Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • İV

  I (Vedi, Şərur, Gəncə, Qarakilsə, Meğri) saçın ayrıcı, tağ. – İvi: düz ayırmıyıfsan (Qarakilsə) II (Qarakilsə) arx

  Tam oxu »
 • İVHALLI

  (Laçın) bax ifallı. – Sa:bir ivhallı oğlandı

  Tam oxu »
 • İVIR-CIVIR

  (Balakən) xırda-xuruş

  Tam oxu »
 • İY-CİY

  (Biləsuvar) səs-soraq ◊ İy-ciyi kəsilmək – səsi-sorağı kəsilmək. – Oların iy-ciyi kəsildi

  Tam oxu »
 • İYAR

  (Qax, Zaqatala) yəhər. – Təkəltisiz iyar olmaz

  Tam oxu »
 • İYƏ

  (Qax) sahib

  Tam oxu »
 • İYƏŞMƏX’

  (Ağdam, Borçalı, Cəbrayıl, Çənbərək, Füzuli, Gədəbəy, Qarakilsə, Mingəçevir, Şəmkir, Tovuz, Zəngilan) bax idəşməx’

  Tam oxu »
 • İYİDOĞLAN

  (Ağdam, Ağdərə, Balakən, Zaqatala) quş adı, boz qaratoyuq

  Tam oxu »
 • İYİRTKƏN

  (Zaqatala) gəndalaş

  Tam oxu »
 • İYLİFIS

  (Qazax) 1. natəmiz 2. səliqəsiz. – Niyar yaman iylifısdı, öy bir-birinə qarışıf, fikir vermer heç

  Tam oxu »
 • İYMƏ

  (Quba) süzmə

  Tam oxu »
 • İYMƏG

  (Dərbənd) yemək. – Narı payizdə iyədülər

  Tam oxu »
 • İYNƏ

  (Zaqatala) corab milli. – Corapı örüp iynəni hayana qoydun?

  Tam oxu »
 • İYNƏBATMAZ

  (Bakı) parça adı

  Tam oxu »
 • İYNƏQIYIX

  (Zərdab) çuval, xaral ağzını tikmək üçün böyük iynə (ağacdan da olur). – Nənəm iynəqıyığı sındırdı; – Xaralları tikməy üçün hər kəs özünə iynəqıyıx qa

  Tam oxu »
 • İYNƏLİX’

  (Qazax) iynə sancılan balaca balış. – O iynəlix’dən iyneyi çıxart maηa ver

  Tam oxu »
 • İYTİKƏN

  (Qazax) bitki adı

  Tam oxu »
 • İZAL

  izal olmağ: (Bakı) çıxıb getmək, rədd olmaq. – İzal ol başımnan

  Tam oxu »
 • İZAN

  izan olmax: (Bolnisi) bax izal olmağ

  Tam oxu »
 • İZDİ-RƏĞBƏTDİ

  (Oğuz) ləyaqətli. – U arvad izdi-rəğbətdi iş görəndi

  Tam oxu »
 • İZĞAR

  (Salyan) tərslik, inadkarlıq. – Bi pis xəsyəti var ki, irğarı tutanda heç kəsi eşitmir

  Tam oxu »
 • İZMAN

  (Tərtər) altıyaşar erkək qoyun. Kk

  Tam oxu »
 • KABALAK

  (Zaqatala) kəpənək

  Tam oxu »
 • KABAY

  (Zaqatala) kəpənək

  Tam oxu »
 • KA:BƏ

  (Bakı) qarğıdalı. – Qalxoz bi:l əmeg güninə xeyli ka:bə vərdi

  Tam oxu »
 • KADU

  (İrəvan) qabaq

  Tam oxu »
 • KAF

  kaf keşməx’: (Meğri) ac qalmaq. – Heyvannar kaf keşdilə dünənnəri

  Tam oxu »
 • KAFDARSIYIR

  (Ucar) qoca canavar. – Kafdarsıyır kəndə girməz

  Tam oxu »
 • KAĞ

  I (Cəbrayıl, Meğri, Zəngilan) qışda qoyun və quzuların saxlandığı üstüörtülü yer. – Fərzalı qoyunu kağa yığdı (Zəngilan); – Qoyunu əvvəlimci dəfə payı

