Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • ZİB

  I (Dərbənd) qozun yaşıl qabığı. – Quzun zibinnən xəlçə tuxmağçun yun ipini buyatullar, yəxşi qara irəngi uladu II (Qax) qıf

  Tam oxu »
 • ZİBAN

  (Ordubad) qaracıq, taxılın içərisində bitən xırda qara toxumlu bitki. – Bu gün buğda almışam, içinnən ziban çıxıb

  Tam oxu »
 • ZİBAR

  (Goranboy) abır ◊ Zibarın töx’- məx’ – abırını tökmək. – Əşi, sən də üzümüzün zibarın töx’dün laf

  Tam oxu »
 • ZİBƏL

  (Lənkəran) bax zibar ◊ Zibəlin tökməg – b a x zibarın töx’məx’. – Zibəlimi tökmə, çıx get burdan

  Tam oxu »
 • ZİBƏR

  (Bakı, Lənkəran) bax zibar ◊ Zibərin tökməg (Bakı) // Zibərin dağıtmağ (Lənkəran) – b a x zibarın töx’məx’

  Tam oxu »
 • ZİBİDİ

  (Ağdaş) tamamilə. – Sənin qulağın zibidi kardı

  Tam oxu »
 • ZİBİRİX’

  zibirix’ getməx’: (Meğri) iztirab keçirmək. – Əmir Ərşat davasində ki uğli öldi, yazıx kişi hey zibirix’ gedeydi

  Tam oxu »
 • ZİBTƏR

  (Qarakilsə) həyasız. – Zibtərin biri zibtər, mənnən nə istiyirsəη?

  Tam oxu »
 • ZİBTƏRMƏX’

  (Qarakilsə) qızışmaq. – Niyə zibtərirsəη, sənnən qorxub eliyən yoxdu

  Tam oxu »
 • ZİDİN-ZİDİN

  (Füzuli) çətinliklə. – Bir tə:r zidin-zidin dolandıx

  Tam oxu »
 • ZİFDİNƏ

  (Füzuli) keçəl

  Tam oxu »
 • ZİFİR

  (Basarkeçər) qəlyanın çubuğunun içində əmələ gələn qır. – Qəlyanın içi zifirnən doludu

  Tam oxu »
 • ZİGAR

  zigar iləməg: (Dərbənd) 1. inildəmək, zarıldamaq. – Xəstə adam da zigar iliyədi, başqasınnan acığlı ulan da 2

  Tam oxu »
 • ZİL

  (Ordubad) baramaqurdunun peyini

  Tam oxu »
 • ZİLAF

  I (Culfa) bax zelaf II. – Aşığı sürtəllər, olar zilaf II (Borçalı, Zaqatala) ayaqyolu III (Oğuz) bax zilav

  Tam oxu »
 • ZİLAFLAMAX

  (İrəvan) sürtüb hamarlamaq. – Aşığıma bax, gör necə zilaflamışam

  Tam oxu »
 • ZİLAFLAŞMAX

  (Oğuz) sürtülmək, sürtülüb hamarlanmaq. – Bu aşıx çox oynanıf zilaflaşıf

  Tam oxu »
 • ZİLAN

  (Naxçıvan, Salyan) bax zelaf II. – Aşığın sürtülmüşünə bizdərdə zilan aşıx deyilir (Naxçıvan); – Sənün zilanun bizi uddı (Salyan)

  Tam oxu »
 • ZİLAV

  (Kürdəmir) zirək. – Elçin zilav oğlandı

  Tam oxu »
 • ZİLBƏ-ZİLBƏ

  (Lənkəran) tikə-tikə. – Səni zilbə-zilbə doğriyəcəm

  Tam oxu »
 • ZİLƏF

  I (Qazax, Yevlax) bax zelaf I. – Yaman ziləf uşaxdı, a:dı sözə baxmer (Qazax) II (Hamamlı) bax zelaf II

  Tam oxu »
 • ZİLİ

  (Ağdam, Borçalı, Qazax) 1. palaz (Ağdam) 2. xalı (Ağdam, Borçalı, Qazax). – Zili yekədi, gəvə balajadı (Borçalı)

  Tam oxu »
 • ZİLLƏ

  (Barana) zirvə. – Cəhəngir dağın laf zilləsinə çıxmışdı

  Tam oxu »
 • ZİLLƏMƏ

  (Barana) başıaşağı. – Elman körpüdən çaya zilləmə çüşdü

  Tam oxu »
 • ZİLLƏMMƏX’

  (Başkeçid) bağlanmaq

  Tam oxu »
 • ZİLONA

  (Salyan) həyasız. – Zilona adam utammaz; – Gülbahar elə zilona adamdı ki, heç üzün görmə

