Словарь лексики азербайджанских дастанов

 • XOCA FARS

  Müəllim, molla mənaları ilə yanaşı, tacir mənasında da işlənir. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dastanda tacir mənasında rast gəlinir

  Полностью »
 • XODKAR

  Bax: xotkar. Milçək vızıldadı, uçdu havaya, Yağın süzdüm üç yüz altmış tavaya, Yüklədim ətini doxsan dəvəyə, Xodkar üçün göndərdim mən leşini

  Полностью »
 • XON

  Bax: xonça. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Çənlibeldə köçüm, qonum, Atlasdan biçilər donum, Ortadan qalxmaya xonum, Gündə yüz qonağım ola!

  Полностью »
 • XONÇA

  Şirniyyat, meyvə və başqa hədiyyələr qoyulmuş bəzəkli sini, tabaq və s. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu ilə Nigar xanım atdan düşüb süfrə başınd

  Полностью »
 • XONKAR

  Bax: xotkar. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Xonkar söz vermişdi ki, Qulu bəy Koroğlunu öldürsə, qızı Dünya xanımı Qulu bəyə verəcək

  Полностью »
 • XONSA

  Hər iki cinsin əlamətləri olan. Şah Abbas dedi: – Abbas, Sarı Xoca anadan doğma xonsadı. O, həmişə arvadlar içərisində olub

  Полностью »
 • XORLAMAQ

  Hürkmək, hürküb çəkilmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Padşahım, gəl sənə xəbər verəlim, Bədoydə nişana neçə gərəkdi? Səksənib, xorruyub, səqinəndə o

  Полностью »
 • XORLAMAQ

  Xor baxmaq, təhqir etmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • XORYAD

  Bax: xoyrat. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Səhər-səhər çəmənlərdə gəzərsən, Söylü bəylər məclisində məzəsən

  Полностью »
 • XORYAT

  1. Satqın. 2. Çirkin. Bülbüləm, dala qonaram, Zərgərəm, gümüş yonaram, Ha bu dərdə mən yanaram, Xoryat söz məni dağladı

  Полностью »
 • XORYAT

  1. Qaba, kobud; sevgisiz. 2. Fərsiz. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dialektlərdə satqın, çirkin mənasında da işlənir

  Полностью »
 • XOŞNİŞAN

  Bax: xoşnişin.

  Полностью »
 • XOŞNİŞİN FARS

  Gözəl görünüşlü, qəşəng. Ay ağalar, gəlin sizə söyləyim, Üzülməsin əldən əli bu bəyin! Cənnəti-əlada, baği-behiştdə Xoşnişin döşənsin yeri bu bəyin!  

  Полностью »
 • XOTAZ

  Bax: hotaz. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • XOTKAR

  1. Hökmdar, başçı. 2. Türkiyə (İstanbul) sultanı. Sizə haradan xəbər verim, Əhməd Xotkardan. Süsənbər Əhməd Xotkarın nişannısı idi

  Полностью »
 • XOTKAR

  1. Hökmdar, sultan, başçı. 2. Bax: xonkar. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dastanlarda xonkar, xodkar, xudkar şəklində də işlənir

  Полностью »
 • XOY FARS

  Xasiyyət, təbiət. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bir xələt biçərəm Eyvaz boyundan, İncimərəm xasiyyəti- xoyundan, Kəsin tunculardan, qırın qoyundan, Ye

  Полностью »
 • XOYRAD

  Qaba, tərbiyəsiz, bədxasiyyət. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • XÖRYƏT

  Bax: xoryat. Güləndəm heç söyməz xöryət, Xöryətə yaraşmaz şəryət. Qaşmağa da qoymur qıryət, Danışmağa dil qalmadı

  Полностью »
 • XUB FARS

  Yaxşı, gözəl, xoş. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Ağa vəzir, mən xub sənə neylədim, Hər nə etdim dost könüldən eylədim, Səni o sərdara cəllad eylədim

  Полностью »
 • XUB FARS

  Yaxşı, gözəl, xoş; xublar – gözəllər. Könül qalxdı Bərdə sarı yeridi, Orda bir şəhər var, adı Gəncə hey

  Полностью »
 • XUBLAR

  1. Gözəllər. 2. Ara söz: yaxşı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Xublara can veribən oldu munun qurbanı, Yoxdu bir böylə gözəl gəzsən əgər dünyanı

  Полностью »
 • XUD FARS

  1. Öz, özü, özüm. 2. Həqiqətən, doğrudan da. 3. Əsl, məhz. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğluyam, mən xud yetişdim cana, Əvvəl əldən özüm girrəm m

  Полностью »
 • XUDKAR

  Bax: xotkar. – Sənin o kağız, qələmuvə qurban olum... Yaz kağıza, apar ver xudkara, o quşu mənum üçün alsın

  Полностью »
 • XUFAT

  Xiffət. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Namərd çəngində qalmışam, Dərdü xufata dolmuşam, Deyəsən cinni olmuşam

  Полностью »
 • XUN FARS

  Qan.

  Полностью »
 • XUN FARS

  Qan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Полностью »
 • XUNƏFŞAN

  Qansaçan, qanlı. Cəlladi xunəfşan əlhəzər olsun. (“Mahmudla Nigar”)

  Полностью »
 • XUNİ-CİYƏR

  Ciyər qanı, dərd, qəm, qəm-qüssə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Sənə deyirəm ağlama, Ağlama, Eyvaz, ağlama

  Полностью »
 • XUNRİZ

  Qana həris, qantökən, qaniçən; zalım. Qaşı qövs-qüzeh, kiprik xunriz, Gözləri nərgiz tək xoş nəzər olsun

  Полностью »
 • XURCUN

  Adətən, yük və ya minik heyvanlarının belindən aşırılan, palaz kimi toxunan ya da cod parçadan tikilən ikigözlü torba, iri heybə

  Полностью »
 • XURD FARS

  Xırda, kiçik. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • XURD-XƏŞİL FARS

  Əzik-əzik, xıncım-xıncım, sınıq-sınıq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Amma birdən, işdi, mən çölə-zada çıxmalı olsam, sən gərək xurd-xəşil olasan

  Полностью »
 • XÜMRƏ FARS

  Kiçik küp. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • ILDIRIM

  İldırım. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • ILDIZ

  Ulduz. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • ILXI

  Bax: ilxı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası) 

  Полностью »
 • IRAQ

  Bax: iraq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • IRMAQ

  Axar su, dənizə tökülən axar su, çay. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • ISIRMAQ

  Dişləmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • ISMARLAMAQ

  Əmanət vermək, tapşırmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • IŞIQ

  Dəmir başlıq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • İBRƏT

  1. Ehtiyat ediləcək şey. 2. Əcaib, qəribə şey. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • İCABƏT ƏRƏB

  Qəbul edilmə, yerinə yetmə. Halal-hümmət eyləyin, Misir əhli, Bəlkə, icabətə çatdı dualar.     (“Şahzadə Seyfəlmülük və Bədiəlcamal”)

  Полностью »
 • İCTİNAB ETMƏK

  Çəkinmək, saqınmaq, uzaq durmaq.

  Полностью »
 • İCTİNAB ƏRƏB

  Çəkinmə, saqınma, uzaqlaşma, uzaq durma. Kim mənim cəngimə etsə ictinab, Ruzigarı siyah tirə tar olar

  Полностью »
 • İCTİNAB QILMAQ

  Bax: ictinab etmək.

  Полностью »
 • İÇƏRÜ

  İçəri. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • İÇƏT

  İçəcək şey, içiləcək şey, su. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • İÇÜN

  Üçün. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »