Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • TİBİLİTMƏ

  (Ağdam) uşaq oyunu adı

  Tam oxu »
 • TİC

  (Salyan) dik. – Öyin üssi tic olsa dammaz

  Tam oxu »
 • TİCO

  (Salyan) qızmar. – Günorta:n tico: unda da bağda işdi:llər

  Tam oxu »
 • TİCVAN

  (Salyan) ortası dik, qabarıq daş

  Tam oxu »
 • TİFCƏX’

  (Gəncə) parça, qəlib. – Bazardan bir tifcəx’ savın aldım

  Tam oxu »
 • TİX’DİR

  (Qazax, Şəki) bax tikdir. – Danalar o tix’dirdə otdollar (Qazax)

  Tam oxu »
 • TİX’MƏ

  (Cəbrayıl) məc. ağır. – Bı uşax illəf tix’mədi, güjüm çatmır

  Tam oxu »
 • TİK

  (Çənbərək) davakar. – Həsən çox tik adamdı

  Tam oxu »
 • TİKAN

  (Lənkəran) tıx, balığın xırda sümükləri. – Bala, moğa:t ol, balığı yiyəndə tikanı boğazında qalar a!

  Tam oxu »
 • TİKDİR

  (Zaqatala) dik yer

  Tam oxu »
 • TİKƏ

  (Salyan) divan, danlaq. – Mənə tutulan tikə sənə tutulsa, başu: qoymağa yer axtara:san ◊ Tikə tutmağ – divan tutmaq

  Tam oxu »
 • TİKƏLƏMƏX’

  (Zəngilan) yemək. – Gə gedəx’ birəz çörəx’ tikəliyəx’

  Tam oxu »
 • TİKƏLMƏK

  (Kürdəmir) yönəlmək, istiqamət almaq. – Vahid öyə tikəldi

  Tam oxu »
 • TİKƏNƏX’LƏMƏX’

  (İmişli) tikənək xəstəliyinə tutulmaq. – Əvrəş qoç tikənəx’lef, gör no:luf ona

  Tam oxu »
 • TİKGAN

  (Qax) höcət, tərs

  Tam oxu »
 • TİKLƏNDİRMƏK

  (Gəncə) göndərmək, yollamaq. – Gündə bir uşağı niyə üsdümə tikləndirirsən?

  Tam oxu »
 • TİKLİK

  (Balakən) araba oxunu qollarla birləşdirən hissə

  Tam oxu »
 • TİKSİNMAX

  (Qaz, Şəki) iyrənmək

  Tam oxu »
 • TİQƏ

  (Ordubad) arakəsmə. – Tiqə evi aradan kəsir ◊ Tiqə eləməx’ (Ordubad) – aradan kəsmək. – Mən evi tiqə elədim

  Tam oxu »
 • TİL

  I (Hamamlı, Xanlar, Kəlbəcər, Tovuz) 1. uc, zirvə 2. hündür (tərəf). – Dərə:n o tərəfi döş oloy, bu tərəfi til oloy

  Tam oxu »
 • TİLAN

  (Lənkəran, Salyan) 1. sürtülmüş, sürtülüb hamarlanmış, cilalanmış (Lənkəran). – Tilan çarx kimi nə axıb gedirsən 2

  Tam oxu »
 • TİLANBAR

  (Bakı, Salyan, Şamaxı) 1. çoxlu, xeyli 2. dolu. – Heyetdə qar tilanbardu (Bakı); – Hindi pambuğ tilanbardı (Salyan); – Tikanda vərmeşil u ğada var ki,

  Tam oxu »
 • TİLƏ

  I (Quba) qisas, acıq. – Bu tiləyi mən səndə quymaram II (Zəngilan) pambıq bitkisində olan xəstəlik adı ◊ Tilə düşməx’ (Zəngilan) – tilə xəstəliyinə tu

  Tam oxu »
 • TİLƏBORAN

  tiləboran eləmək: (Şamaxı) bərk döymək, əzişdirmək. – Sən lap Vəlini tiləboran elədin

  Tam oxu »
 • TİLƏKEŞNİŞ

  (Lənkəran) süpürgə hazırlamaq üçün işlənən yabanı bitki

  Tam oxu »
 • TİLƏMVAR

  (Cəlilabad) bax tilanbar. – Baxduğ gördüg bi dənə isdansiya var, pirəduxdı tiləmvardu bırda

