Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • CİBƏLƏX’

  (Şahbuz, Şərur) gödəkboylu. – Atasını da görmüşəm, bir cibələyin biridi (Şahbuz)

  Tam oxu »
 • CİBİCAR

  (Oğuz) uşaq oyunu adı

  Tam oxu »
 • CİCƏ

  (Cəlilabad, Lənkəran, Yardımlı) nənə. – Cicəmnən dayımgilə gedmişdim (Yardımlı); – Ay cicə, bırya gəl (Cəlilabad)

  Tam oxu »
 • CİCİ

  (Zərdab, Ordubad) bax cicə

  Tam oxu »
 • CİCİ-BACİ

  (Bakı) bax ciji-bajı I

  Tam oxu »
 • CİCİL

  (Oğuz, Şəki) itburnu. – Soyuxdəyməsi olana cicil xeyirdi (Oğuz); – Cicil öskürmiyə çox xeyirridi (Şəki)

  Tam oxu »
 • CİCİLİ-CİCİLİ

  (Göyçay) xırda-xırda. – O, cicili-cicili şeydi

  Tam oxu »
 • CİCMAY

  (Qax) cır alma. – Həyətimizdə cicmay ağacı var

  Tam oxu »
 • CİDOY

  (Ağdam, Daşkəsən, Gədəbəy, Goranboy) atın belində yəhərin əmələ gətirdiyi yara. – Atın beli cidoy oluf pütüncə (Goranboy); – Çox cidoy oluf atın beli,

  Tam oxu »
 • CİƏNƏKİ

  (Qax) xeyirsiz

  Tam oxu »
 • CİFDƏ

  (Meğri) boy-buxun. – Bu qız uğlanın cifdəsin bəyəmmədi

  Tam oxu »
 • CİFLƏMMƏX’

  (Çənbərək) girmək. – Sirəfilin uşağı savaxdannan öə ciflənif

  Tam oxu »
 • CİG

  (Qax) dağ ətəyində otlaq

  Tam oxu »
 • CİGƏ

  (Qax) zirvə

  Tam oxu »
 • CİGİDİ

  (Salyan) çil-çil

  Tam oxu »
 • CİGNƏ

  cignə vırməg: (Cəlilabad) qışqırmaq. – Çoban o təpədən cignə vıreydi

  Tam oxu »
 • CİHLƏŞMƏX’

  (Zəngilan) mübahisə etmək. – Az cihləşin, çıxın gedin işı͂:za, güju͂:za

  Tam oxu »
 • CİJİ

  (Ağcabədi, Ağdam, Ağdaş, Bolnisi, Borçalı, Daşkəsən, Gədəbəy, Goranboy, Göyçay, Xanlar, İmişli, Karvansaray, Qazax, Mingəçevir, Şəmkir, Tərtər, Tovuz,

  Tam oxu »
 • CİJİ-BAJI

  (Tərtər, Ucar) rəfiqə. – Söygülüynən Xanım ciji-bajıdı (Tərtər); – Mehribannan ciji-bajıdı Zəhra; – Ay ciji-bajım, mən nəvilim, olar hər gün bir-biri:

  Tam oxu »
 • CİQRİĞ

  (Dərbənd) çarx (cəhrədə). – Kirişə mum sürtəllər ki, ciqriğdən sürüşməsin

  Tam oxu »
 • CİL

  I (Ağcabədi) lil. – Arxın içində cil olur II (Şərur) əmici tellər. – Cil onnan ötründü ki, ağaş yerdə yaşayış eləyir, onnan su alır

  Tam oxu »
 • CİLƏDAR

  (Yevlax) xörək adı (yağda qovrulmuş soğan, göyərti və düyüdən hazırlanır). – Cilədarı sarımsaq-qatıxnan yi:llər

  Tam oxu »
 • CİLƏX’-CİLƏX’

  (Qazax) bax cələfcələf. – Çöllər dolu maldı çiləx’-çiləx’

  Tam oxu »
 • CİLXOR

  (Basarkeçər) biryaşar at. – Atın balası bir yaşına addıyanda ona cilxor de:yix’

