Словарь антонимов азербайджанского языка

 • BOĞUCU

  BOĞUCU – TƏMİZ Göytəpənin üstünə boğucu, ağır qaranlıq çökmüşdü (İ.Şıxlı); Gecə yağış yağdığına görə səhərin havası çox saf və təmiz idi (S

  Полностью »
 • BOĞUQ

  BOĞUQ – AYDIN Allahyar kənd itlərinin boğuq səsini eşidib ürəkləndi (İ.Şıxlı); Kükrəyib daşan Kürün qıjıltısı daha aydın eşidilirdi (İ

  Полностью »
 • BOL

  BOL – AZ Həkim də buyurmuşdu ki, çoxlu süd və bol yumurta yesin (S.S.Axundov); Sizin sözünüzün kəsəri azdır! (S

  Полностью »
 • BOLLUCA

  BOLLUCA – AZCA Ona yemək vermə, içmək vermə, bolluca nağıl söylə (S.S.Axundov); Qoy bu gün azca danışsın

  Полностью »
 • BOLLUQ

  BOLLUQ – KASADLIQ O, çörək dostudur, bolluq carçısı (Abbasağa); Heç, elə-belə bazarın kasadlığı ovqatımı təlx eləyib (Ə

  Полностью »
 • BOLŞEVİK

  BOLŞEVİK – MENŞEVİK Bolşevik nə aldanır, nə də təslim olur (M.S.Ordubadi); Əşi, menşeviklər tülkü kimidir; bir az təpinəndə sıpıxır bir-bir

  Полностью »
 • BOMBOŞ

  BOMBOŞ – DOPDOLU Anasının hər zaman bəzəkli saxladığı bu otaq bomboş idi (S.Rəhman); Tamaşa salonu ağzına kimi dopdoludur (C

  Полностью »
 • BORANLI

  BORANLI – İSTİ Payız çatanda axıra boranlı, qarlı qış yetər (A.Səhhət); Nə gözəldir dolaşmaq isti yay fəsilləri; Bu sərin sahilləri (M

  Полностью »
 • BORANLIQ

  BORANLIQ – İSTİLİK Atasız tifilləri basdı boranlıq, bizə nə; Tapmayır acyalavaclar güzəranlıq, bizə nə? (M

  Полностью »
 • BOŞ

  BOŞ – BƏRK Yetişib köməyə, çatıb haraya; Ona bərk də tanış, boş da tanışdır (H.Hüseynzadə). BOŞ – DOLU Otaq dolu idi, boş kürsü yox idi (M

  Полностью »
 • BOŞALMAQ

  BOŞALMAQ – BƏRKİMƏK Əvvəldən yaxşı danışdı, sonra birdən boşaldı (M.F.Axundzadə); Dostluq bərk ayaqda bərkiyər (B

  Полностью »
 • BOŞALTMAQ

  BOŞALTMAQ – DOLDURMAQ Piri kişi torbadakı arıları bir boş pətəyə boşaltdı (S.S.Axundov); Salatın dizi üstə çöküb onları yığdı, səliqə ilə qutuya doldu

  Полностью »
 • BOŞBOĞAZ

  BOŞBOĞAZ – BAŞIAŞAĞI Vera da atası kimi ciddidir, sadədir, çoxdanışan və boşboğaz deyil (S.Rəhimov); Aslanı hamı başıaşağı, heç kəslə işi olmayan adam

  Полностью »
 • BOYNUBURUQ

  BOYNUBURUQ – ZALIM Gözü yolda boynuburuq qalınca; Ölüm aşiqlərə xoş səadətdi (Q.Zakir); Ey zalım xan! Zalım xan! Sən qorxub öz canından; Yurdu versən

  Полностью »
 • BOYNUYOĞUN

  BOYNUYOĞUN – ZƏHMƏTKEŞ Məşədi Əbdülbağı razı olmamışdı ki, dörd yüz on manat verilsin boynuyoğun molla Qivama (C

  Полностью »
 • BOZ

  BOZ – AYDIN Sabah, Allah qoysa, qurtarrıq, hava bozdur: bu dəxi yaxşıdır (N.Vəzirov); Yağış nə qədər gurultulu yağsa, o qədər sonra hava xoş və aydın

