Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • MOC

  (Başkeçid, Borçalı, Culfa, Gəncə, Ordubad) bax maj I. – Mən mocı tutdum (Culfa)

  Tam oxu »
 • MOÇ

  (Dəvəçi, Quba) bax maş. – Bu il yaxşı moç yığduğ (Quba)

  Tam oxu »
 • MOÇA

  (Bakı) aşıq. – Moçan var, gəl moça-moça oynıyağ

  Tam oxu »
 • MOÇA-MOÇA

  (Bakı) aşıq-aşıq oyunu. – Gəlin moça-moça oynıyağ

  Tam oxu »
 • MOÇAM

  (Qarakilsə) bax maça III. – Bir cüt moçamnı qoyunmuz vardı, moçamnarı barmax kimi sallanırdı

  Tam oxu »
 • MOÇAN

  (İmişli, Sabirabad) bax maça III

  Tam oxu »
 • MOÇAR

  (Şərur) ağacın xırda kökləri

  Tam oxu »
 • MODA

  I (Cəbrayıl, Zəngilan) ot topası. – Beş-altı modadan bir taya əmələ gəlir (Cəbrayıl) II (Oğuz) iri qoz

  Tam oxu »
 • MODAŞA

  (Çənbərək) mədə. – Oğul, savaxdannan tıxırsan, modaşana bir şey olmadımı?

  Tam oxu »
 • MODUFLANMAX

  (Çənbərək) xarab olmaq, sıradan çıxmaq. – Kəndin qırağındakı yol moquflanıf

  Tam oxu »
 • MODUX

  I (Şəki) 800 qr-lıq ipək sarğı. – Moduxları maşınnara dolduruf göndərillər böx’ şə:rrərə II (Çənbərək, Hamamlı) yeralmasına oxşar bitki adı

  Tam oxu »
 • MODULAMAX

  (Çənbərək) haylamaq. – Eşşəyi modula yeyin gessin

  Tam oxu »
 • MODYAM

  I (Ağbaba, Basarkeçər, Borçalı, Hamamlı, Qazax) ortaq, şərik. – Mürsəl Murtuznan modyamdı (Ağbaba); – Əli, gə modyam olax (Basarkeçər); – Şərikli yer

  Tam oxu »
 • MOĞRUĞ

  (Əli Bayramlı) bax mığro

  Tam oxu »
 • MOJ

  I (Ordubad) bax maj I. – Xışın əltutan yerinə moj deyərıx (Ordubad) II (Salyan) silə, ağızbaağız. – İskanı nöhün moj doldordın?; – Kür moj qalxıb

  Tam oxu »
 • MOQU

  (Gədəbəy) kartof. – Ə:rvat, bir beş-on moqu asıηnan so:utma

  Tam oxu »
 • MOQUF

  moquf eləməx’: (Qazax) tərk etmək, başlı-başına buraxmaq. – Bosdanı moquf elədix’, ta soylufdu (Qazax) Moquf olmağ (Bakı) – yox olmaq

  Tam oxu »
 • MOLLA-MOLLA

  (Ağdam) uşaq oyunu adı

  Tam oxu »
 • MOLLABAŞ

  (Gədəbəy) yeyilən yabanı bitki adı

  Tam oxu »
 • MOLLABAŞI

  (Barana, Borçalı, Laçın, Şuşa) 1. b a x mollabaş (Barana, Borçalı, Şuşa); – Mollabaşı div tutor (Borçalı); – Mollabaşının çiçəyi göy olur, özü də yemə

  Tam oxu »
 • MOLLABOŞA

  (Füzuli) payızda əkin yerində bitən və yanacaq kimi istifadə olunan bitki. – Gedəx’ zəmiyə mollaboşa yığax

  Tam oxu »
 • MOLLAHARAY

  (Şuşa, Zəngilan) uşaq oyunu adı

  Tam oxu »
 • MOLLAQUŞ

  (Zaqatala) quş adı. – Mollaquşlar gəliblər

  Tam oxu »
 • MOLLAQUŞU

  (Oğuz) bax molaquş. – Mollaquşu cür-cücü, dən-dün ağzına nə gəlsə yi:r; – Mollaquşu su qıraxlarında olur

