Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • PİÇAN

  (Dərbənd, Tabasaran) ot ◊ Piçan çalmağ (Dərbənd) – ot çalmaq. – Piçani yiğillər yabeynan (Tabasaran); – Saba: piçan çalmağa çixədüg (Dərbənd)

  Tam oxu »
 • PİÇCƏ

  (Bakı, İmişli) yara. – Piçcə çıxdı gözünə yazığın, onnan şikasd oldı (İmişli)

  Tam oxu »
 • PİÇƏ

  (Ucar) əmiarvadı. – Biz əmimizin arvadına piçə de:irik

  Tam oxu »
 • PİÇƏNƏ

  (Lənkəran) başda yük aparmaq üçün burulmuş dairəvi parça

  Tam oxu »
 • PİXAL

  (Qax) paltar sərilən ip üçün dirək

  Tam oxu »
 • PİXƏ

  (Qax) azca. – Pixə üvənə otu, mağa issi oluy

  Tam oxu »
 • PİLEY

  (Qax) yabanı soğan

  Tam oxu »
 • PİLƏ

  I (Salyan, Yardımlı) nazik. – Qış günü də pilə şalvarda gəzir (Salyan) II (Yardımlı) yumşaq. – Nənəm həmişə pilə çörəy bişirey

  Tam oxu »
 • PİLƏK

  I (Ağdam, Ağdaş, Ağdərə, Cəbrayıl, Cəlilabad, Gəncə, Xocalı, Quba, Masallı, Şuşa, Yardımlı) düymə. – Pilək də de:rik, düymə də (Ağdam); – Sə:η pencəyi

  Tam oxu »
 • PİLƏKƏN

  (Əli Bayramlı, Salyan, Ucar, Zərdab) narın süpürgə. – Piləkəni mə: ver (Əli Bayramlı); – Səknə, piləkəni gəti, qulangərişi süpür (Salyan); – Anam pilə

  Tam oxu »
 • PİLƏLƏMƏK

  (Lənkəran) mürgüləmək

  Tam oxu »
 • PİLLƏKAN

  I (Kürdəmir) qarğıdalı saçağı. – Qarğıdalının başına pilləkan de:rük II (Zərdab) nərdivan. – Əvin üsdə pilləkannan çıxırıx

  Tam oxu »
 • PİLLƏKƏN

  (Salyan) bax piləkən

  Tam oxu »
 • PİLLƏLƏMƏG

  (Salyan, Yardımlı) ara qatmaq, qızışdırmaq. – Sən oları pillələməseydün, olar savaşmazdı

  Tam oxu »
 • PİLLƏŞMƏK

  (Göyçay) böyümək (meyvə haqqında)

  Tam oxu »
 • PİLPİLƏ

  I (Göyçay) əməköməci. – O pilpiləni yığsana! II (Ucar) narın süpürgə. – Pilpiləni götü, seyvanı süpür; – Pilpileynən öyü süpürrük III (Kürdəmir) nazik

  Tam oxu »
 • PİLPİNƏG

  (Dərbənd) bax pərpənək. – Pilpinəg diyədüg büz una

  Tam oxu »
 • PİLPİREG

  (Quba) kəpənək

  Tam oxu »
 • PİLTƏ

  (Basarkeçər, Xocavənd, Qazax, Şəki, Tovuz) bir ovucun içi böyüklükdə daranmış yun. – Piltəni ver ə:rim cəhrədə (Basarkeçər) ◊ Piltə tutmax (Şəki) – yu

  Tam oxu »
 • PİLTƏLƏMƏX’

  I (Basarkeçər) yunu darayaraq ovuc içi böyüklükdə düzəltmək II (Basarkeçər) acıqlandırmaq. – Ə, məni piltələmə!

