Диалектологический словарь азербайджанского языка.

 • ZOBALAĞ

  (Lənkəran) boyca kiçik, həm də hökmlü <adam>

  Полностью »
 • ZOBALAX

  (Cəbrayıl) toyuq və ya cücənin ayağına bulaşıb yumrulanan palçıq. – O cücənin ayağındakı zobalaxları qopart

  Полностью »
 • ZOBBAN

  (Salyan) böyük, iri. – Qəfər, sə:nçün zobban alma alacağam

  Полностью »
 • ZOBIRIN

  (Kürdəmir) yetişməmiş (meyvə). – Armıt hələ zobırındı

  Полностью »
 • ZOBRUXLAMAX

  (Füzuli) dərmək. – Zobruxluyuf töx’mə yerə

  Полностью »
 • ZOD

  I (Borçalı, Culfa, Gədəbəy, Qazax, Qarakilsə, Şəmkir, Tərtər, Tovuz) gavahın. – Zod olmasa, kotan yerə batmaz (Borçalı); – Apar, hopa zod saldır (Şəmk

  Полностью »
 • ZODDAMA

  (İrəvan) başdansovdu ◊ Zoddama eləməx’ – başdansovdu eləmək. – Lap zoddama eləmisən ha:

  Полностью »
 • ZODDAMAX

  (Borçalı, Daşkəsən, Gədəbəy, Qazax, Şəmkir, Tərtər, Tovuz) itiləmək. – Kotan yerə getmer, aparem, zoddadem ağzını (Qazax); – Zoddadıηmı bizim baltıyı?

  Полностью »
 • ZODDAMMAX

  (Zəngilan) acıqlanmaq, hirslənmək. – Mə:m üsdümə nə zoddanırsaη, sözüη var, get özüynən danış

  Полностью »
 • ZODDİ

  (Naxçıvan) güclü, qüvvətli. – Bizim Navrız çox zoddidi

  Полностью »
 • ZODDU

  I (Gədəbəy, Qazax, Şuşa) hirsli, acıqlı. – Nə zoddu adamsıη, heş yaraşmer boy-puxunuηa (Gədəbəy); – A bala, nə yaman zoddu danışırsaη, yoxsa elə bilir

  Полностью »
 • ZODDU-ZODDU

  (Tovuz) hirsli-hirsli. – Zoddu-zoddu danışıf eləmə, sənnən qorxuf- eliyən yoxdu

  Полностью »
 • ZOĞ

  (Borçalı, Hamamlı) zolaq (kərəntinin biçdiyi otun əmələ gətirdiyi zolaq). – Kərənti piçer, zoğ qayrer (Borçalı)

  Полностью »
 • ZOĞALI

  (Şəmkir) müxtəsər; düzünə. – Biz zoğalı danışırıx; – Sözün zoğalısın de

  Полностью »
 • ZOĞALLAMAX

  (Hamamlı, Şuşa) uzunçuluq etmək, boş-boş danışmaq. – Ə:, sən dədəηin goru, az zoğalla, baş-beynim getdi (Şuşa)

  Полностью »
 • ZOĞAT

  (Meğri) bünövrə, özül. – Binədəli fağır bu damın zoğatın açanda çox əlləşdi

  Полностью »
 • ZOĞLAMAX

  (Hamamlı) dırmıqla topalamaq

  Полностью »
 • ZOXMA

  (Gədəbəy, Tovuz) bax zıxma. – Boş böyrümə bir zoxma vurdu, az qaldım öləm (Tovuz)

  Полностью »
 • ZOXMALAMAX

  (Zəngibasar) yumruqlamaq. – Böyrümü zoxmalama, bəsdi

  Полностью »
 • ZOQQA

  I (Salyan) böyük, iri. – Biz iri adama zoqqa adam di:rüg II (Kürdəmir) seçmə. – Ağacın zoqqasın özün əkdün, pisin mənə verdün

  Полностью »
 • ZOL

  I (Bakı, Cənubi Azərbaycan, Gədəbəy, İmişli, Kürdəmir, Qax, Salyan, Şamaxı, Tovuz) həmişə, daima. – İşə zol məyi yolleyırsan (İmişli); – O, zol köntö-

  Полностью »
 • ZOL-ZOL

  (İrəvan) zolaq-zolaq. – Yaxşı zol-zol parça vardı

  Полностью »
 • ZOLA

  (Basarkeçər, Çənbərək, Gədəbəy, Karvansaray, Qazax, Meğri, Ordubad, Şəmkir, Tovuz, Zəngilan) 1. qoz çırpmaq üçün uzun ağac (Gədəbəy, Qazax, Meğri, Ord

  Полностью »
 • ZOLABƏNT

  (Ordubad) tənəkləri bağlamaq üçün işlədilən şiv. – Biz tənəx’ləri zolabəntnən bağlarıx, küləx’ yıxmasın

  Полностью »
 • ZOLAX

  (Şəki) rəndənin bir növü. – Bizdə zolax rəndə yoxdu

  Полностью »
 • ZOLATA

  (Meğri) qoz çırpmaq üçün ağac. – Mən çıxım cəvizə, sən də altdan zolatanı ver mq:

  Полностью »
 • ZOLATAY

  (Balakən, Qax) iri, nəhəng

  Полностью »
 • ZOLHAY

  I (Balakən, Qax) iri, nəhəng II (Zaqatala) tez-tez. – Niyə zolhay o yana baxısan?

