Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • FELBAR

  (Bakı, Lerik, Şərur) 1. çoxbilmiş 2. hiyləgər

  Tam oxu »
 • FELLƏNMİŞ

  (Şəki) çoxbilmiş. – Yaman fellənmiş adamsan

  Tam oxu »
 • FELMAN

  I (Ağcabədi) çoxbilmiş II (Tovuz) aravuran, araqarışdıran arvad

  Tam oxu »
 • FEYSƏL VERMƏX’

  (Meğri) yardım etmək. – Sən elə bicəkdə feysəl ver, bu sa:t daşdarın hammısın aşırecem

  Tam oxu »
 • FƏFƏ

  (Borçalı, Goranboy) 1. bacarıqsız, küt, aciz 2. sadəlövh. – Hər sözə allanan adama fəfə deyillər (Borçalı)

  Tam oxu »
 • FƏFİ

  (Qazax) bax fəfə

  Tam oxu »
 • FƏFİX’

  (Başkeçid, Daşkəsən, Gədəbəy, Tovuz) bax fəfə. – Nə fəfix’ adamsıη, saηa bir iş tafşırdım onu da eləmədiη (Daşkəsən); – Ə;, sən nə fəfiy adamsan (Başk

  Tam oxu »
 • FƏHƏM

  (Meğri) yaddaş, hafizə, ağıl. – Çubanda ulan fəhəm heş kimdə ulmaz

  Tam oxu »
 • FƏHƏMSÜZ

  (Quba) yaddaşsız, hafizəsiz. – Bunun kimi mən fəhəmsüz adam gürməmişəm

  Tam oxu »
 • FƏHİM

  (Tovuz) bax fəhəm

  Tam oxu »
 • FƏHİMLİ

  (Qusar) hafizəli

  Tam oxu »
 • FƏHİMSİZ

  (Gədəbəy) bax fəhəmsüz

  Tam oxu »
 • FƏHMLƏMMƏX’

  (Çənbərək) qorxmaq. – Meşeynən təx’ gəldiyimə yaman fəhmləndim

  Tam oxu »
 • FƏLƏĞ

  (Bakı) cəftə. – Qapının fələğni vurdun?

  Tam oxu »
 • FƏLƏZDƏMƏX’

  (Gədəbəy, Tovuz) atmaq, tullamaq. – Topu uzağa fələzdədim; – Sən öl, qolunnan tutuf pusa:t elə fələzdiyəjəm ki, səni eşiyə (Tovuz)

  Tam oxu »
 • FƏLFƏLLƏMƏX’

  (Cəbrayıl, Meğri) qocalmaq, qocalıb əldən düşmək. – Bala, tay qojalmışam, fəlfəlləmişəm (Cəbrayıl); – Xanı dayı, sən də dəy yavaş-yavaş fəlfəlliyirsən

  Tam oxu »
 • FƏLLAX

  I (Qarakilsə, Şərur) zarafatcıl. – O, bir fəllağ adamdı (Qarakilsə); – Usup çox fəllağ adamdı (Şərur) II (Şərur) ayıq

  Tam oxu »
 • FƏLLİ

  (Oğuz) ləpəsi çıxarılıb yerinə qurğuşun doldurulmuş qoz

  Tam oxu »
 • FƏLTƏĞƏN

  (Meğri) yaltaq, ikiüzlü. – Yüz yol demişəm, fəltəğən adamlarnan oturub durma

  Tam oxu »
 • FƏ:MƏL-YƏ:MƏL

  (Qazax, Mingəçevir) birtəhər. – Fə:məl-yə:məl gedif çıxajeyıx (Qazax)

  Tam oxu »
 • FƏNİX’MƏX’

  I (Gədəbəy, Qarakilsə, Qazax, Tovuz) özünü itirmək, karıxmaq. – Nə:n fənikersiη no:luf kun, düzələjəx’ hamısı (Gədəbəy)

  Tam oxu »
 • FƏR

  (Gədəbəy) cərgə, sıra. – Neçə fər çıxıfsan <biçibsən> dan üzünnən

  Tam oxu »
 • FƏRAĞAT

  (Qarakilsə) sakit, dinməz. – Onun ağzı fərağat durmur, çox danışır, ona gora da başı ağrı çəkir

  Tam oxu »
 • FƏRAMƏZ

  (Quba) fərsiz, bacarıqsız, qabiliyyətsiz. – Fəraməz adam üzünə bir gün qazana bilmiyədü

