Словарь антонимов азербайджанского языка

 • SAĞLAMLIQ

  SAĞLAMLIQ – ƏLİLLİK İnsanın yaşaması üçün sağlamlıq əsas şərtdir. Əlillik pensiyası alan Səfər kənddə bir müddət tüfeyli həyat keçirmiş, sonra el-oban

  Полностью »
 • SAĞLIQ

  SAĞLIQ – XƏSTƏLİK Sağlıq böyük dövlətdir, qədrini bilmək gərək (Ata. sözü); Bu və ya başqa xəstəlik qana öz təsirini göstərə bilər (C

  Полностью »
 • SAXTA

  SAXTA – ƏSİL Onu mən bilmərrə boynumdan ataram, deyərəm kəbin saxtadır (Ə.Haqverdiyev); Döyüşçü, əsil döyüşçü olmaq lazımdır (S

  Полностью »
 • SAXTAKAR

  SAXTAKAR – SƏMİMİ Bir sözlə, çox saxtakar adam idi (M.İbrahimov); Səmimi dostlar kimi bir-birindən ayrıldılar (“Ulduz”)

  Полностью »
 • SAXTAKARLIQ

  SAXTAKARLIQ – ƏSİLLİK – Kişilik saxtakarlıq deyil, Əliqəmbərli (İ.Fərzəliyev); Əsillik, nəcabətlilik ailə ilə, köklə bağlıdır (“Azərbaycan”)

  Полностью »
 • SAKİT

  SAKİT – QORXULU Sakit, ağıllı adama oxşayır (S.Qədirzadə); O bizim üçün çox qorxulu adamdır (S.Vəliyev)

  Полностью »
 • SAKİTLƏŞMƏK

  SAKİTLƏŞMƏK – ACIQLANMAQ Onun belə arxayın danışması Əşrəfi həm sakitləşdirdi, həm də təşvişə saldı (İ

  Полностью »
 • SAKİTLİK

  SAKİTLİK – ÇAXNAŞIQLIQ İstirahət günü olduğundan şəhər milis idarəsində adi günlərə nisbətən sakitlikdir (C

  Полностью »
 • SALMAQ

  SALMAQ – ÇIXARMAQ Gecə yuxuda gah məni qayadan atırlar, gah quyu dibinə salırlar (Ə.Haqverdiyev); Quyudan xeyli daş çıxartdılar (“Azərbaycan”)

  Полностью »
 • SAMİT

  SAMİT – SAİT Ağız boşluğunda maneəyə rast gələrək tələffüz edilən səslər samit, əksinə, maneəsiz tələffüz olunan səslər isə sait adlanır

  Полностью »
 • SARALMAQ

  SARALMAQ – AĞARMAQ Rəngi günü-gündən saralır (Ə.Haqverdiyev); Məhtabanın rəngi ağarmışdı (S.Rəhimov)

  Полностью »
 • SARIQLI

  SARIQLI – AÇIQ Üçüncü həftə idi ki, o, gözləri sarıqlı gəzirdi (S.Qədirzadə); Qolları açıq gəzir (A.Məmmədrza)

  Полностью »
 • SARIMAQ

  SARIMAQ – AÇMAQ Bu saat gətirim, tənziflə sarıyım (M.İbrahimov); İndicə açacağam, sən ağlama, yaxşımı? (M

  Полностью »
 • SARIŞIN

  SARIŞIN – QARAŞIN Bir də qapı açıldı və içəriyə ortaboylu, sarışın, dedikcə zərif bir xanım girdi (Çəmənzəminli); Saqqallı kişi qaraşın oğlandan beş m

  Полностью »
 • SARSAQ

  SARSAQ – AĞILLI Bu sarsaq fikirlərin; Cəlal bir əsiridir (S.Vurğun); Hər şeydən əvvəl kəndimizə müxtəlif peşə sahibi olan ağıllı adamlar lazımdır (Ə

  Полностью »
 • SARSAQLAMAQ

  SARSAQLAMAQ – AĞILLANMAQ Sənsə sarsaqladın (Mir Cəlal); Əgər ağıllanmısansa, mənə yenə yoldaş Mərdanov deyə bilərsən (S