  Полностью »
 • ZOLLAMAX

  (Çənbərək, Kürdəmir, Qazax, Şamaxı, Tovuz, Zəngilan) gönü uzununa kəsmək, zolaq-zolaq kəsmək. – Gönü qurudub zollamağ lazımdı (Şamaxı); – Gönü qabaxca

  Полностью »
 • ZOLUBEŞDƏN

  (Cəbrayıl) saymazyana, ağayana. – Zolubeşdən uzanıfdı ojağın başında

  Полностью »
 • ZOM

  (Ağcabədi, Cəbrayıl, Kürdəmir, Zəngilan) ləklərin arasında düzəldilən kiçik tirə. – Kələmi ləkin zomuna şitillə (Zəngilan); – Ləkin zomun yaxşı qayırı

  Полностью »
 • ZOMAR

  (Füzuli) qış azuqəsi

  Полностью »
 • ZOMBURD

  (İrəvan) üzdə olan şiş

  Полностью »
 • ZOMBUT

  (Zəngibasar) yumruq. – Orduna bir zombut vurdu

  Полностью »
 • ZOMLAMAX

  (Tərtər) bənd düzəltmək, bəndləmək. – Bəşir, arxın qabağın zomla, tez gə bura

  Полностью »
 • ZOMURT

  (Xanlar) yetişməmiş, kal (meyvə). – Ay uşax, yemə, dəymiyif, hələ zomurtdu

  Полностью »
 • ZOMUT

  (Xanlar) bax zomurt. – Almanı yemə, laf zomurtdu

  Полностью »
 • ZONQUR VURMAX

  (Zəngibasar) zoqquldamaq. – Ətim a:rıdan zonqur vu:r

  Полностью »
 • ZOP

  (Qazax) 1. çox iri 2. güclü. – Abbas zop adamdı

  Полностью »
 • ZOPA

  (Kürdəmir, Qazax) iri, yoğun ağac

  Полностью »
 • ZOPALAMAX

  (Qazax) zopa ilə döymək. – Eşşəyi zopaladım, getmədi

  Полностью »
 • ZOPANAX

  (Meğri) qoz çırpmaq üçün ağac. – Mən çıxım cəvizə, sən də altdan zopanağı ver mq:

  Полностью »
 • ZOPIBAŞI

  (Ucar) zopıya oyununda başçı. – Zopıbaşı dəsdənin qabağında gedər

  Полностью »
 • ZOPIYA

  (Ucar) milli oyun adı, yallı. – Zopıya oyunu ancax toylarda olur ◊ Zopıya getməx’ – yallı getmək. – Oyunda on iki adam zopıya gedir

  Полностью »
 • ZOPU

  zopu təpbəx’: (Gədəbəy, Gəncə, Qazax, İrəvan) bax zopuya getməx’. – Nə zoru təpirsiηiz? (İrəvan); – Kişi öydən çıxıf deyin, gənə öydə zopu təpillər (Q

  Полностью »
 • ZOR

  I (Ağcabədi) ağır, çətin. – Bu, çox zor işdi, öhdəsinnən gəlmiyəjəx’səη II (Şəki) 1. çox 2. yaxşı. – Biyil zor baramamız olcaxdı; – Köçüf gəlmaxda laf

  Полностью »
 • ZORAPA

  (Cəbrayıl, Füzuli, Şəki, Zəngilan) zoğ, pöhrə. – Qurdu yayanda zorapeynan yayırıx (Zəngilan); – Bir çəngə zorapa olseydi, qurdu yayardıx (Cəbrayıl); –

  Полностью »
 • ZORAPALAMAX

  (Goranboy) zoğlamaq, pöhrələmək, zoğ atmaq. – Ağacın başını qırmışdım, indi elə zoralıyıf ki

  Полностью »
 • ZORNAXLAMAX

  (Çənbərək) cırmaq. – Piri üzümü yaman zornaxladı

  Полностью »
 • ZORRAMA

  (İmişli) güclü. – Üş-dört zorrama çahal gəldi haravanı çıxatdı

  Полностью »