  Полностью »
 • BOZARMAQ

  BOZARMAQ – AÇILMAQ Payız fəsli olduğu üçün hava yaman bozarmışdı (A.Makulu); Bir-iki dəqiqə davam edən yağışdan sonra göy açılmağa başladı (Çəmənzəmin

  Полностью »
 • BOZLUQ

  BOZLUQ – AÇIQLIQ Dağlara yaxınlaşdıqca aran təbiətinin bozluğu, kasıblığı hiss edilmədən geridə qalırdı (M

  Полностью »
 • BÖYÜK

  BÖYÜK – KİÇİK – Bu mənim qızım və bu da kiçik oğlumdur, böyük qardaşları Tiflisdə oxuyur (S.S.Axundov)

  Полностью »
 • BÖYÜTMƏK

  BÖYÜTMƏK – KİÇİLTMƏK Böyütmək istəyir öz meydanını; Al-yaşıl geyinib gələn bahar da (Ə.Haqverdiyev); Otağın arasını kəsib kiçiltmək istəyir

  Полностью »
 • BUĞDAYI

  BUĞDAYI – AĞYANIZ Biri sərasər ağ, həm siyah teli; Biri buğdayıdır, amma şəkilli (M.P.Vaqif); Qapını ağyanız bir oğlan uşağı açdı

  Полностью »
 • BUXOVLAMAQ

  BUXOVLAMAQ – AÇMAQ Daha deyirlər, daşmır; Bəndlər onu buxovlayıb (Mir Cəlal); Paltonu çiyninə atıb qapını açdı (S

  Полностью »
 • BULANMAQ

  BULANMAQ – AÇILMAQ Lakin ruzigar hələ tez-tez bulanırdı (M.İbrahimov); Göyün üzü açıldı. BULANMAQ – YAXŞILAŞMAQ Axşam yaxınlaşdıqca Həsən kişinin əhva

  Полностью »
 • BULAŞIQ

  BULAŞIQ – TƏMİZ Bilmirsən axşamdan qalan bulaşıq qabları yumaq lazımdır? (A.Şaiq); Təmiz qaşıqları götürüb yerinə qoydular

  Полностью »
 • BULAŞIQLIQ

  BULAŞIQLIQ – TƏMİZLİK Qabqacağın bulaşıqlığı ev yiyəsinin pintiliyinə dəlalət edir. Təmizlik yaxşıdır, indi kim istəyir, gəlsin, utanmarıq (A

  Полностью »
 • BULAŞMAQ

  BULAŞMAQ – AÇILMAQ ...Dağların başı dumanlıdır, üfüqlər bulaşmağa başlayır (Çəmənzəminli); Gəlsin bahar fəsli, açılsın yazlar (Aşıq Qurbani)

  Полностью »
 • BULUDLU

  BULUDLU – AÇIQ Buludlu qaşqabağı birdən ayazıyıb açıldı (S.Rəhimov); Sonra yadına düşdü ki, Zeynəb çəməndə açıq yerdə qalmışdı (S

  Полностью »
 • BUMBUZ

  BUMBUZ – İSTİ Bu doğma dərdimi bumbuz ürəklər nə duyar? (S.Rüstəm); Tez ol, isti su və bulud hazır et (S

  Полностью »
 • BURMAQ

  BURMAQ – AÇMAQ Gədələr Qədim dayının qollarını burdular (S.Rəhimov); Çərkəz yorğanı üstündən atıb ayağa durdu

  Полностью »
 • BÜDRƏMƏK

  BÜDRƏMƏK – DURMAQ Vaxt olub ki, büdrəmişəm, yenə durmuşam (T.Şahdağlı)

  Полностью »
 • BÜKMƏK

  BÜKMƏK – AÇMAQ Qadın sualımın bir müsahibə şəkli aldığını görüncə əlindəki kitabı bükdü (S.Hüseyn); Yenə Səmayənin açılmış başı; Qara hörükləri titrəd

  Полностью »
 • BÜKÜLMƏK

  BÜKÜLMƏK – AÇILMAQ Xına bir kağız parçasına bükülmüşdü (C.Məmmədquluzadə); Vəlinin gətirdiyi bağlama açılmadı ki, açılmadı

