Словарь антонимов азербайджанского языка

 • MƏNBƏ

  MƏNBƏ – MƏNSƏB Mənbə çayın başlanğıcı, mənsəb isə onun başqa bir çaya və dənizə töküldüyü yerdir

  Полностью »
 • MƏNƏVİ

  MƏNƏVİ – CİSMANİ Sən məndən yaxşı bilirsən ki, cismani ölüm mənəvi ölümdən qat-qat yaxşıdır (F.Kərimzadə)

  Полностью »
 • MƏNFƏƏT

  MƏNFƏƏT – ZƏRƏR Tacir ancaq iki şey tanıya bilər: o da zərər, bir də mənfəət (M.S.Ordubadi)

  Полностью »
 • MƏNFƏƏTLİ

  MƏNFƏƏTLİ – ZƏRƏRLİ Ən mənfəətli şeydir (Ə.Vəliyev); Çox vermək də az vermək qədər zərərlidir (Ə.Vəliyev)

  Полностью »
 • MƏNFİ

  MƏNFİ – MÜSBƏT Bəli, mənfi atəşə tutulmaqla da müsbət müdafiə və təsdiq oluna bilər (M.İbrahimov)

  Полностью »
 • MƏNFİLİK

  MƏNFİLİK – MÜSBƏTLİK Yəni ancaq onun naqis cəhətlərini görmək, mənfiliyin təsvirinə aludəlik göstərmək (M

  Полностью »
 • MƏNFUR

  MƏNFUR – GÖZƏL Pərşana rəzil və mənfur göründü (M.İbrahimov); Axı Rasim elə o zaman da gözəl idi (M.İbrahimov)

  Полностью »
 • MƏNFURLUQ

  MƏNFURLUQ – GÖZƏLLİK Onun mənfurluğu rəzilliyindən irəli gəlir (“Ulduz”); Gözəllik ondur, doqquzu dondur (Ata

  Полностью »
 • MƏRDANƏ

  MƏRDANƏ – GİZLİ Mərdanə qardaş qabağında yüz dəfə ölüb dirilsən, yenə azdır (Ə.Haqverdiyev); Yoldaşlar bunu gördükcə aralarındakı gizli məhəbbətin uzu

  Полностью »
 • MƏRDANƏLİK

  MƏRDANƏLİK – QORXAQLIQ Ömrün zinətidir, bil: Mərdanəlik, dəyanət (M.Rahim); Götürüb baxdıqca qorxaqlığımdan utanırdım (Mir Cəlal)

  Полностью »
 • MƏRDİMAZAR

  MƏRDİMAZAR – XEYİRXAH Mərdimazarı axtarmaqla deyil, rast gəlməklədir (Ata. sözü); Təbiəti belədir, xeyirxahdır (M

  Полностью »
 • MƏRDİMAZARLIQ

  MƏRDİMAZARLIQ – XEYİRXAHLIQ Axı mərdimazarlıq yaxşı şey deyildir (C.Əmirov); – Nə olar, xeyirxahlıq pis şey deyil ki (M

  Полностью »
 • MƏRƏKƏ

  MƏRƏKƏ – SAKİTLİK Danış, danış eşidək gördüyün o mərəkəni (S.Rüstəm); Çadıra bir müddət tam sakitlik çökdü (S

  Полностью »
 • MƏRHƏMƏT

  MƏRHƏMƏT – QƏZƏB Kəramət və mərhəmət isə böyüklük və geniş qəlbimdən doğur (M.Talıbov); Gör ürəklərində nə boyda kin və qəzəb gizlənir (M

  Полностью »
 • MƏRHƏMƏTLİ

  MƏRHƏMƏTLİ – İNSAFSIZ Sanki o mərhəmətli kişi həvəslə çalışan toxucuya baxır, mənalı sükutu ilə ona sözlər deyirdi (Mir Cəlal); O, qansız və insafsız

  Полностью »
 • MƏRHƏMƏTSİZ

  MƏRHƏMƏTSİZ – RƏHMLİ Gülsabah bunu ata gözü yox, mərhəmətsiz və soyuq, həyətdəki işığın bir parçası olduğu qənaətinə gəldi (Ə

  Полностью »
 • MƏRHƏMƏTSİZLİK

  MƏRHƏMƏTSİZLİK – İNSAFLILIQ Ona yardım göstərməmək mərhəmətsizlikdir. Əlinin insaflılığı nəticəsində o darda qalmadı (“Azərbaycan”)