  Полностью »
 • SARSILMAQ

  SARSILMAQ – MÖHKƏMLƏNMƏK Sarsılır cümlə əqrəbası onun; Daima yaslı, daima məhzun (H.Cavid); O, çəkişmələrdə, vuruşmalarda möhkəmlənmişdi (“Ulduz”)

  Полностью »
 • SARSIMAQ

  SARSIMAQ – MÖHKƏMLƏNMƏK Gözlərin mənliyimi sarsıdır (C.Cabbarlı); Sənin sözlərin ona təsəllidir, onu möhkəmlədir

  Полностью »
 • SATİRA

  SATİRA – KOMEDİYA Satira nöqsanlara və zəif cəhətlərə istehza deyil, nəcib bir şimşək və ildırım allahıdır (V

  Полностью »
 • SATİRİK

  SATİRİK – KOMİK Satirik və komik əsərlərdən isə mütləq müsbət qəhrəman istəmək məncə, doğru olmaz (M

  Полностью »
 • SAVADLI

  SAVADLI – BİLİKSİZ Sənə bir savadlı adam lazımdır (Ə.Haqverdiyev); Biliksiz ömrün nə mənası var? (S.Rüstəm)

  Полностью »
 • SAVADSIZ

  SAVADSIZ – BİLİKLİ Mən isə savadsız bir adamam (C.Əmirov); Şəxsən mən Əzizi təşəbbüskar, bilikli bir işçi kimi, yaxşı bir mütəxəssis kimi müdafiə edir

  Полностью »
 • SAVAŞ

  SAVAŞ – BARIŞIQ Qurd qardaş, savaş nə gərək, ətin yerini tapmışam (A.Şaiq); Barışıq məsələləri ilə o məşğuldur

  Полностью »
 • SAVAŞQAN

  SAVAŞQAN – SAKİT Təbiətən savaşqan və kinli olan Kəlbiyev bu görüşlər zamanı Mina xanımla əylənməkdən çox, onun əri ilə maraqlanır

  Полностью »
 • SAVAŞMAQ

  SAVAŞMAQ – BARIŞMAQ Axı onsuz da bədbəxt olan bu adamlar niyə də savaşsınlar? (S.Vəliyev); Onu verim, tülkü lələ ilə məni barışdır (A

  Полностью »
 • SAZ

  SAZ – NAXOŞ O saz adamdır (İ.Fərzəliyev); Məni naxoş və ya xudbin hesab edir (M.İbrahimov). SAZ – SINIQ Demək ki, işiniz sazdır? (M

  Полностью »
 • SAZAQ

  SAZAQ – İSTİ Alışdı istiyə, dözdü sazağa; Bağladı meylini suya, torpağa (H.Hüseynzadə)

  Полностью »
 • SAZAQLI

  SAZAQLI – İSTİ Sazaqlı bir külək əsir canımda (M.Ələkbərli); İsti gün idi (“Ulduz”)

  Полностью »
 • SEHRLİ

  SEHRLİ – ADİ Xan, Eloğlunun bir sehrli tütəyi var (A.Şaiq); Əsərdə adi hadisələr təsvir olunmuşdur

  Полностью »
 • SEVGİ

  SEVGİ – ƏDAVƏT Sevgi küçəsi ilə gəzdiyin yerdir (S.Vəliyev); Tökün dənizlərə, tökün çaylara; Axı insan hara, ədavət hara?! (C

  Полностью »
 • SEVİNC

  SEVİNC – HEYRƏT Sevinc inciləri axsın gözündən (S.Rüstəm); Gözlərini qırpmadan təəccüb, heyrət və dəhşətlə ata baxdı (İ

  Полностью »
 • SEVİNMƏK

  SEVİNMƏK – QƏMLƏNMƏK Sevinir, gülürsünüz, bəzən qəmlənirsiniz (R.Rza)

  Полностью »
 • SEYRƏK

  SEYRƏK – BASIRIQ Seyrək yerlərə əlavə toxum səpirlər (Ə.Vəliyev); Mədənin qapısı da çox basırıq idi (M

  Полностью »
 • SEYRƏKLƏŞMƏK

  SEYRƏKLƏŞMƏK – SIXLAŞMAQ Arabir sıxlaşır səyyar buludlar (Ə.Kürçaylı); Getdikcə soldatlar seyrəkləşir, dəhliz tez-tez lap boş qalırdı (C

