Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • ZEH

  I (Gəncə, Goranboy, Tovuz) rəf. – Nənəm deyir ki, biz zehə qav-qajax yığardıx, indiki öylərdə zeh yoxdu (Goranboy); – Dayımgillərdə indi də var zeh (T

  Tam oxu »
 • ZEHNİMUT

  (Bakı) zəhər. – Gözzə, Nizami sözümə baxmır, heç ona zehnimut da vermərəm

  Tam oxu »
 • ZEL

  (Meğri) 1. quş yuvasının çör-çöpü. – Oduna getmişdim deyincə, deynədinnən getmişdim qərqə zelinə, 2. quş peyini

  Tam oxu »
 • ZELAF

  I (Ordubad) həyasız, sırtıq. – Dursun çox zelaf adamdı II (Ordubad) hər tərəfi sürtülmüş (aşıq)

  Tam oxu »
 • ZELAFLAŞMAX

  (Şərur) qoçaqlaşmaq. – O gördüyün yava uşaxlar dəyillər, elə zelaflaşıplar kin

  Tam oxu »
 • ZEP

  (İrəvan) çatlamış saxsı qabları yapışdırmaq üçün əhəng, yumurta və pambıqdan hazırlanmış yapışqan. – Küpün çatdağını tutmağ üçün zep qayıracağam

  Tam oxu »
 • ZEPLƏMƏX’

  (Zəngibasar) vurmaq. – Bir dənə boynu:n ardına zeplədim

  Tam oxu »
 • ZEPLƏMƏY

  (İrəvan) əhəng, yumurta və pambıqdan hazırlanmış yapışqanla yapışdırmaq. – O bardağı zeplə, yoxsa axar

  Tam oxu »
 • ZEPLİ

  (İrəvan) əhəng, yumurta və pambıqdan hazırlanmış qarışıqla yapışdırılmış. – Zepli bardağı bura gətir

  Tam oxu »
 • ZERİNDAZ

  (Meğri) parçanın kənar tərəfləri. – Zerindazdarın ikisin də qeyçiynən kəs, so:ra təfci

  Tam oxu »
 • ZERMƏMİ

  (Culfa) quyu

  Tam oxu »
 • ZEŞT

  (İrəvan) tənəkə, nazik dəmir ◊ Zeşt kavavı – nazik dəmirdən olan manqalda hazırlanmış kabab. – Bizi bir zeşt kavavına qonağ elə

  Tam oxu »
 • ZEY

  (Tabasaran) zolaqlı. – Ho qulağları zey ulan keçidü

  Tam oxu »
 • ZEYNAVI

  (Ağdam, Xocalı) üzüm növü adı

  Tam oxu »
 • ZEYRƏN

  (Bakı) guya. – Navar, dosdum, yə:ni deməg isdi:rsən ki, zeyrən mən səni tanımıram?

  Tam oxu »
 • ZƏBƏRDƏLUĞ

  (Xaçmaz) iri bədənli. – Zəbərdəluğuna baxma, güci yuxdi

  Tam oxu »
 • ZƏBƏRDƏST

  (Cəlilabad) güclü, qüvvətli. – Yanındaki də bi zəbərdəst adameydi

  Tam oxu »
 • ZƏBRƏ

  (Borçalı) bax zabır

  Tam oxu »
 • ZƏBRİ

  (Oğuz) bax zabır

  Tam oxu »
 • ZƏBRU

  (Balakən) bax zabır. – Ay bala, zəbrunu gətir, lampıya nö:üt tökəcəyəm

  Tam oxu »
 • ZƏDİR

  (Meğri) bax zadır

  Tam oxu »
 • ZƏFD

  zəfdini almax: (Zəngibasar) qarşısını almaq. – O qə:r şirə verdi ki, indi zəfdini alammır

  Tam oxu »
 • ZƏGAL

  (Cəlilabad, Yardımlı) qozun yaşıl qabığı. – Girdəkanın zəgalıni soyardüg; – Sanın tutıb heybəmizə qoyardüg (Cəlilabad)

  Tam oxu »
 • ZƏGƏL

  (Qax) nar qabığı

  Tam oxu »
 • ZƏGƏN

  (Qax) otlaq

  Tam oxu »
 • ZƏGLUĞ

  (Xaçmaz, Quba) bax zəylix’

