Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • İFAL

  (Yardımlı) utancaq. – O, ifal qizə oxşay

  Tam oxu »
 • İFALLI

  (Ağdaş, Göyçay, Kürdəmir, Saatlı, Salyan, Ucar) xoşxasiyyət; mədəni. – İfallı adamın hər yerdə hürməti olar (Ucar); – Elə ifallı gəlindi ki, nətə:r (S

  Tam oxu »
 • İFÇİN

  I (Borçalı, Xanlar, Qazax, Tovuz) səliqəli II (Zaqatala) möhkəm, yaxşı. – Büyün atı ifçin nalladacam

  Tam oxu »
 • İFİDƏNƏ

  (Şərur) lavaşı təndirə yapmaq üçün alət

  Tam oxu »
 • İFİLE

  (Tovuz) balıqdan hazırlanan xörək adı. – İfileyi balıxdan pişirerix’

  Tam oxu »
 • İFİRDƏ

  (Culfa) bax ilfidə

  Tam oxu »
 • İFİTƏ

  (Naxçıvan) bax ilfidə

  Tam oxu »
 • İFLƏMƏX’

  (Çənbərək, Karvansaray) aldatmaq. – Veysəl yaman iflədi Haxverdiyi büyünnəri (Karvansaray)

  Tam oxu »
 • İFLİDƏ

  (Zəngilan) bax ilfidə

  Tam oxu »
 • İFLİY

  (Barana) bel sütunu. – İfliyi qırılmış yaxşı qaça bilmədi

  Tam oxu »
 • İGƏŞGƏNNİG

  (Cəlilabad) mübahisə. – Nə igəşgənnig başdədün, hə

  Tam oxu »
 • İGƏŞMƏG

  (Cəlilabad, Kürdəmir) mübahisə etmək. – Qıza, ginə nə igəşeysən, əl çəksənə (Cəlilabad)

  Tam oxu »
 • İGƏŞÜG

  (Yardımlı) mübahisəli. – Bu igəşüg şehi nəyə gətireysən

  Tam oxu »
 • İGNƏQAXAN

  (Dərbənd) üstünə iynə sancılan kiçik yastıqça

  Tam oxu »
 • İGNƏSANCAN

  (Dərbənd) bax ignəqaxan. – İgnəni ignəsancana sanc

  Tam oxu »
 • İGNƏŞORAN

  (Salyan) yovşan. – Geyilməyən paltarın, xalçanın arasına ignəşoran qoyıllar ki, güə dəgməsin

  Tam oxu »
 • İGNƏTUTMAZ

  (İmişli) bacarıqsız, əlindən iş gəlməyən. – Bi ignətutmaz gəlnimiz var, salığası da bıdı

  Tam oxu »
 • İXDİLAT

  (Şəki) söhbət

  Tam oxu »
 • İXDİLƏTİN

  (Qax) söhbətcil. – Ziba ixdilətin arvatdı

  Tam oxu »
 • İXDİYAR

  I (Şəki) var-dövlət. – İxdiyarı aşif-daşiydi, heylə varrılar variydi II (Borçalı) qoca. – Qolxozda mala gedirdim, indi də ixdiyaram, işdiyə bilmirəm

  Tam oxu »
 • İXDİYARRAMAX

  (Çənbərək) qocalmaq. – Cındır Fərzalı Əhmədə verdi pişqıyı <bıçqını>, ixdiyarrıyıf, işdiyəmmir da:

  Tam oxu »
 • İXLAS

  (Qax) xörək adı. – Qoyunun yoğun bağırsağının içinə piynən darı ununu qarışdırıp ixlas pişiriylər

  Tam oxu »
 • İXSIMAĞ

  (Salyan) avaralanmaq. – Axşamacan ixsıyırsan qapıları, yıxıl oti öydə də

  Tam oxu »
 • İXSIYA-İXSIYA

  (Salyan) sıxıla-sıxıla, çəkinə-çəkinə. – Elə ifallı gələndi ki, sözi adama ixsıya-ixsıya deyir

