Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • İSBATTI

  (Qarakilsə) 1. səliqəli 2. layiqli. – İsbattı tıfar qoyursaη qoy, qoymursaη, bizi avara eləmə

  Tam oxu »
 • İSBAYİ

  (Dərbənd) gözəl, qəşəng. – Çux isbayi qizdi, isbayi də paltarı var

  Tam oxu »
 • İSBİRƏ

  (Cəlilabad) boğaz xəstəliyi adı. – Guya isbirə xəsdəligi olıb boğazza

  Tam oxu »
 • İSBİRİN

  (Zaqatala) xəstəlik adı

  Tam oxu »
 • İSDAXLAMAX

  (Qazax) bərk döymək. – Qurvanı isdaxleyıflar, başı da yarılıf

  Tam oxu »
 • İSDATMAX

  (Şəki) döymək, əzişdirmək (adam)

  Tam oxu »
 • İSDİ

  (Basarkeçər, Gədəbəy, Qazax, Tərtər, Tovuz) duru xörək. – İsdi pişir, büyün hava söyuxdu (Qazax); – Sə:r olanda elə hamı isdi içir (Basarkeçər)

  Tam oxu »
 • İSDİL

  I (Masallı) kiçik göl, su anbarı II (Ağdam, Füzuli, Qax, Qazax) 1. 100 qramlıq çəki vahidi (Ağdam, Füzuli)

  Tam oxu »
 • İSGƏLƏ

  I (Çənbərək, Karvansaray) nərdivan. – Hündür isgələ lazımdı kın, usda örgüyü örə (Karvansaray) II (Kürdəmir) stansiya

  Tam oxu »
 • İSGİL

  (Meğri) nisgil. – Şah Abbasın ürəyində bir isgil qaldı ki, niyə o qahığı mən almadım

  Tam oxu »
 • İSİRMİ

  (Zaqatala) reyhan, keşniş, quru çörək, sarımsaq və albalı suyundan hazırlanmış və sərinlədci vasitə kimi istifadə edilən soyuq yemək növü

  Tam oxu »
 • İSMARIŞ

  (Qazax, Salyan, Tovuz) sifariş, xəbər. – Sə:n ismarışu: Nəbiyə çatdırdım (Salyan)

  Tam oxu »
 • İSMARRAMAX

  (Çənbərək, Gədəbəy, Karvansaray, Qazax, Tovuz) sifariş, xəbər göndərmək. – İsmarradım, dağdan koramaz yolleyjax cijim (Karvansaray)

  Tam oxu »
 • İSNAT

  isnat verməx’: (Qarakilsə, Meğri) 1. nişan vermək (Qarakilsə). – Hardan gedəcix’ isnat verdilər; – Kim isnat verip bizə gəlmisi:z 2

  Tam oxu »
 • İSPİRƏ

  (Salyan) hirs, qəzəb. – Bı gecə ispirədən yatmamışam

  Tam oxu »
 • İSPİRİ

  (Zaqatala) zöhrəvi xəstəlik

  Tam oxu »
 • İSRİF

  (Bərdə, Bolnisi, Gədəbəy, Göyçay, Kürdəmir, Mingəçevir, Şəki, Tovuz, Ucar, Zərdab) bax isrip. – İlan ilandı kın, o da isrifnən işdəder hər şeyi (Gədəb

  Tam oxu »
 • İSRİFLİ

  (Qazax) qənaətcil. – Xalam isriflidi, odunu qutarmer heç

  Tam oxu »
 • İSRİP

  (Zaqatala) qənaət. – Nöyütü isripnən işlət

  Tam oxu »
 • İSSA:TDAN

  issa:tdan çıxmağ: (Salyan) xarab olmaq, istifadəyə yaramamaq. – Soğan göyərib issa:tdan çıxıb

  Tam oxu »
 • İSSATMAX

  (Mingəçevir) bax isdatmax

  Tam oxu »
 • İSSİ

  (İmişli) bax isdi. – Bir issi bişer, qonax da yesin

  Tam oxu »
 • İSSİCOLAMMAĞ

  (Salyan) narahat olmaq. – Əlsəfa gəlib çıxmayıb, elə issicolanmışam ki, irağ olsun, başına iş gələr, xəbərim olmaz

  Tam oxu »
 • İSSİL

  (Mingəçevir) bax isdil (3-cü məna)

  Tam oxu »
 • İSTANCAĞ

  (Xaçmaz) çılpaq, tumançaq. – Uşax vaxdı istancağ gəzmaguv yaduvnan çixidti?

