Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

 • SIĞALLI

  SIĞALLI – PIRTLAŞIQ Tinləri sürtülür daşların: olurlar haphamar, sığallı (R.Rza); Kələflər pırtlaşıq qaldı (R

  Tam oxu »
 • SIX

  SIX – ARALI Onlar başlarını əyərək gedir, sıx ağaclar arasında dikəlib irəliləyirdilər (S.Vəliyev); Kollar çox aralıdır (İ

  Tam oxu »
 • SIXILMAQ

  SIXILMAQ – AÇILMAQ Adamın ürəyi sıxılır (F.Kərimzadə); Səni görəndə ürəyim açılır (“Ulduz”). SIXILMAQ – SIRTILMAQ Uşaq utanırdı, sıxılırdı (C

  Tam oxu »
 • SIXINTI

  SIXINTI – SƏRBƏST Əksinə, sərbəst tərpənməsinə, adam içində sıxıntı çəkməməsinə çalışırdı (M.İbrahimov)

  Tam oxu »
 • SINIQ

  SINIQ – TƏZƏ Sınıq qabda su durmaz (Ata. sözü); Təzə süpürgə təmiz süpürər (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • SINMAQ

  SINMAQ – DÜZƏLMƏK A kişi ağacın budağı sınar da, düzələr də, vay sənin halına (H.Nadir)

  Tam oxu »
 • SIRTIQ

  SIRTIQ – HƏYALI Məmiş həyasız və sırtıq uşaq olduğu üçün dilləndi (M.Talıbov); Özünü həyalı qız kimi aparır (İ

  Tam oxu »
 • SISQA

  SISQA – GUR At da başını əyib sısqa bulağın gölməçəsini qurutdu (F.Kərimzadə); Bu bulağın suyu gurdur (A

  Tam oxu »
 • SİFTƏ

  SİFTƏ – SON Siftə kimsə buradan getmiş, kəsə yol salmışdır (G.Hüseynoğlu); Hamıdan son o gəldi

  Tam oxu »
 • SİĞƏ

  SİĞƏ – TALAQ Şəriətdə siğə halaldır (Ə.Haqverdiyev); Övrətə talaq vermək mənim ixtiyarımdadır (Ə.Haqverdiyev)

  Tam oxu »
 • SİNXRON

  SİNXRON – DİAXRON Dil hadisələrinə sinxron (müasirlik) və diaxron (tarixilik) planlarda baxmaq lazımdır (H

  Tam oxu »
 • SİRLİ

  SİRLİ – AŞKAR Bu da sirli ağacdır (A.Şaiq); Gələn vardı, aşkar bəlli idi (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • SİSTEMATİK

  SİSTEMATİK – ARABİR İşi arabir yox, sistematik yoxlamaq tələb olunur

  Tam oxu »
 • SİTALLIQ

  SİTALLIQ – ÜZÜYOLALIQ Amma sitallığına salıb aşna olubsan (Ə.Haqverdiyev); Elə onu kollektivə sevdirən onun üzüyolalığıdır (“Azərbaycan”)

  Tam oxu »
 • SİVRİ

  SİVRİ – KÜT – Sənə baş lazımdır, al! – deyə əlindəki sivri xəncərlə onun başını üzür (S.Vəliyev); Bu ki lap kütdür, heç yer də qazmaz (N

  Tam oxu »
 • SOXMAQ

  SOXMAQ – ÇIXARTMAQ Əlini küpəyə soxub çıxartdı (“Ulduz”)

  Tam oxu »
 • SOXULMAQ

  SOXULMAQ – ÇIXMAQ Sənə kim dedi ki, soxul oraya? (S.Rüstəm); Ürəyim darıxdı, çıxdım ki, özümü bir az havaya verim (S

  Tam oxu »
 • SOLMAQ

  SOLMAQ – AÇMAQ Vaxtsız yarpaq açdı, vaxtsız da soldu (C.Novruz)