  Tam oxu »
 • ZƏĞƏRƏ

  (Lerik) bax zağara. – Papağın zəğərəsi hələ gedmeyib

  Tam oxu »
 • ZƏHƏNDƏ

  I (Bakı, Masallı) çoxdanışan, zəhlətökən. – Nə zəhəndə adamdu bu (Masallı) II (Lənkəran) acıdil. – O, zəhəndə adamdu

  Tam oxu »
 • ZƏHLƏ

  I (Füzuli, İsmayıllı) hananın ayağı. – Hananı qoyannan soğra qəşəy oxu var, o oxu qoyursaη, onun zəhləsinə – əyağına (Füzuli) II (İsmayıllı) öd

  Tam oxu »
 • ZƏHMAN

  (Şuşa) bax zahman I

  Tam oxu »
 • ZƏHMƏT

  (Ağbaba, Culfa, Şərur) əməkgünü. – Mənim zəhmətimi kitabçıya yazıbsaηmı? (Ağbaba); – İnişil hər zəhmətə beş kilo üzüm böldük (Culfa)

  Tam oxu »
 • ZƏQƏDO:

  (Şəki) 1. b a x zaqqato 2. zəhər. – Ağız, Fatma, bacı:n co:su zəqədo: kimidi

  Tam oxu »
 • ZƏQQƏTO

  (Ağdam) bax zaqqato. – Yelpənəx’ zəqqətodu, yeməli döyü

  Tam oxu »
 • ZƏQQƏTOV

  (Şərur) acı, tumturş. – Qopatdım, qoydum ağzıma, zəqqətovdu, heş yeməli dəyir

  Tam oxu »
 • ZƏQQO

  (Bakı, Lənkəran) bax zaqqun

  Tam oxu »
 • ZƏQQOY

  (Tovuz) bax zaqqun. – Ağzım zəqqoy dadır

  Tam oxu »
 • ZƏQQUƏ

  (Bakı, Oğuz) bax zaqqun

  Tam oxu »
 • ZƏQQUN

  (Saatlı, Ucar) bax zaqqun. – Büvər zəqqun kimidi, boğazımı kəsdi (Ucar)

  Tam oxu »
 • ZƏQQUTUN

  (Culfa, Gədəbəy, Gəncə, Laçın, Mingəçevir, Naxçıvan, Oğuz, Saatlı, Ucar) 1. acı 2. zəhər (Oğuz). – Niyə mənim almamı yeyirsən, zəqqutun yesəηə

  Tam oxu »
 • ZƏQO:

  (Şəki) çox duzlu

  Tam oxu »
 • ZƏLƏMƏ

  (Biləsuvar) kasıb adama vermək üçün nəzərdə tutulan şey. – Onu yeməy olmaz, o, zələmədi

  Tam oxu »
 • ZƏLHƏB

  (Tabasaran) öd kisəsi

  Tam oxu »
 • ZƏLİL-ZİRDAŞ

  (Zəngibasar) tənha, tək. – Heş kəsim yoxdu, qalmışam zəlil-zirdaş

  Tam oxu »
 • ZƏLLƏ

  I (Ağdam, Ağdərə, Borçalı, Cəbrayıl, Lerik, Şuşa) xəsis. – Bizim qonşumuz zəllə adamdı (Borçalı); – Zəllə adamın pulu çox olur (Şuşa) II (Qazax) inadk

  Tam oxu »
 • ZƏLO

  (Lənkəran) yandırıcı, isti. – Günin lap zəlo vaxdıdu

  Tam oxu »
 • ZƏMƏKO

  (Sabirabad) çox duzlu

  Tam oxu »
 • ZƏNCİRƏ

  (Culfa, Ordubad) arxalığın ətəyinə tikilən bəzəkli gümüşü haşiyə. – Qəbaxlarda zəncirə olan ərxalıx geyərdilər (Ordubad)

  Tam oxu »
 • ZƏNƏHLİY

  (İrəvan) biclik. – Zənəhliy eləmə

  Tam oxu »
 • ZƏNƏX’

  I (Qarakilsə) çoxdanışan II (Oğuz) yaltaq. – Bu, yaman zənəy adamdı

  Tam oxu »
 • ZƏNƏKİ-ZƏNƏKİ

  (Kəlbəcər) uşaq kimi, uşaqcasına. – Zənəki-zənəki danışma

  Tam oxu »