Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

 • CİDDİ

  CİDDİ – MÜLAYİM Xanım ciddi və sevincli bir sima ilə Muxtarın qolundan dartdı və təkidlə dedi (Çəmənzəminli); Açıq və mülayim hava Kərəmin ürəyini oxş

  Tam oxu »
 • CİDDİLƏŞMƏK

  CİDDİLƏŞMƏK – MÜLAYİMLƏŞMƏK Aslanın sifəti ciddiləşdi, dərin fikrə getdi (S.Vəliyev); Sonra o bir qədər mülayimləşərək: Əziz, sən mənim yanıma xəstə g

  Tam oxu »
 • CİDDİLİK

  CİDDİLİK – YUMŞAQLIQ Əliqulu xan həmişə quru görünən sifətinə bir qədər də ciddilik artırırdı (A.Məmmədrza); O macal vermədi, mənim yumşaqlığımdan ist

  Tam oxu »
 • CİNGİLTİLİ

  CİNGİLTİLİ – KAR Samitlər səs tellərinin iştirakına görə cingiltili və kar olmaqla iki yerə bölünür

  Tam oxu »
 • CİNLƏNMƏK

  CİNLƏNMƏK – SAKİTLƏŞMƏK Əvvəllər qız bu sözü eşidəndə cinlənərdi, onlardan heyfini alardı (S.Qədirzadə); Hirsi soyuyandan sonra sakitləşərdi

  Tam oxu »
 • CİSMANİ

  CİSMANİ – RUHƏN Cismani olaraq zindandayam, ruhən isə buludlar kimiyəm (F.Kərimzadə)

  Tam oxu »
 • CİYƏRLİ

  CİYƏRLİ – QORXAQ Ciyərli oğul özünü hər yerdə göstərir (İ.Şıxlı); Simasından qorxaq bir şəxs olduğu hiss olunur

  Tam oxu »
 • COMƏRD

  COMƏRD – XƏSİS Dəli-dolu, üzügülər, comərddir (A.Şaiq); Xəsis kaftar it sümüyü yığan kimi, anbarı doldurubdur mıx ilə

  Tam oxu »
 • COMƏRDLİK

  COMƏRDLİK – XƏSİSLİK O, comərdlik timsalıdır (“Azərbaycan”); Qardaş, bura xəsislik yeri deyil (S.S.Axundov)

  Tam oxu »
 • COŞQUN

  COŞQUN – SAKİT Coşqun Xəzər, qumsal üzüm bağları yadıma düşdü (S.Vəliyev); Axırsınız sakit, lal; Bu sahildən o sahilə (R

  Tam oxu »
 • COŞQUNLUQ

  COŞQUNLUQ – SAKİTLİK Hardan alım o həvəsi, coşqunluğu (C.Novruz); Kənddə sakitlikdir (M.İbrahimov)

  Tam oxu »
 • CÖNGƏ

  CÖNGƏ – DÜYƏ İndi inəyin yerinə düyə bağlarsan, öküzün yerinə cöngə (“Aşıq Ələsgər dastanı”)

  Tam oxu »
 • CÜCƏRMƏK

  CÜCƏRMƏK – QURUMAQ Çiyid gec cücərir (Ə.Vəliyev); Cücərən ağaclar da quruyur

  Tam oxu »
 • CÜRBƏCÜR

  CÜRBƏCÜR – EYNİ Cürbəcür həvəslər bürüyür varlığımı (M.İbrahimov); Əsərdə eyni hadisələr təsvir olunur

  Tam oxu »
 • CÜRƏT

  CÜRƏT – QORXU Kiminin üzündə şadlıq və cürət, kimisində qorxu və heyrət görünürdü (S.S.Axundov)

  Tam oxu »
 • CÜRƏTLƏNMƏK

  CÜRƏTLƏNMƏK – QORXMAQ Ərinin inadkarlığı Nəvazişi də cürətləndirdi (S.Qədirzadə); Qorxma, bu saat ev yiyəsi çıxar (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • CÜRƏTLİ

  CÜRƏTLİ – QORXAQ Mən səni görmüşəm söz sərkərdəsi; Alovlu, qüdrətli, cürətli, mətin (X.Rza); Dərəyə enmə, qorxaq! Qorxaq həllənc daşıdır; Kim ona təpi