  Tam oxu »
 • CİLİF

  I (Ordubad) bax qilif I II (Basarkeçər, Hamamlı) arabada təkərin oxdan çıxmaması üçün salınan dəmir paz

  Tam oxu »
 • CİLİMBİR

  (Mingəçevir) çör-çöplü ot

  Tam oxu »
 • CİLİTMƏX’

  (Cəbrayıl, Zəngilan) yolunu azmaq, yolundan çıxmaq

  Tam oxu »
 • CİLİZ

  (Bakı) lap, tamam, tamamilə. – Ciliz də pis dögüva:, gənə necə olsa adamın özininkidü

  Tam oxu »
 • CİLQƏ

  (Quba, Xaçmaz) cığır

  Tam oxu »
 • CİLQİN

  (Xaçmaz) bax cilqə

  Tam oxu »
 • CİLQİR

  (Xaçmaz) bax cilqə

  Tam oxu »
 • CİLLİTMƏK

  (Ağbaba) bax lillətməx’

  Tam oxu »
 • CİLMƏX’

  (Ağdam, Çənbərək) oğurlamaq. – Bir cüjəmizi cilif Nuru dünənnəri

  Tam oxu »
 • CİLOY

  I (Xanlar) ixtiyar. – Sənə ciloy versələr, məni döyərsən II (Tovuz) cüt öküz (qoşqu üçün). – Öküzdər yoruluf, o haravıya bir ciloy verin

  Tam oxu »
 • CİLVİ

  (Başkeçid) qın

  Tam oxu »
 • CİLVİTMƏX’

  (Xanlar) aradan çıxmaq

  Tam oxu »
 • CİMBİLDƏTMƏX’

  (Çənbərək) oğurlamaq. – Amanef dünən toğlu yekəlix’də bir xoruzumuzu cimbildəssin?!

  Tam oxu »
 • CİMCİ

  (Balakən) səbət. – Şə:rdən qonağımıza bir cimci gilas göndərdim

  Tam oxu »
 • CİMCİMEY

  (Qax) bataqlıq

  Tam oxu »
 • CİMCİMƏ

  (Oğuz) narın <yağış>. – Gür yağış döylü, cimcimə yağışdı

  Tam oxu »
 • CİMCİMƏLİ

  (Borçalı, Gədəbəy, Gəncə, Hamamlı, Xanlar, Mingəçevir) xırda naxışlı <parça>. – Cimciməli parçadan yorğan əmələ:lir (Gəncə); – Qəprətivə

  Tam oxu »
 • CİMİZ

  cimiz olmağ: (İmişli) ciftləşmək (dəvəyə aiddir). – Kəlbəz ayda dəvə cimiz olar, doğır bi ilə

  Tam oxu »
 • CİNCAR

  (Balakən, Qax, Şəki, Zaqatala) gicitkən. – Anam bu gün cincar xingalı bişirəcək (Balakən); – Gəlin, cincar yığma: gedax (Qax); – Cincar daliynən yer q

  Tam oxu »
 • CİNCİLİMPARÇ

  (Şuşa) gizlənpaç

  Tam oxu »
 • CİNCİN

  (Goranboy) çöl quşu adı

  Tam oxu »
 • CİNCİP

  (Zaqatala) sakit, dinməz. – Bir söz dimir, cincip durur

  Tam oxu »
 • CİNƏ

  (Qarakilsə) balaca. – Cinə balaca deməx’di dayna

  Tam oxu »
 • CİNGƏNƏ

  (Qarakilsə) əsəbi

  Tam oxu »
 • CİNİX’MƏX’

  (Tovuz) cinlənmək, hirslənmək. – Dədən cinix’if, öldürəjəx’ səni

  Tam oxu »
 • CİNQOY

  (Qazax, Gədəbəy, Hamamlı, Tovuz) əsəbi. – Sultan yaman cinqoydu (Qazax); – Cinqoy adamı diηdirdiη, duramma: jaxsıη qavağında (Gədəbəy); – O, yaman cin

  Tam oxu »