  Tam oxu »
 • ZİLVİX’

  (Çənbərək) bax zilviy. – Tükana gətdix’ləri parçadan aləmmədim zilvix’ də

  Tam oxu »
 • ZİLVİY

  (Kürdəmir, Laçın) bir parça, bir tikə. – Parçədən zilviy də qalmadı (Laçın)

  Tam oxu »
 • ZİMİR

  I (Başkeçid, Borçalı) mal-qaranın altında olan palçıq. – Get, damın zimirini kürü (Borçalı) II (Kürdəmir) bərk, yetişməmiş

  Tam oxu »
 • ZİNC

  (Zəngilan) yarpağından boyaq üçün istifadə edilən ağac. – Zinc ağacının yarpağınnan ip bo:yullar

  Tam oxu »
 • ZİNCİ

  (Kürdəmir, Salyan) bax zing III. – Suyı az olan çayda zinci olar (Salyan)

  Tam oxu »
 • ZİNCİLFƏRƏC

  (Bakı) əncir şirəsi ilə bişirilmiş halva

  Tam oxu »
 • ZİNDİQANNIĞ

  (Şamaxı) çətinlik, əziyyət. – Zeynəbin nəvəsi çox zindiqannığnan böyüyüb

  Tam oxu »
 • ZİNƏ

  I (Qarakilsə, Naxçıvan) sızılan, süzülən. – Sarab <sirab> zinə sudu ◊ Zinə gəlməx’ (Ordubad) – sızılmaq

  Tam oxu »
 • ZİNG

  I (Bakı, Kürdəmir, Qazax, Qusar, Mingəçevir, Sabirabad) qılça sümüyü II (Bakı, Salyan) üzüm salxımının bir hissəsi, balaca salxım

  Tam oxu »
 • ZİNGARLANMAX

  (Balakən) bax ziyarlanmax

  Tam oxu »
 • ZİNGƏ

  (Tovuz) qədir, qiymət. – Canının zingəsini bil, a bala, çox işdəmə

  Tam oxu »
 • ZİNGƏVARA

  (Bakı) üzüm salxımının bir hissəsi, balaca salxım

  Tam oxu »
 • ZİNGİLƏ

  (Gəncə, Göyçay, Masallı, Mingəçevir, Ucar) üzüm salxımının bir hissəsi, üzərində bir neçə gilə olan hissə

  Tam oxu »
 • ZİNGİRƏ

  I (Ağdam, Cəbrayıl, Kürdəmir, Meğri) bax zingilə II (Xanlar) dəstə. – Səlmi bajımnan bir zingirə ip almışam

  Tam oxu »
 • ZİNGİRTƏ

  (Meğri) bax zingilə. – Tami ikicə zingirtə üzim darıp (dərib)

  Tam oxu »
 • ZİηRİX’

  (Bolnisi, Gədəbəy, Qazax, Tovuz, Şəmkir) qaranlıq. – Gejə ziηrix’də yol getməx’ çətin olor (Qazax); – Eşiy elə zıηriyidi kin, gormordü göz-gözü (Gədəb

  Tam oxu »
 • ZİNHƏRİL

  (Şuşa) çox isti

  Tam oxu »
 • ZİNZİLƏ

  I (Oğuz) çətinlik, ağır şərait II (Qax, Şəki, Zaqatala) zəlzələ. – Bi dəfə elə zinzilə oldu ki, irəfdən qavqacax töküldü (Şəki) III (Qax, Mingəçevir,

  Tam oxu »
 • ZİR

  I (Ağcabədi, Ərdəbil, Naxçıvan, Ordubad, Tovuz, Şərur, Yardımlı) nəlbəki. – Zir istəkan altında olar (Şərur); – Çayı zirə tök soyusun (Naxçıvan); – İs

  Tam oxu »
 • ZİRAB

  (Dərbənd) ayaqyolu. – Öyün arxasında zirab tix’

  Tam oxu »
 • ZİRCAMA

  (Oğuz) qədim qadın paltarı

  Tam oxu »
 • ZİRCAMI

  (Oğuz) bax zırcama. – Zircamı uzun olur, enni olur, arvatdar giyəndi

  Tam oxu »
 • ZİRCƏLƏMƏX’

  (Bolnisi) bax zirzələməx’

  Tam oxu »
 • ZİRCİX’

  (Ağdaş, Basarkeçər, Cəbrayıl, Gədəbəy, Qazax, Tovuz, Zəngilan) bax zirçix’. – Həsən yaman zirciy uşaxdı (Qazax); – Mə:m zirciy uşaxdan zəhləm gedir (Z

  Tam oxu »