью »
 • XƏTTÜ-XAL

  Bax: xətti-xal.

  Полностью »
 • XƏTTÜ-XAL

  Bax: xətti-xal. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Полностью »
 • XƏYƏT

  1. Baramadan əyrilən sap. 2. İpək parça növü. Qurbani der: zülfün ucu xəyətdi, Qurandakı qulhuvəllah əhətdi, Desələr sərində bu nə halətdi? De ki, bir

  Полностью »
 • XƏYYAT

  Bax: xəyyatə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Полностью »
 • XƏYYAT ƏRƏB

  Dərzi, paltartikən. O, şəhərdə qəriblər kimi dolanıb, bir neçə gündən sonra güzarı bir xəyyat dükanına düşdü

  Полностью »
 • XƏYYATƏ

  1. Baramadan əyrilən sap. 2. İpək parça növü. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qızıl ov səqərli, köşək dönümlü, Dəyirman madarlı, ac qurd yeyimli, Dovşan

  Полностью »
 • XINZIR

  1. Donuz. 2. Heyvan (söyüş kimi işlənir). (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dialektlərdə kobud, dinsiz, varlı mənalarına da rast gəlinir

  Полностью »
 • XIRA

  Kiçik, zəif. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • XIRANCƏ

  Bax: xıra. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • XIRCIM

  Tamam, ağzınacan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Özünü xəzinənin içinə salıb xurcununu xırcım-xırcım doldurub düzəldi yola

  Полностью »
 • XIRD

  fars. xəridən – almaq Satınalma, alma. Dastanlarda xırd eləmək – satmaq mənasında rast gəlinir. Ay ağalar, gəlin sizə söyləyim, Yalquz daşdan olmaz di

  Полностью »
 • XIRQA

  Bax: xirqə.

  Полностью »
 • XIRQA

  Bax: xirqə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Полностью »
 • XIRLAMAQ

  Üzə qabarmaq, xorlamaq, donquldamaq, mırıldanmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • XIRSIZ

  Oğru. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Alacalardan aşanda, Ərzurumu dolaşanda, Qənimlərtək savaşanda, Gözü qanlı xırsız gördüm

  Полностью »
 • XIRSLI

  1. Tamahkar; xəsis. 2. Donuzu olan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • XIŞIM

  Bax: xişm. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Полностью »
 • XİRİD

  Bax: xırd.

  Полностью »
 • XİRİD ELƏMƏK

  1. Satın almaq, pulla almaq (mal, əşya). 2. Satıb başdan eləmək.

  Полностью »
 • XİRİD ETMƏK

  Bax: xirid eləmək.

  Полностью »
 • XİRİDAR FARS

  1. Alıcı, müştəri. 2. Məcazi mənada: bir şeyin qiymətini bilən, başa düşən; sərraf. Yavaş get, yavaş get, kimin yarısan? Hansı bəxtəvərin xiridarısan?

  Полностью »
 • XİRQƏ ƏRƏB

  1. Bez və ya qumaş parça. 2. Dərvişlərin geydikləri qaba yundan uzun ətəkli üst geyimi. Katiblər dərs alar, vədə sin gözlər, Ömür başa yetən vədə sin

  Полностью »
 • XİRQƏ ƏRƏB

  1. Bez və ya qumaş parça. 2. Dərvişlərin geydikləri qaba yundan uzun ətəkli üst geyimi. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Çənlibeldən dud eləyib

  Полностью »
 • XİRQƏPUŞ

  ərəb. xirqə, fars. ...puş Xirqə geyən dərviş. Yatmışdım mən də, qəmə duş oldum, Oyandım qəflətdən xirqəpuş oldum, Kamandar ovçuya mən də tuş oldum, So

  Полностью »
 • XİŞİM

  Bax: xişm.

  Полностью »
 • XİŞM FARS

  Acıq, qəzəb. Xişm ilə adam öldürür, Yerişi qandır bu gələn. On dörd gecəlik ay kimi İşıq salandır bu gələn

  Полностью »
 • XİŞM FARS

  Acıq, qəzəb. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Mənəm şiri-nərtək meydanda gəzən, Xişm ilə düşmanın bağrını əzən, Tülək tərlan kimi havada süzən, Sonra yax

  Полностью »
 • XİYAL

  Xəyal. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bu xiyal ilə onun təpəsindən bir əmud yendirdi. (“Dəmirçioğlunun Çənlibelə gəlməyi”)

  Полностью »
 • XİZMƏTKAR

  Xidmətçi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • XOCA FARS

  Müəllim, molla mənaları ilə yanaşı, tacir mənasında da işlənir. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dastanda tacir mənasında rast gəlinir

  Полностью »
 • XODKAR

  Bax: xotkar. Milçək vızıldadı, uçdu havaya, Yağın süzdüm üç yüz altmış tavaya, Yüklədim ətini doxsan dəvəyə, Xodkar üçün göndərdim mən leşini

  Полностью »
 • XON

  Bax: xonça. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Çənlibeldə köçüm, qonum, Atlasdan biçilər donum, Ortadan qalxmaya xonum, Gündə yüz qonağım ola!

  Полностью »
 • XONÇA

  Şirniyyat, meyvə və başqa hədiyyələr qoyulmuş bəzəkli sini, tabaq və s. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu ilə Nigar xanım atdan düşüb süfrə başınd

  Полностью »