  Tam oxu »
 • PİLTİX’-PİLTİX’

  piltix’-piltix’ olmax: (Xanlar, Şəmkir) parça-parça olmaq. – Çıranın üşşəsi əlimnən tüşdü, piltix’-piltiy oldu (Şəmkir)

  Tam oxu »
 • PİN

  I (Cəlilabad, Əli Bayramlı, İmişli, Salyan, Yardımlı) saman qırıntısı. – Xırmanda pin çox qalıb (Əli Bayramlı); – Pini heyvan yeməz (Salyan); – Pini q

  Tam oxu »
 • Pİ:NƏ

  (Lənkəran) düyünün içində olan zir-zibil. – Həsən, sən alan düyidə pi:nə çox vardı

  Tam oxu »
 • PİNƏDAN

  (Basarkeçər) öküzləri kotana qoşmaq üçün zəncir. – Pinədan yoğun zəncirdi on-ombeş metirrix’; – Pinədannan yeddi boyun öküz qoşmağ olur

  Tam oxu »
 • PİNTİMƏNİGEYMƏSİN

  (Şuşa) ipək parça adı (keçmişdə). – Solmaz pintimənigeyməsinnən don tix’dirif

  Tam oxu »
 • PİPİG

  (Göyçay) narın çiçək olan tərəfi

  Tam oxu »
 • PİRAN

  (Ağdam, Cəbrayıl) yabanı bitki adı. – Mən qurdu pirannan şaxladım (Cəbrayıl)

  Tam oxu »
 • PİRDAX

  pirdax durmağ: (Şamaxı) yapıxmamaq. – Qıyığı gənnən vır ki, yorğança pirdax dursun

  Tam oxu »
 • PİRƏC

  (Zərdab) paltar sərmək üçün ip. – Yuyulmuş paltarları pirəcdən as

  Tam oxu »
 • PİRƏM

  (Bakı, Əli Bayramlı) yonqar. – Pirəm ocağda yaxçı yanar; – O pirəmləri yığ, bas piçə (Bakı)

  Tam oxu »
 • PİRƏN

  (Tərtər) bax piran. – Pirən qışdax yerrərində çox olur

  Tam oxu »
 • PİRKAR

  (Salyan) doyunca. – Lap pirkar yidim, çox sağ ol!

  Tam oxu »
 • PİRPİNƏG

  (Dərbənd) bax pilpireg. – Papağində pirpinəg uturmuşdu, hiç xəbəri də yuxdu

  Tam oxu »
 • PİSDƏQARIN

  (Bakı, Salyan, Şamaxı, Şuşa) azyeyən. – Çimnaz pisdəqarın uşağdı (Salyan); – Əli yaman pisdəqarın adamdı (Şamaxı)

  Tam oxu »
 • PİSDİKLİK

  (Şərur) cüzam xəstəliyi

  Tam oxu »
 • PİSGƏ

  (Tabasaran) bax piskə

  Tam oxu »
 • PİSGƏNDƏ

  (Bakı) qabığı soyulub qurudulmuş əncir

  Tam oxu »
 • PİSİX’MƏX’

  (Gəncə, Şəmkir, Tovuz) dilxor olmaq. – Həsən toyda yaman pisix’di (Gəncə); – Pisix’mə, qardaş adamı daηlıyar da:! (Şəmkir)

  Tam oxu »
 • PİSKƏ

  (Dərbənd) daban, dəyirman daşlarının işini nizamlayan hissə. – Dəgirman lap iri çəkmağa başlayutdu, piskəni bir az aşağa elə

  Tam oxu »
 • PİSSİCƏ

  (İmişli) yeyilmə (yara adı)

  Tam oxu »
 • PİŞGİL

  I (Meğri) qoyun peyini II (Meğri) qoyun qığı

  Tam oxu »
 • PİŞİ

  (Bakı, Gəncə) üzərinə şəkər tozu səpilmiş yağlı qoğal

  Tam oxu »
 • PİŞİB

  (Quba) cır meyvə

  Tam oxu »
 • PİŞİGƏYAĞI

  (Dərbənd) yabanı bitki adı. – Çüdilərün ən daddusi pişigəyağıdən uladu

  Tam oxu »
 • PİŞİGÜZÜMÜ

  (Culfa) üzüm növü adı

  Tam oxu »
 • PİŞİKCİYNAĞI

  (İmişli, Qazax, Şəmkir) yabanı bitki adı. – Pişikciynağını do:ğaya tökəllər (Şəmkir)

  Tam oxu »
 • PİŞİKDIRNAĞI

  (Laçın) yabanı bitki adı

  Tam oxu »
 • PİŞİKSÜPÜRGƏSİ

  (Ucar) narın süpürgə. – Pişiksüpürgəsiynən eyvan süpürrük

  Tam oxu »
 • PİŞİNTİ

  (Qğuz) xörək. – Pişintini bulamağ üçün çömçə olur

  Tam oxu »
 • PİŞKAN

  (Lənkəran) bax peşkan

  Tam oxu »