  Tam oxu »
 • CÜSSƏLİ

  CÜSSƏLİ – SISQA Məsrurə üzünü yanındakı cüssəli oğlana tutaraq qısıla-qısıla dilləndi (S.Qədirzadə); Suçular əkini dərin şırımla və sısqa axınla suvar

  Tam oxu »
 • CÜT

  CÜT – TƏK Onlardan dördü təkdir: ənsə, əsas, alın və xəlbir sümüyü. İkisi isə cütdür: təpə sümüyü, gicgah sümüyü (S

  Tam oxu »
 • CÜZİ

  CÜZİ – XEYLİ Qırx il külüng çalıb bir cüzi pul əlimə salmışam (S.S.Axundov); İndi həkim olsaydı, bir parça pambıqdan ötrü əpteyə göndərib məndən xeyli

  Tam oxu »
 • ÇAĞ

  ÇAĞ – XƏSTƏ O zaman isə Rüstəmin çağ vaxtı idi (M.İbrahimov); Anam xəstədir, müsyö, vəziyyəti çox ağırdır (S

  Tam oxu »
 • ÇAĞA

  ÇAĞA – BÖYÜK Xalisə çağanın əskisini yuyanda birini orada unudubdur, get onu gətir, gəl (S.S.Axundov); Qəməri güldürdüyün yetər, bir az da səndən böyü

  Tam oxu »
 • ÇAĞIRIŞ

  ÇAĞIRIŞ – ƏMR Mayanın gözlərində incə və mehriban duyğular, təlaş dolu xoş bir intizar və çağırış vardı (M

  Tam oxu »
 • ÇAXNAŞMA

  ÇAXNAŞMA – SAKİTLİK Çaxnaşma düşdü (M.Süleymanlı); Ətrafda sakitlikdir (S.Qədirzadə)

  Tam oxu »
 • ÇAXNAŞMAQ

  ÇAXNAŞMAQ – SAKİTLƏŞMƏK İzdiham çaxnaşdı (S.Vəliyev); Nəhayət, sakitləşdi (M.İbrahimov)

  Tam oxu »
 • ÇAL

  ÇAL – QARA Seyrək, çal saçlarını da azacıq isladıb, arxaya darayırdı (S.Qədirzadə); Mariana yəqin ki bunu duyub, qara, sıx kirpiklərini aşağı endirdi

  Tam oxu »
 • ÇALA

  ÇALA – DÜZ Çox çətinliklə Məmişi çaladan çıxartdılar (M.Talıbov); Düzdə oturdular (M.Hüseyn)

  Tam oxu »
 • ÇALIŞQAN

  ÇALIŞQAN – TƏNBƏL Çox gözəl! Yaşasın çalışqan kənd qadınları (Ə.Haqverdiyev); Tənbəl adam fikirli olar (Ata

  Tam oxu »
 • ÇALIŞMAQ

  ÇALIŞMAQ – VEYLLƏNMƏK Biz çalışmalıyıq ki, ayrı-ayrı adamların əvəzinə ümumi camaat varlansın, kolxoz dövlətlənsin (Ə

  Tam oxu »
 • ÇAŞBAŞ

  ÇAŞBAŞ – TOXTAQ Çaşbaş qaldı (“Azərbaycan”); Gülşənin manqası iki günə qurtarmağı qət etdiyi halda bu arvad çox toxtaq danışırdı (Ə

  Tam oxu »
 • ÇAŞMAQ

  ÇAŞMAQ – TOXTAMAQ Rantik bir anlığa çaşdı (C.Əmirov); Cahangir hərbi toxtadıb ortalığa təslim məsələsini atmışdı (S

  Tam oxu »
 • ÇEVİK

  ÇEVİK – ÖLÜVAY Hərəkətləri çevik, yerişi quş kimi yüngül idi (İ.Şıxlı); Mənim ölüvay adamdan xoşum gəlmir (İ

  Tam oxu »
 • ÇEVİKLİK

  ÇEVİKLİK – ÖLÜVAYLIQ Onun yerişində, hərəkətlərində əvvəlki zirəklik, çeviklik yox idi (C.Məmmədov); Onun ölüvaylığıdır ki, biz əzab çəkirik (“Azərbay