  Tam oxu »
 • SOLUXMAQ

  SOLUXMAQ – AÇILMAQ Fətullahın ailəsi külək vuran zəif bağ bitkisi kimi soluxmuşdu (Mir Cəlal); Açılın iyli güllərim, açılın; Allı-əlvanlı güllərim, aç

  Tam oxu »
 • SON

  SON – BAŞLANĞIC Quzum, artıq bütün fəlakətlərin ya sonudur, ya başlanğıcı (H.Cavid). SON – İLK İlk baharın son gecəsi idi (S

  Tam oxu »
 • SONBEŞİK

  SONBEŞİK – İLK Ayrı oğul idi mənim Əmrahım; İlkim, sonbeşiyim, tək çinarımdı (Ə.Cəmil)

  Tam oxu »
 • SONRA

  SONRA – DƏRHAL Sonra əlləri qanlı çəkildi onlar geri (S.Rüstəm); Dərhal əlavə etdi (C.Əmirov). SONRA – ƏVVƏL Adam gəlib əvvəl qonağın halını bilər, so

  Tam oxu »
 • SONRAKI

  SONRAKI – ƏVVƏLKİ Hələ ki biz onun qaçaq düşmədən əvvəlki, sonrakı işlərini öyrənirik (“Ulduz”)

  Tam oxu »
 • SONUNCUSU

  SONUNCUSU – BİRİNCİSİ Yoxsa bu həm birincisi, həm də sonuncusu oldu? (S.Qədirzadə)

  Tam oxu »
 • SOSİALİZM

  SOSİALİZM – KAPİTALİZM Şərqdə sosializm bayrağını birinci qaldıran sizin fəhlə və kəndlilər olub (M.İbrahimov); Kapitalizm hakim sinfin mənafeyini qor

  Tam oxu »
 • SOYUDUCU

  SOYUDUCU – QIZDIRICI Belə ki, aldığımız vaxtdan bir az sonra soyuducu işləmədi. İndi qızdırıcı alətlər buraxılır

  Tam oxu »
 • SOYUQ

  SOYUQ – QAYNAR – Xala, bu ki hələ lap qaynardır (G.Hüseynoğlu); Su hələ soyuqdur

  Tam oxu »
 • SOYUQLU

  SOYUQLU – İSTİLİ Dünya insan evidir: istili ya soyuqlu (R.Rza)

  Tam oxu »
 • SOYUQLUQ

  SOYUQLUQ – İSTİLİK ...Qarşıdakı hücuma soyuqluq göstərdi. Hər doğma baxışda bir istilik var (H.Hüseynzadə)

  Tam oxu »
 • SOYUTMAQ

  SOYUTMAQ – İSİTMƏK Soyutmuşdu onu işdən məhəbbət (S.Vurğun); Xörəyi isidib gətirdi (Ə.Vəliyev)

  Tam oxu »
 • SOZALMAQ

  SOZALMAQ – YAXŞILAŞMAQ İraq olsun, uşaq sozalır, qorxuram, başına bir iş gələr (“Azərbaycan”); Xəstənin vəziyyəti yaxşılaşır (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • SÖKMƏK

  SÖKMƏK – TİKMƏK Bircə aya tikdilər doğma övladlarıyçün; Köhnə paltarını sökür maşınla (S.Rüstəm). SÖKMƏK – TOXUMAQ Deyirəm, olsaydı ixtiyarları; Dağın

  Tam oxu »
 • SÖKÜK

  SÖKÜK – TİKİK – Bir parça şifir tapıb, sökük yeri örtmək çətindirmi? (M.İbrahimov); Köynəyinin tikik yerlərinə baxırdı (“Azərbaycan”)

  Tam oxu »
 • SÖNMƏK

  SÖNMƏK – PARLAMAQ Son günləri yaşar dinc; Qəlbində sönmüş sevinc (A.Şaiq); Şəkli görcək qızın gözləri sevincdən parladı (S