  Tam oxu »
 • İXTİLAT

  (Tabasaran) bax ixdilat. – Gəlmacı əsgi ixtilatdar iləyətdü

  Tam oxu »
 • İJLAH

  (Ağdam) camaat. – İjlahın içində məni biabır elədi

  Tam oxu »
 • İJMAN

  (Xanlar) birlikdə

  Tam oxu »
 • İKİBAŞDAN

  (Yardımlı) indi ki. – İkibaşdan belədü, işüy etibarrı tut

  Tam oxu »
 • İKİLƏMƏ

  (Füzuli, Mingəçevir, Oğuz, Tovuz, Zaqatala) ikinci şum. – İkiləmədən sonra toxumu səpirix’, çıxanda görürüx’ haqıyqatan çıxdı (Tovuz)

  Tam oxu »
 • İKİLƏMƏX’

  (Qazax, Tovuz, Zaqatala) ikinci dəfə şumlamaq. – İkiləməyə gedirəm yeri (Qazax); – Oranı ikiliyib qurtardıηmı? (Zaqatala)

  Tam oxu »
 • İKİLİ

  (Füzuli) birə iki, ikiqat. – İki bayda buğda verrix’, bi bayda soğan verillər, soğanı ikili verillərdi

  Tam oxu »
 • İKİLİ-BİRRİ

  (Qazax) birə iki, ikiqat. – Arpeynan buğduyu ikili-birri dəyişer

  Tam oxu »
 • İKİNDİ

  (Borçalı, Xaçmaz, Quba) axşamüstü, günbatan vaxtı

  Tam oxu »
 • İKİSİL

  (Ağdərə, Kəlbəcə) cüt, əkiz. – Qoyun ikisil doğur (Kəlbəcər)

  Tam oxu »
 • İKİTDİ

  (Lənkəran) bax ikindi. – İkitdi vaxtıdı, dur gör heyvan gəle:y?

  Tam oxu »
 • İQRAQ

  (Dəvəçi) uzaq

  Tam oxu »
 • İLALLOUV

  (Zaqatala) quş adı, sarıköynək

  Tam oxu »
 • İLANDİLİ

  (Oğuz) bitki adı. – İlandili na:ziy uzun otdu, köhdən küləş olur, so:ra üş-dört qıça ayrılır

  Tam oxu »
 • İLANGÜLÜ

  (Ordubad) çiçək adı, sarı çiçək

  Tam oxu »
 • İLANQABIĞI

  (Salyan) parça növü. – İlanqabığınnan qız-gəlinnər tuman tikdirib gi:llər

  Tam oxu »
 • İLANQARIŞQA

  (Şuşa) nazik, uzun qarışqa. – İlanqarışqa adamı yaman sancır

  Tam oxu »
 • İLANYALI

  (Qazax, Tovuz) uzunsov ot tayası. – Qalxozun ilanyalıları çoxdu (Qazax)

  Tam oxu »
 • İLAZUN

  (Bakı) həmişə. – Onun anası ilazun qalxozda işdi:r

  Tam oxu »
 • İLDIR-İLDIR

  (Bakı) gilə-gilə. – Gözü:n yaşını ildır-ildır tökürdü

  Tam oxu »
 • İLEY

  (Qazax) qabaq. – İleyində ölöm, a Qurvan

  Tam oxu »
 • İLFİDƏ

  (Qarakilsə) təndirə çörək yapmaq üçün işlədilən alət

  Tam oxu »
 • İLFİTƏ

  (Zəngilan) bax ilfidə. – İlfitiynən təndirə çörəx’ yaperıx

  Tam oxu »
 • İLGA

  (Balakən, Zaqatala) sıra, ardıcıllıq, növbə. – Tütünü ilgeynan düz, yorulmazsan (Balakən); – İlgeynan düzəltmağa isdi:rəm (Zaqatala)

  Tam oxu »
 • İLGİÇ

  (Zaqatala) ilgək

  Tam oxu »
 • İLĞIM

  (Əli Bayramlı, İmişli, Kürdəmir, Qazax, Saatlı, Sabiribad, Salyan) sərab. – İlğım adamı allader (Qazax); – İlğım yayda issidə olır (İmişli); – İlğım k

  Tam oxu »