Словарь антонимов азербайджанского языка

 • ƏMİN-AMANLIQ

  ƏMİN-AMANLIQ – MÜHARİBƏ Əmin-amanlıq olmaz, olmasa əmniyyətlər (S.Rüstəm); Müharibə deyildir qurbansız, təhlükəsiz (S

  Полностью »
 • ƏMR

  ƏMR – XAHİŞ – Lyudmilacan, sizin hər bir xahişiniz mənim üçün əmrdir (C.Əmirov)

  Полностью »
 • ƏNDAMLI

  ƏNDAMLI – ARIQ Əndamlı xanım xalata oxşar, qırmızı güllü, sarı paltar geymişdi (M.İbrahimov); Polis idarəsi rəisi ucaboy, arıq və kürən bir adamdı (M

  Полностью »
 • ƏNDƏRMƏK

  ƏNDƏRMƏK – DOLDURMAQ Çuvalın ağzını açıb unu təknəyə əndərdi (“İzahlı lüğət”); Maşını doldurub yola saldılar (“Azərbaycan”)

  Полностью »
 • ƏNGƏLLİ

  ƏNGƏLLİ – ASAN Heç zərər yox, burax asılsınlar; Daha əngəlli bir xəbər var, əvət! (H.Cavid); Baş sahibi olmaq asandır, amma bu başı salamat gəzdirmək

  Полностью »
 • ƏNTƏR

  ƏNTƏR – GÖZƏL Qızların ən əntəri Güldəstə idi. Dilarə gözəl idi, bəlkə də, yer üzündəki bütün qızlardan gözəl idi (Ə

  Полностью »
 • ƏNTƏRLİK

  ƏNTƏRLİK – GÖZƏLLİK Onun sir-sifətindən əntərlik yağır (“Ulduz”); İndi onun üzündə zərrə qədər də gözəllik yox idi (Ə

  Полностью »
 • ƏNTİQƏ

  ƏNTİQƏ – KİFİR Topuşun başı üçün lap əntiqə bir yumru oğlan oldun (S.Rəhimov); Bəy olanda nə olar, başı batmış nə qədər də kifirdir (Mir Cəlal)

  Полностью »
 • ƏR

  ƏR – ARVAD Arvad qab dəsmalı ilə gözlərini silib ərinin qabağında döyükədöyükə qaldı (S.Rəhman)

  Полностью »
 • ƏRİNCƏK

  ƏRİNCƏK – ÇALIŞQAN Şişman məmur uzun bir sükutdan sonra ərincək halda ağır-ağır sözə başladı (M.Hüseyn); Çox çalışqan tələbədir

  Полностью »
 • ƏRİNMƏK

  ƏRİNMƏK – İŞLƏMƏK Samovara su tökməyə, kömür salmağa ərindi (M.İbrahimov); Uzaqlardan kağızı gəlir, özü də sanitar işləyir

  Полностью »
 • ƏSARƏT

  ƏSARƏT – AZADLIQ Zahiri əsarətdən xilas olduğumuz kimi, batini əsarətdən xilas olmalıyız (C.Məmmədquluzadə); Onda azadlığa, gün işığına həsrət qoyanla

  Полностью »
 • ƏSAS

  ƏSAS – YARDIMÇI Əsas suallar qaldı kənarda, yardımçı suallarla tələbəni yordu

  Полностью »
 • ƏSASƏN

  ƏSASƏN – QİSMƏN Maarif sahəsində mübahisə əsasən tədris ocaqlarına münasibətdə meydana çıxırdı (A.Şaiq); Qismən bizlə razılaşdı

  Полностью »
 • ƏSASLI

  ƏSASLI – TUTARSIZ Belə mühüm bir məsələni Telli kimi avam bir qadına qandırmaq üçün əsaslı dəlillər və sübutlar lazım gələcəkdir (S

  Полностью »
 • ƏSASSIZ

  ƏSASSIZ – TUTARLI Onun verdiyi xəbərlərin bir çoxu əsassız xəbərlər idi (M.S.Ordubadi); Vəkilin tutarlı dəlillərini; Eşidib az qalır qalxıb əl vura (B

  Полностью »
 • ƏSƏBİ

  ƏSƏBİ – SAKİT Mollayev qaraqabaq, zəhmli və əsəbi bir adamdı (M.Hüseyn); Hər yer, hər tərəf sakit və durğun görünürdü (Mir Cəlal)

