Диалектологический словарь азербайджанского языка.

 • MECƏHƏT

  (Dərbənd) güman ki, ola bilər ki, ehtimal ki. – Mecəhət bu iş düzələr

  Полностью »
 • MEÇAN

  (Füzuli, Gədəbəy) saç, hörük. – Tutaram meçannarınnan buralarnan bir elərəm səni (Gədəbəy)

  Полностью »
 • MEÇƏN

  I (Gədəbəy) bax meçan II (Oğuz) saf, yaxşı (qoz). – Qoy o meçən qozadır seçim ordan

  Полностью »
 • MEÇİ

  (Füzuli) saç, hörük. – Ay qız, sözümə baxmasan meçilərini yolaram

  Полностью »
 • MEDDƏ

  (Mingəçevir) 1. zirək 2. xeyrini güdən

  Полностью »
 • MEGƏC

  (Dərbənd, Tabasaran) pendir suyundan və ya ayrandan alınan şor. – Megəc ayrannan da uladu (Dərbənd)

  Полностью »
 • MEH

  (Ordubad) yavaş

  Полностью »
 • MEHDODAĞ

  (Salyan) güldən cövhər çəkən alət. – Mehdodağnan gülab çəkəllər

  Полностью »
 • MEHİR

  (Mingəçevir, Oğuz, Şəki) evlənərkən oğlan evinin qızın atasına, qız evinə verdiyi pul, qızıl və s. – Nə alasısan mənnən mehir (Qğuz); – Mənnən iyirmi

  Полностью »
 • MEHİRRƏNMƏX’

  (Çənbərək, Qazax, Kürdəmir) alışmaq, isinişmək, öyrəşmək. – Düyə xamdı deyin əmizdirmerdi buzoyu, indi yu:aş-yu:aş mehirrəner (Qazax); – Dəvəçi mehirr

  Полностью »
 • MEHİRRİ

  (Qazax) mehriban. – Fatmanisə adama yaman mehirridi

  Полностью »
 • MEHLƏNMƏK

  (Kürdəmir) hirslənmək. – Mehlənib düşdi yola

  Полностью »
 • MEJDİN

  (Çənbərək, Karvansaray) fərsiz. – Murğuz mejdin şeydi, görəx’ həncəri dolaner (Çənbərək)

  Полностью »
 • MEMƏ

  (Bakı) ana. – Ay memə, dəsməli mənə vər

  Полностью »
 • MENCƏR

  (Dərbənd) bax ağıl (2-ci məna). – Mencər düzəlt quyunnari salmağa

  Полностью »
 • MERET

  (Gəncə) miras

  Полностью »
 • MERƏTAJ

  (Culfa) qeyri-məhsuldar torpaq

  Полностью »
 • MEŞ

  (Hamamlı) oyunu başlayan, oyunda birinci gediş edən oyunçu ◊ Meş durmax – oyunu başlamaq üçün birinci olmaq

  Полностью »
 • MEŞARDI

  (Gədəbəy) oyunda ikinci gediş edən oyunçu

  Полностью »
 • MEŞƏ

  (Şəki) gön qurudulan yer. – Gönnəri meşəyə sərmişəm

  Полностью »
 • MEŞGƏ

  (Goranboy) kimi. – Mən yola çıxan meşgə maşın gəldi

  Полностью »
 • MEŞXANA

  (Dərbənd) dəmirçixana. – Osman meşxanada işliyədü

  Полностью »
 • MEŞMEŞİ

  (Dəvəçi, Quba, Ordubad, Sabirabad) qaysı, qurudulmuş ərik. – Meşmeşi yaxşı yiməli meyvədü, üzü də çux uladı (Quba); – Ə: bı ərix’ lap meşmeşidi (Ordub

  Полностью »
 • METƏ

  (Laçın) nənə

  Полностью »
 • MEV

  (Culfa, Ordubad, Zəngilan) tənək. – Qapıda saldığım mev dırmanıb eyvana çıxıb (Zəngilan); – Biz bağda mev əkmişıx (Ordubad)

  Полностью »
 • MEVBƏND

  (Ordubad) tənək zoğlarını ağaca bağlamaq üçün şiv. – Mevbənd söyüt şivinnən olar, qarağaş şivinnən olar