  Tam oxu »
 • KAĞA

  (Şərur) mağara

  Tam oxu »
 • KAĞAL

  (Qarakilsə, Şəmkir, Tovuz) tənbəl. – Səni kimi kağal adam olmaz, niyə gedif bircə dəfə o mamaηnan görüşmürsəη? (Şəmkir)

  Tam oxu »
 • KAĞALA

  (Ağbaba) kiçik səbət. – Qoyunnara bir kağala ot verdim

  Tam oxu »
 • KAĞALAX

  (Oğuz) cəhrənin iyinə keçirilən dəyirmi taxta

  Tam oxu »
 • KAĞALLIX

  (Tovuz) tənbəllik. – Qırmızı Meyti kağallıxda təx’di, o:nçun da qojalmır

  Tam oxu »
 • KAĞAN

  (Çənbərək, Gədəbəy, Gəncə, Qazax, Tovuz) xışın və ya arabanın qolunu boyunduruğa birləşdirən qayış. – Boyunduruğun kağanı yiyilif, onu düzəlt (Tovuz);

  Tam oxu »
 • KAĞANQIRAN

  (Şəmkir) məc. – qanmaz. – Ə:, sən nə kağanqıran adamsaη, bir sa:tdı çağıreram, niyə cavaf vermersəη?

  Tam oxu »
 • KAĞANNAMAX

  (Çənbərək) arabanın qolunu qayışla boyunduruğa birləşdirmək, bağlamaq. – Durum haravıyı kağannıyım, tezdən qoşax haylıyax

  Tam oxu »
 • KAĞANNIX

  (Şəmkir) boyunduruğun üst hissəsi üçün yararlı ağac. – Dağe:dəji:x’, yaxşı kağannıx gətirejəm

  Tam oxu »
 • KAĞÇI

  (Şərur) alaq edən, kətmənçi. – Kağçılar da vər başında durmıllar

  Tam oxu »
 • KAĞLAMAX

  (Şərur) alaq etmək. – Kərdi-kərdi <lək> kağlaram

  Tam oxu »
 • KAH

  I (Əli Bayramlı, Salyan, Kürdəmir) tülkü yuvası II (Bakı, Salyan) kiçik ev, daxma. – Kişi axşamacan girib kaha, bağda-bağatda da işdəmir (Salyan)

  Tam oxu »
 • KAHA

  (Saatlı) bax kah

  Tam oxu »
 • KAHAL

  I (Mingəçevir, Şəki, Zəngilan) 1. könülsüz (Mingəçevir, Şəki). – Çox kahal ca:f verdi (Mingəçevir); – Qəhrəmanı gördüm, mq: çox kahal salam verdi (Şək

  Tam oxu »
 • KAHIL

  (Göyçay) çiy

  Tam oxu »
 • KAHİ

  (Ordubad) kaha, mağara. – O yağışda kahi dadımıza çatdı

  Tam oxu »
 • KAHLA

  (Dərbənd) hasarın altından keçən su yolu, deşik

  Tam oxu »
 • KAXI

  (Bolnisi) dağda tikilən çoban dəyəsi, alaçığı

  Tam oxu »
 • KAKƏ

  (Zaqatala) xəmir xörəklərindən birinin adı

  Tam oxu »
 • KAKROÇİK

  (Kəlbəcər) hülqum. – Tütərəm sənin kakroçikinnən, o qədər vurərəm ki, lap ölərsən

  Tam oxu »
 • KAKUR

  (Xaçmaz) qozbel (adam)

  Tam oxu »