  Tam oxu »
 • FƏRAŞ

  fəraş verməx’: (Kəlbəcər) kömək etmək. – Allah işinizə fəraş versin

  Tam oxu »
 • FƏRAZA

  (Gədəbəy) sözgəlişi, guya. – Fəraza, mən səni öyrədəsi, sənde:dif arvadı döyəsi

  Tam oxu »
 • FƏRƏMƏZ

  (Ağdaş, Beyləqan, İsmayıllı, Kürdəmir, Qax, Salyan, Şamaxı, Şəki, Zərdab) bax fəraməz. – Əşi, bu lap fərəməzdi, mınnan oxıyan olmaz (Şamaxı); – Fərəmə

  Tam oxu »
 • FƏRƏZƏ

  I (Ağsu, Qazax, Zərdab) məsələn, misal üçün. – Fərəzə, o kət belə deyir, bı kət də alahı cur de:r (Ağsu); – Fərəzə, sən deyəsi ki, Sumanın əlinnən iş

  Tam oxu »
 • FƏRƏZƏN

  (Meğri, Salyan, Bakı) tutaq ki. – Fərəzən, biz dimmədix’, sizin adamlığı: za nə gəlip (Meğri)

  Tam oxu »
 • FƏRİX’

  I (Naxçıvan, Ordubad, Zəngilan) fərə. – Fəriyimiz yumurtuya düşüf (Zəngilan); – Fərix’ üç aydan so:ra doğar (Ordubad); – Fərix’ so:ra toyux olur (Naxç

  Tam oxu »
 • FƏRİŞDƏ

  (Quba) körpə, uşaq

  Tam oxu »
 • FƏRİŞTƏ

  (Quba) bax fərişdə

  Tam oxu »
 • FƏRMƏŞ

  (Şəki, Lerik) paltar sərilən (qurumaq üçün) yer. – Partalları fərməşə sərdilər (Şəki)

  Tam oxu »
 • FƏRŞ

  I (Naxçıvan, Ordubad, Şərur, Zərdab) döşəmə. – Fərş simetdən, torpaxdan, taxdadan olur (Naxçıvan) II (Qazax, Zərdab) tavan III (Ağdam, Bərdə, Naxçıvan

  Tam oxu »
 • FƏRZ

  fərzə yetməx’: (Daşkəsən) təngə gəlmək. – Dərd əlinnən daha fərzə yetmişəm

  Tam oxu »
 • FƏSİG

  (Biləsuvar) kəkliyə bənzər quş adı

  Tam oxu »
 • FƏŞƏRRIX

  (Qax) maneçilik

  Tam oxu »
 • FƏŞMİ

  (Goranboy) əsas, qanun. – Sənin sözün mq: fəşmi döyül

  Tam oxu »
 • FILIX

  fılıx qalmax: (Qazax) yetim qalmaq. – Səni göröm fılıx qalasan

  Tam oxu »
 • FINCILIXLAMAX

  (Şərur) qaçmaq

  Tam oxu »
 • FINDIĞÇA

  (Bakı) yeməli bitki adı Fındığça çalmağ – çırtıq çalmaq, barmaqları bir-birinə sürtməklə səs çıxarmaq

  Tam oxu »
 • FINDIXCA

  (Şərur) səliqə ilə barmaqların başına qoyulan xına

  Tam oxu »
 • FINDIXSALDI

  (Qazax, Şəmkir, Tərtər) səsvermə üsulu (keçmiş zamanda). – Fındıxsaldıda hansı tərəfin fındığı çox çıxseydi, o tərəfin adamı seçilirdi, timsalı kətxud

  Tam oxu »
 • FINDIL

  fındılına dəyməx’: (Füzuli) xatirinə dəymək, qəlbinə toxunmaq

  Tam oxu »
 • FINTIR

  (Ağcabədi) alaq otu adı

  Tam oxu »
 • FIR

  (İmişli) həvəs. – Bi dəfə fırım gəlmişdi, onda da əvdə olmadın

  Tam oxu »
 • FIRAL

  (Tovuz) dərhal. – Rasim fıral geri qayıtdı

  Tam oxu »
 • FIRÇIX

  (Qazax) yaltaq

  Tam oxu »
 • FIRHARI

  (Salyan) ərköyün. – Zahirin balaları fırharıdı

  Tam oxu »
 • FIRIX

  (Qax, Zaqatala) qoz çırpmaq üçün ağac

  Tam oxu »