  Полностью »
 • MEVİÇ

  (Ordubad) bax meviz

  Полностью »
 • MEVİZ

  (Culfa, Ordubad) qurudulmuş üzüm. – Meviz quru üzümdü (Culfa)

  Полностью »
 • MEVLIX

  (Culfa, Ordubad) üzümlük. – Bizdər üzüm olan yerə mevlıx de:rıx (Ordubad)

  Полностью »
 • MEVRƏ

  (Culfa, Ordubad) tənəyin qurumuş zoğları. – Təneyin mevrəsin qır, yarpaxları xarab eləməsin (Culfa)

  Полностью »
 • MEY

  (Kürdəmir) tənək zoğu

  Полностью »
 • MEYƏL

  (Şəki) kəl, camış yatan gölməçə. – Camışdar meyəldə yatıfdı

  Полностью »
 • MEYRƏMNOXUDU

  (Daşkəsən, Gədəbəy, Füzuli) dərman bitkisi adı. – Meyrəmnoxudunun çaycığazını qayrıv içellər (Gədəbəy)

  Полностью »
 • MEYRƏNNİSƏ

  (Bakı) məryəmqurdu

  Полностью »
 • MEYRULİ

  (Bakı) xırdagiləli üzüm salxımı. – U məynə hələ hər il meyruli gətirir, bilmirəm nəyniyim u:nçün

  Полностью »
 • MEYZƏR

  I (Goranboy, Qax, Mingəçevir, Naxçıvan, Şəki, Zaqatala) bax mayzər. – Qavaxlar qızdar, arvaddar – hammı meyzər taxardı (Şəki) II (Şamaxı) üstünə tut ç

  Полностью »
 • MEZƏR

  I (Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qax, Qarakilsə, Ordubad, Şuşa) bax mayzər. – Pitəv mezər də olıy, yarım mezər də (Qax); – Mezər mö:kəm parçadan tikilir (Orduba

  Полностью »
 • MEZZƏR

  (Qax, Zaqatala) bax mayzər. – Gülara mezzər tikməkçün parça aldı (Qax)

  Полностью »
 • MƏCƏL

  (Əli Bayramlı) yay vaxtı

  Полностью »
 • MƏ:CƏR

  (Bakı) pəncərəaltı

  Полностью »
 • MƏCGƏL

  (Başkeçid, Borçalı) bax majgal. – Məcgəl məjdən tutana deyirix’ (Borçalı)

  Полностью »
 • MƏDBƏR

  I (İsmayıllı) qapıdan qıfıl asmaq üçün dəmir halqa. – Mədbər laxlıyır, çəkiş ver vurub bərkizim II (İsmayıllı) dəmir halqa, heyvan boynuna salınan xüs

  Полностью »
 • MƏDD

  (Astara, Lerik, Lənkəran) meyvə şirəsi. – Anam bir bankə mədd aldı (Lerik)

  Полностью »
 • MƏDDƏ

  (Qazax) bax meddə. – Nəsir çox məddə adamdı (Qazax) Məddə dağarcığı (Hamamlı) – acıdil. – Vəli başdanə:ğa məddə dağarcığıdı

  Полностью »
 • MƏDƏD

  (Bakı) kömək ◊ Mədəd verməg – kömək etmək. – İş görənə mədəd verməg yaxçı işdü

  Полностью »
 • MƏDƏDÇİ

  (Naxçıvan) köməkçi, köməyə gələn adam. – Adam gərək elə iş görə ki, dara düşəndə bir mədədçisi olsun

  Полностью »
 • MƏDƏX’

  (Bolnisi, Şəki) camış balası. – Camışın balasına diyərıx mədəx’ (Şəki)

  Полностью »
 • MƏDƏXİL

  (Meğri) naxış adı. – Əyriəyri qoş buynuzu kimin olur mədəxil

  Полностью »
 • MƏDƏŞ

  (Şəki) qərzəkdən çıxarılmış (qoz). – Mə:n çoxlu mədəş qozum var

  Полностью »
 • MƏDİX’

  (Ağbaba, Qarakilsə) yeməli yabanı bitki adı. – Gedəyiη, mədix’ çıxardağıη yə:n (Qarakilsə)

  Полностью »