  Полностью »
 • MƏRİFƏTLİ

  MƏRİFƏTLİ – QANACAQSIZ Mərifətli yoldaşlara canımı da qurban verərəm (İ.Fərzəliyev); Ədəbsizlər, qanacaqsızlar, yazıqla nə işiniz var? (Ə

  Полностью »
 • MƏRİFƏTSİZ

  MƏRİFƏTSİZ – QANACAQLI Qanacaqlı ailədir (İ.Fərzəliyev); Belə mərifətsizləri sözlə tərbiyə etmək heyvana ali təhsil verməkdən çətindir (S

  Полностью »
 • MƏRKƏZ

  MƏRKƏZ – UCQAR Məni o yerin mərkəzi və şənbə bazarı olan Qəssan qəsəbəsinə sürdülər (M.Talıbov); Azərbaycanın ən ucqar rayonlarından biri də Xocavəndd

  Полностью »
 • MƏTİN

  MƏTİN – ZƏİF Ceyran cəsur, mətin, qəhrəman bir qadın idi (S.Hüseyn); Sözün açığı, yoldaşlar, rəhbərlik zəifdir (M

  Полностью »
 • MƏTİNLİLİK

  MƏTİNLİLİK – ZƏİFLİK Mətinlilik, dözümlülük inqilabçı üçün səciyyəvi xüsusiyyətlərdir. Özünün zəifliyini hiss etdi (Mir Cəlal)

  Полностью »
 • MƏYUS

  MƏYUS – MƏSUD Bir gün olacaqsan, inan ki, məyus (S.Rüstəm); Məsud və xoş baxışları ilə oğlunun hərəkətlərini izləyirdi (Mir Cəlal)

  Полностью »
 • MƏYUSLAŞMAQ

  MƏYUSLAŞMAQ – ŞADLANMAQ Bayatının sözləri onu daha da məyuslaşdırdı (İ.Şıxlı); Sevinən ürəklər şadlandı, gülən gözlər şənləndi (S

  Полностью »
 • MƏYUSLUQ

  MƏYUSLUQ – ŞADLIQ Bu qadının çöhrəsində bir məyusluq göründü (S.S.Axundov); Getdikcə sərbəstlik, şadlıq, hay-küy artırdı (M

  Полностью »
 • MƏZƏLİ

  MƏZƏLİ – QARAQABAQ Siz nə məzəli oğlansınız (S.Vəliyev); Bilirsənmi, Zaxar qardaş, Həsən yaman qaraqabaq oğlandır (İ

  Полностью »
 • MƏZƏLİLİK

  MƏZƏLİLİK – QARAQABAQLIQ – Özünü məzəliliyə qoydun, bəsdir! (M.İbrahimov); Onun qaraqabaqlığı bizi narahat edir (Ə

  Полностью »
 • MƏZƏMMƏT

  MƏZƏMMƏT – TƏRİF Ceyran qara, parlaq gözlərindəki ağır məzəmmətli ox kimi ovçunun qəlbinə sancdı (C.Məmmədov); Alim və bilikli adamların tərifini qaza

  Полностью »
 • MƏZƏMMƏTLƏMƏK

  MƏZƏMMƏTLƏMƏK – TƏRİFLƏMƏK ...Xanpərini danlayır, məzəmmətləyir, axırda da ona məsləhət görürdülər ki, adamlardan aralanmasın, öyrətsin (Ə

  Полностью »
 • MƏZƏMMƏTLİ

  MƏZƏMMƏTLİ – TƏRİFLİ Adam onun məzəmmətli sözlərini eşitməmək üçün baş götürüb getmək istəyir (Ə.Vəliyev); Sənin tərifli briqadirin Bayramı Əziz mənim

  Полностью »
 • MƏZHƏKƏLİ

  MƏZHƏKƏLİ – FACİƏLİ O, məzhəkəli əsərlərin müəllifi kimi tanınır (F.Qasımzadə); Bura faciəli teatr tamaşasını xatırladır (S

  Полностью »
 • MƏZLUM

  MƏZLUM – ZALIM Məzlumlar da, zalımlar da Rusiya təbəəsi olmaq və konsulxana himayəsinə girməyə öyrənmişdi (M

  Полностью »
 • MƏZLUMLUQ

  MƏZLUMLUQ – ZALIMLIQ Üzünə zillənmiş gözlərdə qəzəb, nifrət qarışıq bir məzlumluq vardı (İ.Şıxlı); Zalımlığı ilə şöhrət tapmışdı (S