  Полностью »
 • BÜRKÜ

  BÜRKÜ – SOYUQ Onsuz da boğuluram, bürküdür, otağa girəsi halım yoxdur (M.İbrahimov); Soyuq, dəhşətli bir soyuq Mayanı titrətdi (M

  Полностью »
 • BÜRKÜLÜ

  BÜRKÜLÜ – SOYUQ İsti bürkülü bir gün idi (S.Sərxanlı); İstiyə də tab etdim; Soyuğa da alışdım (H.Hüseynzadə)

  Полностью »
 • BÜRÜMƏK

  BÜRÜMƏK – AÇMAQ Laçın qəfildən yapıncısını açıb Gülyazı bürüdü (M.Hüseyn)

  Полностью »
 • BÜRÜNCƏKLİ

  BÜRÜNCƏKLİ – ÇILPAQ Tüstü bürüncəkli qara saçında; Üzünü xəmirlə oxlov ağardır (Abbasağa); Buradan çılpaq bir balaca qız çıxdı (S

  Полностью »
 • BÜRÜŞMƏK

  BÜRÜŞMƏK – AÇILMAQ Quraqlıqdan pambığın qozaları bürüşdü. Sakit açılır qapı; Gəlir müəllimimiz (H.Hüseynzadə)

  Полностью »
 • BÜRÜŞÜK

  BÜRÜŞÜK – AÇIQ Bürüşük və titrək əli ilə göyün şimal tərəfindəki kiçik qara buludu göstərərək: – Baxın – dedi (A

  Полностью »
 • BÜTÖV

  BÜTÖV – YARIMÇIQ Yarımçıq bir mahnı gör nələr deyir; Bütöv bir aləmdir, bir kainatdır (H.Hüseynzadə)

  Полностью »
 • BÜTÜN

  BÜTÜN – YARI Bütün var-yoxum sənə qurbandır (“Azərbaycan”); Varımı səninlə yarı bölərəm (S.Rüstəm)

  Полностью »
 • BÜZMƏK

  BÜZMƏK – AÇMAQ Lyudmila küsəyən qızlar kimi dodaqlarını büzdü (C.Əmirov); Açsın isti qoynunu; Doğma sinif otağı (H

  Полностью »
 • BÜZÜK

  BÜZÜK – AÇIQ Hər şeyə yuxarıdan baxan büzük gözlərində hüdudsuz bir təkəbbür çöküb qalmışdı (M.İbrahimov); Açıq qapıdan musiqi səsi gəlirdi (S

  Полностью »
 • BÜZÜLMƏK

  BÜZÜLMƏK – AÇILMAQ Yadımdadır indi də dodaqlarım büzüldü (S.Rüstəm); Oyanır yuxudan sevimli şəhər; Açılır evlərin pəncərələri (H

  Полностью »
 • BÜZÜŞÜK

  BÜZÜŞÜK – AÇIQ Büzüşük duruşdan hiss olunurdu ki, o çox əsəbi və narahatdır. Əyin yuxa, baş açıq; Bilmədim necə edim?! (H

  Полностью »
 • CAHİL

  CAHİL – MƏDƏNİ Cahil adam kor kimidir (A.Şaiq); Mən bədii əsərləri müəyyən qədər sevməyən mədəni bir adam təsəvvür edə bilmirəm (M

  Полностью »
 • CANLI

  CANLI – ÖLÜ Əlbəttə, bu işdə əsas canlı şahid Məmmədağa idi (C.Əmirov); Nə ölüyə hay verir, nə diriyə pay (Ata

  Полностью »
 • CANSIXICI

  CANSIXICI – ŞƏN Məclisimiz cansıxıcı keçir (“Ulduz”); Bu gün ömrü-günü azad; Ürəyi şən insanlarıq (C

  Полностью »
 • CARİ

  CARİ – ƏSASLI Bu il məktəbdə cari təmir, gələn il isə əsaslı təmir aparılmalıdır

  Полностью »
 • CAVAB

  CAVAB – SUAL Suallar, cavablar, mübahisələr; Uzanır axşamdan sabaha qədər (H.Hüseynzadə)

  Полностью »
 • CAVAN

  CAVAN – BÖYÜK – Əlbəttə, böyüklərin qayğısına qalmaq cavanların borcudur (S.Qədirzadə). CAVAN – YAŞLI Çingiz xan ağıllı, kamallı cavandır (S

  Полностью »