  Полностью »
 • ƏSƏBİLƏŞMƏK

  ƏSƏBİLƏŞMƏK – SAKİTLƏŞMƏK Cahandar ağa yenidən əsəbiləşdi (İ.Şıxlı); Aralıq bir az sakitləşmişdi ki, mən şalı boynumdan açdım (Mir Cəlal)

  Полностью »
 • ƏSƏBİLİK

  ƏSƏBİLİK – SAKİTLİK Səlimin əsəbiliyi artır, narahatçılığı çoxalırdı (S.Rəhimov); Zeynəb yenə də sakitliyini pozmamış, “işində ol, belə boş sözlərə in

  Полностью »
 • ƏSİL

  ƏSİL – YALANÇI Lakin yenə təkrar edirəm, məncə, əsil qəhrəmanlıq yara bağlamaqdadır, abad etməkdədir (H

  Полностью »
 • ƏSKİ

  ƏSKİ – TƏZƏ Sonradan qövr eylər əski yaralar (S.Vurğun); Təzə paltarı ona çox yaraşırdı (M.Hüseyn). ƏSKİ – YENİ Əski kənd gecədir, yeni kənd gündür (S

  Полностью »
 • ƏSKİKLİK

  ƏSKİKLİK – ARTIQLIQ Özündə bir əskiklik duyurdu (Mir Cəlal); Hər zaman özündəki artıqlığı başqalarına çatdırmağa can atırdı (“Azərbaycan”)

  Полностью »
 • ƏTİACI

  ƏTİACI – MÜLAYİM Ax, necə ətiacı arvadsan, – dedim, lakin birdən Yaqutu düşünüb səsimi yumşaldaraq ona yalvardım (Ə

  Полностью »
 • ƏTLƏNMƏK

  ƏTLƏNMƏK – ARIQLAMAQ Sifəti o qədər ətlənmişdi ki, göyəm çərdəyi boyda gözləri güclə görünürdü (A.Makulu); Lyuba arıqlamışdı (Y

  Полностью »
 • ƏTLİ

  ƏTLİ – ARIQ Onların əlləri yumru, ətlidir, barmaqları olduqca qısadır (M.S.Ordubadi); Atlaz paltar, qırmızı çəkmə geymiş bu arıq qızın qaşları mötəriz

  Полностью »
 • ƏTRAFLI

  ƏTRAFLI – QISACA Axşam mütləq sizə gələrəm, ətraflı söhbət edərik (C.Əmirov); Şən əhvalatı qısaca danışdım (Y

  Полностью »
 • ƏVVƏL

  ƏVVƏL – SON İslana-islana xeyli dolandıq; Yolun nə əvvəli, nə sonu vardı (H.Hüseynzadə)

  Полностью »
 • ƏVVƏLA

  ƏVVƏLA – SONRA Qəhrəman bəyin, əvvəla, pulu yoxdur (Ə.Haqverdiyev); Sonra ağır-ağır qalxıb, kölgəlikdə, göy otun üstündə dirsəkləndilər (Mir Cəlal)

  Полностью »
 • ƏVVƏLCƏ

  ƏVVƏLCƏ – SONRA Əvvəlcə Lyudmilanı yola salırıq, sonra isə bir az gəzirik (C.Əmirov)

  Полностью »
 • ƏVVƏLİNCİ

  ƏVVƏLİNCİ – AXIRINCI Doğrudur, bir neçə adam bilir ki, Yusif ilən sən əvvəlinci dəfə görüşməyirsən (N

  Полностью »
 • ƏYİLMƏK

  ƏYİLMƏK – DURMAQ Masa ətrafında dörd nəfər də əyilmişdi (H.Nəzərli); Bir sutka ayaq üstündə durdum (Mir Cəlal)

  Полностью »
 • ƏYLƏNCƏLİ

  ƏYLƏNCƏLİ – CANSIXICI Ona da bir qız nişanlarıq; Əyləncəli bir toy məclisi qurarıq (H.Cavid); Evin havası cansıxıcıdır

  Полностью »
 • ƏYLƏNMƏK

  ƏYLƏNMƏK – GETMƏK Əylən, bir qulaq as sözə (“Koroğlu”); Qədir fürsət bilib yayındı, üzünü bağlara tərəf tutub yavaşca, dala baxmadan gedirdi (Mir Cəla

