Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • A:MA

  (Ağcabədi) əl ilə ovulmuş tənbəki. – No:ruz, a:manı maηa ver, bir qaylan çəkim

  Tam oxu »
 • A:MAX

  (Ağdam) xatırlamaq

  Tam oxu »
 • AMANAT

  (Şahbuz) qonaq. – Bı kəndə genə amanat gəlib

  Tam oxu »
 • AMANƏBƏND

  (Bakı, Şərur) davamsız, möhkəm olmayan. – Taxtəbənddə çox gezmiyun, amanəbənddu, uçulub elər (Bakı)

  Tam oxu »
 • AMBIL

  (Kəlbəcər) xışa qoşulmuş öküzlərin birinci cütü. – Ambıl öküzdər gərəx’ qüvvətdi olsun

  Tam oxu »
 • AMBILA-AMBILA

  ambıla-ambıla getməx’: (Tovuz) sağa-sola əyilərək getmək, səndələmək. – Odur ey, dayım ambılaambıla gedir

  Tam oxu »
 • AMBILMAX

  (Çənbərək) səndələmək. – Qulu çiynində də lapatqa ambılır; – Dada Murğuz genə ambılır

  Tam oxu »
 • AMBIR

  (Sabirabad, Şəki) axmaq, gic. – Ambıra bax gör, sə: un veriblər gətirməmisən (Sabirabad); – Hər ambırın sözünə inananda həylə olar də: (Şəki) Ambır g

  Tam oxu »
 • AMBIRÇA

  (Meğri) kiçik dagarcıq. – Xıcca dağarcığa ambırça diyellə

  Tam oxu »
 • AMBUR

  (Bakı) kəlbətin. – Amburı gət, mıxı çıxardım

  Tam oxu »
 • AMIX

  (Meğri) kənar; girəvə. – Amıxda dur, indi penir gətirecex’

  Tam oxu »
 • AMIRRAMAX

  (Cəbrayıl) bir şeyi acgözlüklə qamarlamaq, yığışdırmaq. – Pəkuza almanı amırradı

  Tam oxu »
 • AMITQA

  amıtqa olmağ: (Kürdəmir) dadanmaq. – Canavar bizim sürüyə amıtqa olmışdı

  Tam oxu »
 • AMMIR

  I (Salyan) acgöz. – Ammır Əbləsən çox yiyəndi II (İmişli) bax ambır. – Sən nə ammır uşağsan, heç niyə yaramassan

  Tam oxu »
 • AMNAĞ

  (Xaçmaz, Oğuz) key, anlamaz. – Cəlil olduğcan amnağ uşaxdı (Oğuz)

  Tam oxu »
 • AN

  (Qax) kandar

  Tam oxu »
 • ANABİLBİL

  (Qarakilsə) çılpaq, lüt

  Tam oxu »
 • ANADİL

  (Qazax) quş adı. – Bizim öyün qavağında hər gejə anadil ötör

  Tam oxu »
 • ANAHADDIX

  (Zəngibasar) xüsusiyyətçilik. – Anahaddıx vaxdı kim kiməydi

  Tam oxu »
 • ANAHÜRÜYƏN

  (Şəmkir) çılpaq, lüt. – Anahürüyən gəzmə, sö:x dəyər

  Tam oxu »
 • ANAXDAR

  (Başkeçid, Borçalı) açar. – Qapıyı anaxdarnan qıfılla, gəl (Borçalı)

  Tam oxu »
 • ANAMƏYQURDAVERMƏ

  (İmişli) uşaq oyunu adı. – Uşağlar anaməyqurdavermə oyneyir, ged sən də oyna

  Tam oxu »
 • ANAŞ

  (Xanlar) hər işdən baş çıxaran, hər biclik və əməl bilən. – Haşım kimi bu aralarda anaş kişi yoxdu

  Tam oxu »
 • ANAŞDAQARNA

  (Bakı) acqarına. – Adə, anaşdaqarna su içmə

  Tam oxu »
 • ANAYOLU

  (Gəncə) ərə gedən qızın anasına gətirilən hədiyyə. – O şalı anayolu almışam

  Tam oxu »
 • ANBIR

  (Şəki) bax ambır

  Tam oxu »
 • ANDIMAX

  (Tovuz) suda üzən vaxt nəfəsi tincıxmaq, təntimək

  Tam oxu »
 • ANEYİN

  (Meğri) qəribə, əcaib, gülməli. – Harda aneyin işlər var Ruhılladan çıxey

  Tam oxu »
 • A:η

  I (Daşkəsən, Gədəbəy) fəqərə. – Bədəndə işdəy yer a:ηdı (Gədəbəy) II (Qazax, Tovuz) alın. – Qəfəsini gəlinnər bağlardılar a:ηnarına (Qazax)