  Tam oxu »
 • İSTİCO

  istico eləməg: (Cəlilabad) yoxlamaq. – O da istico elədi, gördi ki, bı xəbəri arvatdar yayey

  Tam oxu »
 • İSTİL

  I (Lənkəran, Masallı) bax isdil I II (Füzuli, Qazax, Şərur, Şuşa, Tovuz) 1. b a x isdil (2-ci məna) (Şərur) 2

  Tam oxu »
 • İSTİNCAĞ

  (Quba) bax istancağ. – Bu uşax lap istincağdu ki, una so:uğ ular

  Tam oxu »
 • İSVAHA

  (Qazax, Zaqatala) səliqəli. – Avdılla paltarını isvaha ge:nər (Qazax); – Nazlı həmişə isvaha geyinir (Zaqatala)

  Tam oxu »
 • İSVAT

  (Gədəbəy) bax isbattı. – Pərinin gəlini isvatnan tutoy işi

  Tam oxu »
 • İSYƏNCƏ

  (Qazax) xışın bir növü

  Tam oxu »
 • İŞ

  iş qızartmax: (Qax) nalayiq hərəkət etmək və ya danışmaq

  Tam oxu »
 • İŞAR

  (Qazax) məna. – Sözünün işarı var

  Tam oxu »
 • İŞARMAX

  I (Qazax) yaşarmaq, yaş olmaq. – Bura işarer, su çıxar qassaη II (Balakən, Oğuz, Zaqatala) yersiz, şit-şit gülmək

  Tam oxu »
 • İŞBƏ

  (Sabirabad) küncüd tayası. – Bılar bizim işbəmizdi

  Tam oxu »
 • İŞBİTİRƏN

  (Çənbərək) xidmətçi, kuryer. – İşbitirən əsgərriyə adam çağırır

  Tam oxu »
 • İŞDƏCƏY

  (Yardımlı) əhvalat, hadisə. – Çox işdəcəylər gəlib başıma

  Tam oxu »
 • İŞDƏX’

  I (Culfa) əkin yerinin ortasından düz çəkilən arx II (Meğri, Şuşa, Şəki) əməl, iş. – Onun işdəx’ləri yadıma düşəndə az qaler barğım çatdasın (Meğri)

  Tam oxu »
 • İŞDİX’

  (Basarkeçər, Gədəbəy, Hamamlı, Qazax, Tovuz) isti alt paltarı. – Canım işdix’siz qızmer mə:m heş qışda (Gədəbəy); – İşdiyim olmasa, üşüyərəm (Hamamlı)

  Tam oxu »
 • İŞGƏNCƏ

  (Zaqatala) arabanın hissəsi

  Tam oxu »
 • İŞGƏNƏ

  (Ordubad) bozbaş və ya qovurma suyu. – İsgənə çox ləzzətdiydi

  Tam oxu »
 • İŞGİL

  I (Cəbrayıl, Meğri) bax işkil I. – Qapının işgilin yavaçcə vurdum, girdim yerimə (Meğri); – Fe:ruz içəri girib işgili vurdu (Cəbrayıl) II (Ağcabədi, A

  Tam oxu »
 • İŞGİLLƏMƏX’

  (Xanlar, Şərur) oğurlamaq. – Mən nə bilim sənin pıçağını kim işgilliyif (Xanlar)

  Tam oxu »
 • İŞGİLLİ

  (Qarakilsə) şübhəli. – Bu iş çox işgilli işdi

  Tam oxu »
 • İŞGİT

  (Dərbənd) meyvə yeyiləndən sonra atılan tumlu hissə, meyvənin cecəsi. – Armutun işgitdərini apar mallara tük

  Tam oxu »
 • İŞIĞ GÖZÜ

  (Şərur, Bakı) qaranlıq düşməmiş. – İşıx gözü yığışın gedin (Şərur); – İşığ gözü ged, qeyit (Bakı)

  Tam oxu »
 • İŞIĞLIĞ

  (Şamaxı) pəncərə. – Bizzərdə pəncəriyə işığlığ diyəllər

  Tam oxu »
 • İŞILDARQUŞ

  (Ağcabədi, Bakı, Salyan) bax işildavuc. – İşıldarquş uçanda işıx verir (Ağcabədi)

  Tam oxu »
 • İŞİLDAVUC

  (Qax) gecələr işıq verən cücü

  Tam oxu »
 • İŞİLDO:UZ

  (Qax) bax işildavuc. – Bizim yerrərdə işildo:uz çox olur

  Tam oxu »