  Полностью »
 • ƏYMƏK

  ƏYMƏK – QALDIRMAQ Sünbüllər ağırlaşıb boynunu əymişdi (İ.Şıxlı); Qolumu qaldırdım ki, atım, gördüm ki, xortdan yoxdur (Mir Cəlal)

  Полностью »
 • ƏYRİ

  ƏYRİ – DÜZ Əyrilər əyrini görsün, düzü baxsın düzünə; Gəlməyibdir belə bir möcüzə dünya üzünə (Ə.Vahid)

  Полностью »
 • ƏYRİLİK

  ƏYRİLİK – DÜZGÜNLÜK Zira ki, yalan və əyrilik həmişə aşkar olub insanı bədnam edir (N.Nərimanov); Şura hökuməti gələn kimi şəhərlərlə kəndlər arasında

  Полностью »
 • ƏYYAR

  ƏYYAR – MƏRD Qara pəhləvan yaman güclü, həm də yaman əyyar idi (“Koroğlu”); Sizin əriniz Əzizbəy çox mərd, səmimi və nəcib bir insandı (M

  Полностью »
 • ƏYYARLIQ

  ƏYYARLIQ – MƏRDLİK Bu qəzvinli Şeydadır ki, gündüz sərraflıq edər, gecə əyyarlıq (M.F.Axundzadə); Bu qadının mərdliyi yalnız qohum-qardaşı deyil, bütü

  Полностью »
 • ƏZAB

  ƏZAB – ZÖVQ Fərhad, Fərhad, niyə mənə əzab verirsən, vicdanımı parçalayırsan? (C.Cabbarlı); Onun bədii zövqünü korlayan mahnılardan yüksək xalq musiqi

  Полностью »
 • ƏZABLI

  ƏZABLI – XOŞ Bu bir ay Bilqeyis üçün sıxıntılı və əzablı keçdi (S.Vəliyev); Qaranlıq qatılaşır, əl-ayaq çəkilir, gündüz adama xoş gələn sərinlik sazağ

  Полностью »
 • ƏZAZİL

  ƏZAZİL – İNSAFLI Qara xan əzazil bir xain idi (“Koroğlu”); Onu insaflı bir sistem işçisi kimi tanıyırdılar

  Полностью »
 • ƏZAZİLLİK

  ƏZAZİLLİK – İNSAFLILIQ Sabiq milyonerin arvadı Nərmin onun əzazilliyini görəndə üsyan edib deyir ki, dövlətlilər amansız və mürüvvətsizdirlər (M

  Полностью »
 • ƏZƏL

  ƏZƏL – SONRA Dizi üstə əzəl alıb başımı; Sildi lütf ilə qanlı göz yaşımı (A.Səhhət); Sonra bunu məsləhət görmədi (Mir Cəlal)

  Полностью »
 • ƏZİK

  ƏZİK – ŞAX Əzik donunun ətəyini aşağı çəkdi (İ.Şıxlı); Mərcan xala mənə şax manatlar seçib verirdi (Ə

  Полностью »
 • ƏZİNİK

  ƏZİNİK – GÜMRAH Mədəd işdən qayıdandan sonra əzinik yerə girdi, bir azdan yuxuladı (S.Rəhimov); Səhər yerindən gümrah durdu

  Полностью »
 • ƏZİYYƏT

  ƏZİYYƏT – RAHATLIQ Vetrova bütün əziyyətlərə mərdliklə qatlaşırdı (M.Hüseyn); “Uşağın” kupesini, rahatlığını bir də yoxladı

  Полностью »
 • ƏZİYYƏTLİ

  ƏZİYYƏTLİ – RAHAT Bu, xüsusi diqqətlilik tələb edən çox əziyyətli iş idi (C.Əmirov); Yarım saata qədər yenə rahat uçuruq (M

  Полностью »
 • FACİƏ

  FACİƏ – KOMEDİYA Bu dəhşətli faciəni görüb ürəyi sıxıldı (S.Vəliyev); Komediya müəllifi istər yumor, istərsə də satira gülüşü ilə cəmiyyətin eyiblərin

  Полностью »
 • FACİƏLİ

  FACİƏLİ – KOMİK Hamınız tədricən bu ağır faciəli günlərə alışır və hadisələrin sonunu gözləyirsiniz (S

  Полностью »
 • FAĞIR

  FAĞIR – DƏCƏL O, fağır, nəzakətli, rəhmli bir gəncdir (M.S.Ordubadi); Rizvan ilə beş dəcəl, hər gün burda oynayır (M

  Полностью »