Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • İPÇƏ

  (Qarakilsə) parça

  Tam oxu »
 • İPƏGƏZƏR

  (Zəngilan) bitki adı. – İpəgəzəri heyvan ye:r

  Tam oxu »
 • İRAGAL

  (Xaçmaz) şumlama zamanı kotanın açdığı şırım. – İragala su düşib, üsdən aşağa axa var

  Tam oxu »
 • İRAĞAC

  (Cəbrayıl) faraş

  Tam oxu »
 • İRAĞBƏTTİ

  I (Qarakilsə, Salyan) layiqli; münasib. – Əşi, irağbətti adam tapbadıη qohum olmağa:?! (Qarakilsə) II (İmişli, Saatlı, Şamaxı) ehtiyatlı, ehmallı

  Tam oxu »
 • İRAH

  (Salyan) yaxşı. – Nolub ona, Avdılla lap irah adamdı

  Tam oxu »
 • İRAQQAZI

  (Kəlbəcər) 1. rahat 2. kefi kök. – İşimi görüb, iraqqazı uzammışam

  Tam oxu »
 • İRAQQI

  (Basarkeçər, Borçalı, Şəki) əlüz sabunu. – İraqqıyı da gəti, qonaxlar əlini yüsün (Borçalı); – Həriyə bi cüt nasqı, bi dənə iraqqı pay göndərmişdilər

  Tam oxu »
 • İRASDA

  I (Cəlilabad) küçə. – Qorxıdan irasdıya çıxa bilmədim; – Küçiyə biz irasda derüg II (Şəki) səliqəli

  Tam oxu »
 • İRAT

  I (Oğuz) kəlağayı. – Pul verim, mə: bir irat al gəti II (Bakı) qıf. – İratı götür <gətir>, süt tökecegəm

  Tam oxu »
 • İRAVANƏPBƏYİ

  (Basarkeçər) yeməli yabanı bitki. – Uşaxlar iravanəpbəyi yığıflar

  Tam oxu »
 • İRAYİC

  (Yardımlı) arxayın. – Yetiseydi irayic işüy görərdün

  Tam oxu »
 • İRBELƏ

  (Bakı) o qədər, bu qədər. – İrbelə adama necə yer tapacegsən?

  Tam oxu »
 • İRÇAL

  (Ağdam, Ağdaş, Ağsu, Bakı, Göyçay, Kürdəmir, Mingəçevir, Oğuz, Saatlı) 1. üzüm mürəbbəsi (Ağdam, Ağdaş, Ağsu, Bakı, Kürdəmir, Mingəçevir)

  Tam oxu »
 • İRDƏLƏMAX

  (Qax, Zaqatala) irisini seçmək

  Tam oxu »
 • İRDƏLƏMƏX’

  (Hamamlı, Qazax) bax irdələmax. – Nə var irdəliyiflər, xırdaları qalıf (Hamamlı)

  Tam oxu »
 • İREYKƏ

  (Salyan) kinayə, rişxənd. – İreykeynən danışıb qəlbin sındırma

  Tam oxu »
 • İREYŞƏNƏ

  (Salyan) rişə. – Bı gül yaxşı ireyşənə atıb, əkilməli vaxtıdı

  Tam oxu »
 • İREZYEZ

  (Qazax) kənd sakinləri dağa köçəndə kənddə qalan gözətçilər

  Tam oxu »
 • İRƏ:BƏTDİ

  (Xaçmaz) bax irağbətti I. – İrə:bətdi iş gör; – İrə:bətdi yirrəşdir

  Tam oxu »
 • İRƏD

  (Biləsuvar, Bakı, Salyan, Culfa, Əli Bayramlı, Füzuli) ləpir, iz. – Gedirsən, ayağu:n irədi qalır (Biləsuvar); – Yer qardı, hələm irəd düşmüyüfdü (Füz

  Tam oxu »
 • İRƏFƏTƏ

  (İmişli, Şərur, Zəngilan) bax irəpətə. – Çörəyi irəfəteynən yafıllar təndirə (İmişli)

  Tam oxu »
 • İRƏFTƏ

  (Zəngilan) bax irəpətə

  Tam oxu »
 • İRƏXANSİLƏ

  (Ağdaş) üzüm növlərindən birinin adı

  Tam oxu »
 • İRƏX’BƏRƏ

  (Zəngilan) üzüm çardağı. – İrəx’bərə meynə atdammaxdan yanadı

  Tam oxu »
 • İRƏKAL

  (Quba) şumlanmış yerin müəyyən hissələrindən çəkilən kiçik şırım, arx

  Tam oxu »
 • İRƏKƏ

  (Culfa) kinayə, rişxənd ◊ İrəkə eləmək – rişxənd etmək. – Ma: irəkə eləməyi navaxdan öyrəmmisən?