  Tam oxu »
 • SÖNÜK

  SÖNÜK – QAYNAR Şəhərdəki sönük həyatından uzaqlaşmağa səy etdi. Qaynar şəhər bir dərya, qız isə üzük qaşı olub orada batmışdı (S

  Tam oxu »
 • SÖYMƏK

  SÖYMƏK – TƏRİFLƏMƏK – Mirzə Mahmud, sən qəzetdə məni söyəcəksən də, tərifləyəcəksən də, sənin işindir (Ə

  Tam oxu »
 • SÖZÇÜLÜK

  SÖZÇÜLÜK – YIĞCAMLIQ Əsərdə yığcamlıqdan çox sözçülüyə daha çox meyil edilmişdir

  Tam oxu »
 • SÖZLƏŞMƏK

  SÖZLƏŞMƏK – BARIŞMAQ Bəzən sözləşərdik, bəzən küsərdik; Yenə də bir yerdə çörək kəsərdik (S.Rüstəm); Axırda barışdılar, dostlaşdılar (S

  Tam oxu »
 • SÖZÜBÜTÖV

  SÖZÜBÜTÖV – AĞZIBOŞ Deyəsən, sən sözübütöv adama oxşayırsan (F.Kərimzadə); Ona söz demə, ağzıboşdur (“Azərbaycan”)

  Tam oxu »
 • SRAĞAGÜN

  SRAĞAGÜN – BU GÜN Axı srağagün gecə bərk yağış yağmışdı (C.Əmirov); Bu gün ilə, ərsə dönə; Hamı belə günlərlə öyünə (R

  Tam oxu »
 • START

  START – FİNAL Start idman yarışlarının başlandığı yer, final isə idman yarışlarının yekunlaşdırıcı son hissəsidir

  Tam oxu »
 • SUÇLU

  SUÇLU – GÜNAHSIZ Sən ağacı götür, suçlu özünü bildirəcək (Ata. sözü); Nə qədər günahsız adamları bada veriblər (“Ulduz”)

  Tam oxu »
 • SUÇSUZ

  SUÇSUZ – GÜNAHKAR Bəli, yox yer üzündə suçsuz adam (H.Cavid); Lakin könül bir sözdən; dərin yara alırsa; əcəb kimdir günahkar? (R

  Tam oxu »
 • SULAMAQ

  SULAMAQ – QURULAMAQ Zibil qutularını gündə bir dəfə boşaldıram, səkini gündə üç dəfə sulayıb süpürürəm (M

  Tam oxu »
 • SULANMAQ

  SULANMAQ – QURUMAQ Dodaqları azca qalınlaşıb sulanmışdı (İ.Şıxlı); Dənizlər, çaylar quruyub, dağlar çöküb (R

  Tam oxu »
 • SULU

  SULU – DƏMYƏ Bu fikirlə çapdı atı; Endi sulu dərəyə (A.Şaiq); Göytəpə kəndinin üst tərəfi dəmyədir (İ

  Tam oxu »
 • SUSQUN

  SUSQUN – DEYİNGƏN Bilmirəm, nə üçün o susqundur (“Ulduz”); Zövcəsi deyingən kişinin saqqalı tez ağarar (S

  Tam oxu »
 • SUSQUNLUQ

  SUSQUNLUQ – DEYİNGƏNLİK Demə gözə görünən sakitlik, susqunluq və mütilik aldadıcı bir tərzdə imiş (M

  Tam oxu »
 • SUSMAQ

  SUSMAQ – DİLLƏNMƏK Susma, sən sussan, mənim həyatım susar (A.Şaiq); Dillənir dindirməmiş gərəksiz bir saz kimi (S

  Tam oxu »
 • SUYUŞİRİN

  SUYUŞİRİN – ƏTİACI Bu təmkinli, suyuşirin adama baxa-baxa nədənsə dənizi xatırlayıram (S.Sərxanlı); Ətiacı arvaddır (“Azərbaycan”)

  Tam oxu »