  Полностью »
 • MƏZMUN

  MƏZMUN – FORMA Şeirlərində məzmuna müvafiq forma tapırdı: təşbeh, istiarə və s. bədii məcazları həmişə məzmuna uyğun şəkildə seçirdi (F

  Полностью »
 • MƏZMUNLU

  MƏZMUNLU – CANSIXICI Öz dövrünün ictimai eyiblərini dolğun, məzmunlu satiraları ilə tənqid atəşinə tutmuşdu (F

  Полностью »
 • MƏZMUNSUZ

  MƏZMUNSUZ – MƏNALI Söhbətlər çox qırıq və məzmunsuz idi (M.S.Ordubadi); Komediyanın sonu mənalı bir finalla qurtarır (F

  Полностью »
 • MISMIRIQ

  MISMIRIQ – XOŞSİFƏT Atam yenə nə olub mısmırığı yerlə sürünür? (S.Qədirzadə); Bu xoşsifət adam niyə Pavlosuz, parolsuz gəlib (S

  Полностью »
 • MİNMƏK

  MİNMƏK – ENMƏK Oho var, dağa mindirər, oho var, dağdan endirər (Ata. sözü)

  Полностью »
 • MİSKİN

  MİSKİN – XOŞBƏXT O cür zavallı, miskin adamlara mənim həmişə yazığım gəlib (M.İbrahimov); Ah, sən nə xoşbəxt uşaqsan (S

  Полностью »
 • MİSKİNLİK

  MİSKİNLİK – XOŞBƏXTLİK Mənim nanəcibliyindən yoxsulluğa, miskinliyə giriftar olmuş bu bir neçə adama rast gəldiyim üçün şükür etdim (M

  Полностью »
 • MONOLOQ

  MONOLOQ – DİALOQ Əsərin ekspozisiyasında verilən Heydər bəyin bu monoloqu çox maraqlıdır (F.Qasımzadə); Sabirin “İki həpənd” şeri dialoqun ən yaxşı nü

  Полностью »
 • MÖCÜZƏ

  MÖCÜZƏ – ADİ Ay kişi, lap möcüzədir ki! (M.İbrahimov); Hər tərəfə işıq saçanda artıq motor adi yeknəsəq səsi ilə fırlanırdı (M

  Полностью »
 • MÖCÜZƏLİ

  MÖCÜZƏLİ – ADİ Möcüzəli, yaz havalı, davamlı bir səs dalğası haradansa harasa axıb gedirdi (S.Sərxanlı); Yarış isə adi iş gününün qanadıdır (S

  Полностью »
 • MÖHKƏM

  MÖHKƏM – ZƏİF Mənim başım da, möhkəm qollarım da var (Ə.Haqverdiyev); Lakin ruzigar lalənin ləçəyini tökərsə: suçlu zəif laləni, qüvvətli ruzigarımdır

  Полностью »
 • MÖHKƏMLƏNMƏK

  MÖHKƏMLƏNMƏK – BOŞALMAQ Sülh ordusu getdikcə möhkəmlənir (İ.Şıxlı); Əvvəldən yaxşı demişdi, sonra birdən boşaldı (M

  Полностью »
 • MÖHKƏMLƏTMƏK

  MÖHKƏMLƏTMƏK – BOŞALTMAQ Körpə ağacların dibini boşaltmaq yox, möhkəmlətmək lazımdır ki, külək onları kökündən çıxartmasın

  Полностью »
 • MÖHKƏMLİK

  MÖHKƏMLİK – BOŞLUQ Zivər gənclikdən möhkəmlik, diqqət və gözəl mənəvi keyfiyyət görməyincə təslim olmur (S

  Полностью »
 • MÖMİN

  MÖMİN – ATEİST Ateizm tərəfdarı olan şəxsə ateist deyilir. Çölləri seyr edirdi: olmuşdu mömin bəndə (A

  Полностью »
 • MÖVCUDİYYƏT

  MÖVCUDİYYƏT – YOXLUQ Mövcudiyyəti heç kəs inkar edə bilməz. Qaynım həmişəki kimi indi də Midhədin yoxluğunu mənə hiss etdirməyə çalışırdı (M

  Полностью »
 • MÖVHUMAT

  MÖVHUMAT – ATEİZM Bu olar! Bu olmaz! Bu ateizm, bu mövhumatdır (R.Rza)

  Полностью »