  Tam oxu »
 • İRƏLLƏRİ

  (Cəbrayıl, Füzuli) əvvəllər, keçmişdə. – İrəlləri bizdə belə ədət yoxudu (Cəbrayıl)

  Tam oxu »
 • İRƏMƏ

  I (Kürdəmir) rəf. – İrəmədə qabqaşığ saxleyıllar II (Xanlar) xam yer III (Cəbrayıl, Goranboy, Qazax, Tərtər, Tovuz, Yevlax, Zəngilan) 1

  Tam oxu »
 • İRƏMƏLİ

  (Qazax, Tovuz) su çıxmayan yer. – Bizim irəməli yerrərimiz var (Qazax)

  Tam oxu »
 • İRƏMŞƏMƏX’

  (Ağcabədi) qapmaq (it haqqında). – Dəyməsəη, it adamı irəmşəməz

  Tam oxu »
 • İRƏNG

  irəng suyu: (Qazax) yetişənə yaxın qarpız tağına verilən su. – İrəng suyunu verməsəη, qarpız qızarmaz

  Tam oxu »
 • İRƏPƏTƏ

  (Hamamlı) təndirə çörək yapmaq üçün işlədilən alət. – Çörəyi irəpətənin üsdünə qoyuf təndirə yape:llər

  Tam oxu »
 • İRƏŞ

  irəş to:x: (Mingəçevir, Şəki) cins toyuq

  Tam oxu »
 • İRƏŞƏNƏ

  (Əli Bayramlı, Salyan) rişə, kök (ağacda). – Ağacın irəşənəsi dərinə gedib (Əli Bayramlı); – Ağacı irəşənədən çıxardıllar (Salyan)

  Tam oxu »
 • İRƏŞMƏ

  (Gədəbəy, Qazax, Mingəçevir, Salyan, Şahbuz, Tovuz, Yevlax) 1. keçi qılından hörülmüş ip. – Atın irəşməsini həlö:- rüf <hələ hörüf> quta

  Tam oxu »
 • İRƏT

  (Şəki) bax irat I. – Bəsdinin nişannıda beş dənə irət variydi

  Tam oxu »
 • İRƏVZƏ

  (Şahbuz) cəftə. – Qapının irəvzəsini vır

  Tam oxu »
 • İRƏZƏ

  (Ağdam, Ağdaş, Şərur, Cəbrayıl, Mingəçevir, Şəki, Şuşa) bax irəvzə. – Elə hücum elədi ki, qapının irəzəsi çıxdı (Şəki)

  Tam oxu »
 • İRƏZƏLƏMAX

  (Şəki) cəftələmək. – Qapını irəzələ

  Tam oxu »
 • İRFİDƏ

  (Culfa) bax ilfidə

  Tam oxu »
 • İRIXDIMI

  (Cəbrayıl) böyük, iri. – Odunun irıxdımısınnan bir az mq: ver

  Tam oxu »
 • İRİÇÇA:

  (Şamaxı) ehtiyatlı

  Tam oxu »
 • İRİDRAZ

  (Göyçay) ucaboy. – Onda iridraz qızdım

  Tam oxu »
 • İRİLMƏX’

  (Ağdam) böyümək

  Tam oxu »
 • İRİMİG

  (Salyan) iri. – İrimig duzumuz qutarıb

  Tam oxu »
 • İRİN-GİRİN

  (Mingəçevir) yavaş, yavaşyavaş. – Də:rman lap irin-girin işdi:r

  Tam oxu »
 • İRİNC

  (Füzuli) bədbəxt. – İrinc olmuşam ta

  Tam oxu »
 • İRİŞBABA

  (Ağdam, Füzuli) üzüm növlərindən birinin adı

  Tam oxu »
 • İRİŞMAĞ

  I (Quba, Meğri) 1. b a x idəşmax 2. vuruşmaq, dalaşmaq II (Xaçmaz, Quba) yersiz, şitşit gülmək. – Adamun üzünə baxıb irişmə (Xaçmaz)

  Tam oxu »