  Tam oxu »
 • A:η

  I (Daşkəsən, Gədəbəy) fəqərə. – Bədəndə işdəy yer a:ηdı (Gədəbəy) II (Qazax, Tovuz) alın. – Qəfəsini gəlinnər bağlardılar a:ηnarına (Qazax)

  Tam oxu »
 • AηARI

  (Gəncə, Qazax, Şəmkir, Tovuz) o tərəf, o yan, o biri tərəf, kənar. – Aηarı dur (Qazax); – Bir az aηarı dur görüm, a bala (Tovuz)

  Tam oxu »
 • AηARI-BƏRİ

  (Gəncə) məc. xırda-xuruş, şey-şüy. – Bu tükənnən bir az aηarı-bəri alıf gəlirəm ◊ Anarı-bəri danışmax – hərzəhərzə danışmaq

  Tam oxu »
 • ANGİLİ

  (Zaqatala) bitki adı. – Orada yaxşı angili bitib

  Tam oxu »
 • AηRI

  (Gəncə, Qazax, Şəmkir, Tovuz) bax aηarı. – A çovan, aηrıya itin qabağına dur, atdılar keşsin (Şəmkir)

  Tam oxu »
 • AηRI-BƏRİ

  (Tovuz) bax aηarı – bəri. – Uşaxlara bir az aηrı-bəri almışam

  Tam oxu »
 • ANĞA

  (Dərbənd) həm sifəti, həm də xasiyyəti pis (adam). – Anğa adama yaxşuluğ ələmağ istəmiyədü

  Tam oxu »
 • ANĞARMAX

  (Şərur) başa düşmək, anlamaq. – Onun sözdərin anğarmağ olmur

  Tam oxu »
 • ANĞIR

  (Qazax) o tərəf, o yan, o biri tərəf

  Tam oxu »
 • ANĞIRI

  (Balakən, Başkeçid) bax anğır

  Tam oxu »
 • ANIX

  (İsmayıllı) üstüörtülü. – Bu iş anıxdı

  Tam oxu »
 • ANQA

  (Zərdab) huşsuz. – Əhməd çox anqadı

  Tam oxu »
 • ANQALI

  (Şamaxı) sərsəri, dəli. – Adə, sən nə anqalı adamsan?!

  Tam oxu »
 • ANQƏRİB

  I (Cəlilabad, Şərur, Salyan) az qala. – İşığlar sönəndə anqərib qaley bağrımız çatdıya (Cəlilabad); – Əli anqərib qalmışdı ki, tuta, Vəli qaşdı (Salya

  Tam oxu »
 • ANQIL

  (Lənkəran) tor toxunan xana. – Tori anqılda toxi:ruğ

  Tam oxu »
 • ANQIRTMAX

  (Çənbərək) məc. kəsmək. – Bir heyvərə vələs <ağac adı> anqırdıflar qamışdıda

  Tam oxu »
 • ANQİRKİ

  (Şəki) o birisi, o yankı, o tərəfdəki. – Anqırki öy Lətifindi

  Tam oxu »
 • ANQUT

  I (Ağdam, Şuşa) uzunboğazlı ördəyə oxşar quş. – Zalım elə bil anqutdu (Ağdam) II (Ağdam, Bakı, Dərbənd, Şamaxı) acgözlüklə yeyən, hər nə gəldi yeyən

  Tam oxu »
 • ANQUTBOĞAZ

  (Bərdə) çox arıq, boğazı incəlmiş, uzunboğaz (adam). – Yazıx anqutboğazın biridi, nə canı var ki?

  Tam oxu »
 • ANNAĞLI

  (Bakı) mərifətli, qanacaqlı. – Namxuda, bu uşağ nə annağlıdu

  Tam oxu »
 • ANNAX

  (Şəmkir) qanacaq, mərifət. – Onda heş annax, mərifət nişanı yoxdu

  Tam oxu »