  Tam oxu »
 • ÇƏKİLMƏK

  ÇƏKİLMƏK – QABARMAQ Dəniz gah qabarır, gah da çəkilir

  Tam oxu »
 • ÇƏKİŞMƏK

  ÇƏKİŞMƏK – BARIŞMAQ Sözləri düz gəlmədi, çəkişdilər. Barışdı nə qədər ayrı düşənlər (C.Novruz). ÇƏKİŞMƏK – BƏRKİŞMƏK Çəkişməsən, bərkişməzsən (Ata

  Tam oxu »
 • ÇƏKMƏK

  ÇƏKMƏK – BURAXMAQ Uğur cilovu çəkdi (M.Süleymanzadə); Atın başını buraxdı

  Tam oxu »
 • ÇƏLİMSİZ

  ÇƏLİMSİZ – KÖK Bakıdan gələn, çəlimsiz müstəntiqin biri bizi bəzi adamların yanında gözükölgəli etsin (T

  Tam oxu »
 • ÇƏNLİ

  ÇƏNLİ – AYDIN Qoynu gah aydın havalı, gah çənli, dumanlı (R.Rza)

  Tam oxu »
 • ÇƏPƏKİ

  ÇƏPƏKİ – DÜZ Yarməmməd çəpəki qovluğa baxdı (M.İbrahimov); Səməd çevrilib düz oturdu (M.İbrahimov)

  Tam oxu »
 • ÇƏPİNƏ

  ÇƏPİNƏ – DÜZÜNƏ ...Ona bir çəpinə baxdım (Mir Cəlal); Tərsinə yox, düzünə otur, qoy camaat səni görsün

  Tam oxu »
 • ÇƏRƏNÇİ

  ÇƏRƏNÇİ – QARADİNMƏZ Eh, nə çərənçi kişidir (A.Şaiq); Partizanlar xasiyyətcə müxtəlif adamlardır; gülərüz, qaradinməz, çoxdanışan (S

  Tam oxu »
 • ÇƏRƏNÇİLİK

  ÇƏRƏNÇİLİK – QARADİNMƏZLİK Çərənçilik nəyə gərək (M.İbrahimov); Onun qaradinməzliyi həmişə hamını əsəbiləşdirirdi (C

  Tam oxu »
 • ÇƏTİN

  ÇƏTİN – RAHAT Ulduzlar sayrışanda; Qəlb qəlbə qarışanda; Çətin olur ayrılmaq; Göz-gözə alışanda (Bayatı); Qoy bir an ürəyim rahat döyünsün; Bu qədər i

  Tam oxu »
 • ÇƏTİNLƏŞMƏK

  ÇƏTİNLƏŞMƏK – ASANLAŞMAQ Düşünürdüm ki, oğlan qəflət qaçıb tramvaya minsə, işim çətinləşəcəkdir (C.Əmirov); Bəxtimizdən oğlanın özü bizim işimizi asan

  Tam oxu »
 • ÇƏTİNLİK

  ÇƏTİNLİK – ASANLIQ Çit bazarı kasadlaşmışdı, ya pul tərəfdən çətinlik çəkirsiniz? (Ə.Haqverdiyev); Düşmən gəldi, asanlıqla bildiyini elədi (Ə

  Tam oxu »
 • ÇIXIQ

  ÇIXIQ – BATIQ Sinəsi batıq, sifəti saralıb, çiyinləri qalxıb (Ə.Haqverdiyev); Ayaz gördü ki, onun geniş alnındakı çıxıq, yanaqlarındakı nazik damarlar

  Tam oxu »
 • ÇIXIŞ

  ÇIXIŞ – GİRİŞ Kinoteatrın çıxış və giriş yerləri ayrıdır

  Tam oxu »
 • ÇIXMAQ

  ÇIXMAQ – GİRMƏK Zənən hamamı kimi biri girir, biri çıxır (C.Cabbarlı)

  Tam oxu »
 • ÇILĞIN

  ÇILĞIN – SAKİT Külək çox sərt və çılğın idi (M.İbrahimov); Yanvar ayı olduğuna baxmayaraq, hava sakit və mülayim idi (M

  Tam oxu »
 • ÇILĞINLIQ

  ÇILĞINLIQ – DİNCLİK Adamlar dinclik və sakitlik istəyirlər, hərbi çılğınlıq istəmirlər

  Tam oxu »