  Полностью »
 • SEYRƏKLİK

  SEYRƏKLİK – SIXLIQ Seyrəklikdir, amma sakitlik yox (“Ulduz”); ...Sıxlıqda yaşadıqları üçün yaş, hörmət nəzərə alınırdı (M

  Полностью »
 • SEYRƏLMƏK

  SEYRƏLMƏK – SIXLAŞMAQ Tüstü azacıq seyrəldi (İ.Şıxlı); Buludlar sıxlaşdı, yağış yağmağa başladı

  Полностью »
 • SƏADƏT

  SƏADƏT – BƏDBƏXTLİK Səadətlə bədbəxtlik arasında bir addımdan artıq məsafə yoxdur (M.Talıbov)

  Полностью »
 • SƏBATLI

  SƏBATLI – DƏYİŞKƏN Oğulla qıza bax polad səbatlı (S.Rüstəm); Dəyişkəndir, ona etibar etmək çətindir

  Полностью »
 • SƏBİRLİ

  SƏBİRLİ – CIRTQOZ Bu, səbirli, dəyanətli, çalışqan uşaqdır (A.Şaiq); Cırtqoz kişidir, bir söz deyən kimi alışır (“Ulduz”)

  Полностью »
 • SƏBİRSİZ

  SƏBİRSİZ – TƏMKİNLİ A kişi, nə səbirsiz adamsan (S.S.Axundov); Bizim yeganə çıxış yolumuz budur: hissiyyata qapılmamaq, səbirli, təmkinli olub iş görm

  Полностью »
 • SƏFALƏT

  SƏFALƏT – SEVİNC Arvadlar qaldılar cəhalət və səfalət pəncəsində (C.Cabbarlı); Sevinc içərisində qaldılar (Ə

  Полностью »
 • SƏFEH

  SƏFEH – ANLAQLI Sən niyə belə səfeh sözlər danışırsan? (Ə.Haqverdiyev); Əsgər bəy, mən səni bir anlaqlı adam bilirdim (Ə

  Полностью »
 • SƏFEHLİK

  SƏFEHLİK – AĞILLILIQ Gələn görüşlərə ümid bəsləmək səfehlikdir (S.Qədirzadə); Kim bunu ağıllılığın nəticəsi kimi qəbul edir (İ

  Полностью »
 • SƏHƏR

  SƏHƏR – AXŞAM Əzəldən həmdəmi təklik, çən, çisək; Bir də səhər yeli, axşam küləyi... (H.Hüseynzadə). SƏHƏR – GECƏ Gecə dost tək səhərin əlini sıxıb ge

  Полностью »
 • SƏHƏRKİ

  SƏHƏRKİ – AXŞAMKI Bütün qadınlar bu səhərki polis qadını kimi mərhəmətli olmayacaq ki (S.Vəliyev); Axşamkı hadisə yaddan çıxmaz (“Azərbaycan”)

  Полностью »
 • SƏHƏRLİ

  SƏHƏRLİ – AXŞAMLI Belə deyib qarı səhərli, günortalı, axşamlı – bütöv bir gün təki Alayın yuxusundan çıxdı (M

  Полностью »
 • SƏHHƏT

  SƏHHƏT – MƏRƏZ Səhhətim də qismən düzəlmişdir (M.S.Ordubadi); Mərəzi şiddətlənmişdi (S.Qədirzadə)

  Полностью »
 • SƏHİH

  SƏHİH – YALAN Bu xəbər səhihmidir? (S.S.Axundov); Qızın verdiyi məlumat yalandır

  Полностью »
 • SƏHİHLİK

  SƏHİHLİK – YALANÇILIQ İş səhihlik tələb edir (“Ulduz”); Canavarlar yedi bütün qoyunu; İştə, oğlum, yalançılıq oyunu (M

  Полностью »
 • SƏHLƏNKAR

  SƏHLƏNKAR – MƏSULİYYƏTLİ Mənim səhlənkar başımı kəs! (Mir Cəlal); Məsuliyyətli adamdır (M.İbrahimov)

  Полностью »