  Tam oxu »
 • TİLƏNMİŞ

  I (Lənkəran) sırtıq, abırsız, həyasız, utanmaz. – Həsən lap çox tilənmiş adamdı, ona qoşulma II (Lənkəran) 1

  Tam oxu »
 • TİLƏT

  I (Biləsuvar, Kürdəmir, Salyan, Şamaxı) tiyə; bıçaq, dəhrə və s. kəsən hissəsi. – Dəhrənin tiləti qırılıp (Kürdəmir); – Bı tilətnən əyaqqabının palçığ

  Tam oxu »
 • TİLF

  (Zəngilan) bax tilif

  Tam oxu »
 • TİLFƏ

  (Ucar) ağacın gövdəsində əmələ gələn göbələk

  Tam oxu »
 • TİLİF

  (Cəlilabad, Sabirabad) çayın puçalı. – Çayniyi yaxala, tilifi at (Cəlilabad)

  Tam oxu »
 • TİLİFLƏNMƏK

  (Kürdəmir) tel-tel olmaq. – Ət çox bişdiyinnən tiliflənmişdi

  Tam oxu »
 • TİLİLƏMƏK

  (Zaqatala) 1. döymək, əzişdirmək 2. daşa basmaq. – Əhməd Səlimi tililədi

  Tam oxu »
 • TİLİM

  (Xanlar) bax tilət I. – Muna iki dəfədi ki, dəstə düzəldirəm, özü kəsərsiz tilimdi

  Tam oxu »
 • TİLİSBƏT

  (Qarakilsə) keyfiyyətsiz. – İsdol dəyillər ki, tilisbətdi hamısı

  Tam oxu »
 • TİLİŞBƏLƏMƏX’

  (Ağdam) odunu, taxtanı və s. uzununa xırda-xırda parçalara bölmək. – Bu odunu tilişbələməx’ isdiyirəm

  Tam oxu »
 • TİLİT

  (Bakı) heyvanlar üçün islanmış jmıx və samanın qarışığından hazırlanan yem. – A kişi, gün batıb, tilit düzəld ki, hindi heyvannar gələr

  Tam oxu »
 • TİLİZ-PİLİZ

  (Zaqatala) lazımsız paltarpalaz

  Tam oxu »
 • TİM

  (Qax) çınqıl

  Tam oxu »
 • TİMİG

  (Şamaxı) bax tilət II

  Tam oxu »
 • TİMİGLƏŞMƏG

  (Şamaxı) işlənmək nəticəsində sürtülüb nazilmək. – Aş qazanı timigləşir

  Tam oxu »
 • TİMİL

  (Meğri) iki hündür təpə arasındakı keçid. – Üsdən yenişə hər timildə bir atdı çıxərdi qəbağıma

  Tam oxu »
 • TİMİLLO:

  (Salyan) quzu aşığı. – Sə: üş timillo: verim, bir zilan ver mə:

  Tam oxu »
 • TİMO

  (Ağdam, Bakı, Cəlilabad) zökəm. – Uş gündü timo olmuşam, burnum-başım axır (Ağdam)

  Tam oxu »
 • TİMRİ

  (Əli Bayramlı) utanmadan, həyasızcasına. – Cəbrayıl məni timri biabır elədi

  Tam oxu »
 • TİN

  I (Ordubad) kömürün dəmi ◊ Tin vurmax (Ordubad) – kömürün dəmi ilə zəhərlənmək. – Dünən məni tin vurmuşdu, başım yaman ağrıyırdı II (Quba) böyük barda

  Tam oxu »
 • TİNƏ

  (Zaqatala) 4-5 baş qoyun və ya buzov tutan yer. – Tinəni təmizdə

  Tam oxu »
 • TİNGİLİMBİLİ

  (Zaqatala) uşaq oyunu adı. – Əliynən Vəli tingilimbili oynuyur

  Tam oxu »
 • TİNİ

  (Şamaxı) nüfuzlu, sözükeçən. – Oa heç kəs batammaz, çox tini adamdı

  Tam oxu »
 • TİNİG

  (Əli Bayramlı, Sabirabad) qısaboylu. – Görmüşəm Əlisafanı, tinig kişidi

  Tam oxu »