  Tam oxu »
 • MOLLAPAŞA

  (Şəmkir) yeyilən yabanı bitki adı. – Mollapaşa saf yaxıcca ye:lir

  Tam oxu »
 • MOLLATÜTƏK

  (Salyan) yayda su üzərində uçan cücü. – Mollatütək yayda olar; – Mollatütəgi naqqa balığ, su bağası yiyir

  Tam oxu »
 • MONÇAĞ

  (İmişli) qoyunun (və ya keçinin) boğazından sallanan bir cüt vəzi

  Tam oxu »
 • MONÇAM

  (Qazax, Sabirabad) bax monçağ

  Tam oxu »
 • MOR

  I (Cəbrayıl, Culfa) zəncir taxmaq üçün boyunduruğun ortasına keçirilmiş dəmir. – Öküz güc verdi, mor qırıldı (Cəbrayıl) II (Qarakilsə, Naxçıvan) yetiş

  Tam oxu »
 • MORA

  (Ağdam, Culfa, Naxçıvan, Ordubad, Şahbuz) kiçik arx. – Biz, məsəl üçün, əkin əkir, cız çəkəndə ona mora de:rix’ (Ağdam); – Zəmidə mora çəkillər (Naxçı

  Tam oxu »
 • MORANNAMAX

  (Şərur) yenicə yetişmək. – Bı il ağust ayında üzüm morannamışdı, qalxozçular yeyirdi

  Tam oxu »
 • MORAT

  (Təbriz) qıfıl keçirmək üçün qapıya vurulan halqa

  Tam oxu »
 • MORÇALAX

  (Çənbərək) ot kökü. – Ot kökünə morcalax deyrix’

  Tam oxu »
 • MORÇAM

  (Ağdam) bax monçağ

  Tam oxu »
 • MORÇİ

  (Balakən) araba çarxının topu

  Tam oxu »
 • MORD

  (Kürdəmir) zərli qalın parça

  Tam oxu »
 • MORDOV

  (Lənkəran) gölməçə

  Tam oxu »
 • MORI

  (Culfa) 1. b a x mor I 2. b a x mori. – Mürsəl qapı:n morısın sındırıb

  Tam oxu »
 • MORİ

  (Ordubad) qapıya qıfıl vurmaq üçün halqa. – Qıfılı vırıyux moriya

  Tam oxu »
 • MORQULUNC

  (İsmayıllı) kərtənkələ. – Koldan morqulunc qaçtı

  Tam oxu »
 • MORMOR

  (Ağcabədi) sübh. – Oxtay dünən mormordan gəlmişdi kin, dur gedəx’ Ağcabədiyə

  Tam oxu »
 • MORRAMAĞ

  (İmişli) ağlamaq (dəvəyə aiddir). – Balası öləndə yazığ dəvə morreyır

  Tam oxu »
 • MORTDAX

  (Bərdə) qonur, çal (rəng). – Mortdax tut elə mor tutdu

  Tam oxu »
 • MORU

  I (Ordubad) damdakı küləş və qamışın üstünə yayılan palçıq. – Əvin morusu tökülüb II (Salyan) bax mora

  Tam oxu »
 • MORZA

  (Şəki) toxumdan təzəcə çıxmış baramaqurdu. – Morziyə tökülən yarpağı xırda döyüllər dəhreynən, imişax döyüf töküllər

  Tam oxu »
 • MOSİK

  (Laçın) laləyə bənzər bitki

  Tam oxu »
 • MOSMOTU

  (Ağbaba, Borçalı, Çənbərək) qalmaqal. – Hər işin içinnən bir motmotu çıxardırsan (Ağbaba); – O, aralığa elə bir motmotu salıf kın, gəl görəsən (Çənbər

  Tam oxu »
 • MOSU

  mosu qoz: (Ucar) iri qoz növü. – Mosu qozun ləpəsi bö:ük olur

  Tam oxu »
 • MOŞ

  (Başkeçid, Borçalı) moruq. – Moş çox yeməli olor

  Tam oxu »
 • MOŞTAN

  (Karvansaray) kök (adam). – Nəa:man moştandı bizim bəzi arvaddar

  Tam oxu »