Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • ZUBDA

  (Meğri) kök. – Xanəlinin quyini zubda quyindi

  Tam oxu »
 • ZUĞ

  (Çənbərək) paya. – Çəpərdən zuğları çəkif çıxarıf, uşaxlar yandırıflar

  Tam oxu »
 • ZUĞA

  (Qazax) naxışlı qadın başmağı

  Tam oxu »
 • ZUĞAT

  (Meğri) bax zoğat

  Tam oxu »
 • ZUL

  I (Xaçmaz) bax zol IV II (Xaçmaz, Meğri) bax zol II. – Ağaquli mq: altı zul gamış göni göndərmişdi (Meğri); – İnegin derisinnən bir neçə çaruğluğ zul

  Tam oxu »
 • ZULA

  (Qazax) bax zola

  Tam oxu »
 • ZULATA

  (Meğri) bax zolata. – Zulatanı tez gətir, cəvizi çırpax

  Tam oxu »
 • ZULLAMAĞ

  I (Xaçmaz, Quba) bax zollamağ. – Güni zulla (Xaçmaz) II (Quba) atmaq, tullamaq. – Al bunu, zulla bayıra gidsün

  Tam oxu »
 • ZUPANAX

  (Meğri) bax zopanax. – Zupanaxnan cəviz çırpallar

  Tam oxu »
 • ZUPLAMAĞ

  (Xaçmaz) döymək. – Tutıb uni bir-iki dənə zupladum

  Tam oxu »
 • ZURUĞ

  (Zəngibasar) tikanlı bitki növü. – Zuruğ heyvani kökəldey

  Tam oxu »
 • ZURUP

  (Oğuz) cır armud. – Zurup gəlir yetişir, qalır, onda yiməli olur Zuza çəkmağ (Tabasaran) – ulamaq. – Cənəvər zuza çəkədü

  Tam oxu »
 • ZÜBAH

  (Culfa) bax ziban

  Tam oxu »
 • ZÜBBƏ

  (Şəki) seçmə, seçilmiş. – Ən zübbələrini mişo:l yiyitdi

  Tam oxu »
 • ZÜBÜDƏ

  (Kürdəmir, Oğuz) tamamilə, büsbütün. – Hu didix’ləri söz zübüdə yalandı (Oğuz)

  Tam oxu »
 • ZÜGLƏ

  (Bakı) çox balaca

  Tam oxu »
 • ZÜGOYLU

  (Basarkeçər) üzüaşağı. – Maşın zügoylu gedir, qavağına daş qoy

  Tam oxu »
 • ZÜLƏ GETMƏX’

  (Zəngibasar) həsrətini çəkmək, ürəyi istəmək. – Gədədən ötün züleydirəm

  Tam oxu »
 • ZÜLHƏC

  (Qax) uca, hündür (boy). – Honun boyu lap zülhəcdi

  Tam oxu »
 • ZÜLLƏ

  (Barana, Borçalı) 1. zirvə (Borçalı) – Bizdə deyəllər kin, dağın zülləsi 2. şiş, dik (Barana). – Dağın başı çox zilləydi

  Tam oxu »
 • ZÜLÜ

  zülü getməx’: (Şahbuz) yorulmaq, əldən düşmək. – Bı gecə itdər hürməx’dən zülü gediblər

  Tam oxu »
 • ZÜLZÜLƏ

  (Salyan) ağlaşma. – Yoldan keçəndə gördim ki, Hacının öyünnən bi zülzülə başdadı

  Tam oxu »
 • ZÜMZÜMƏ

  (Bakı) çeşmə

  Tam oxu »
 • ZÜNGƏ

  (Lənkəran) balıq toru üçün dənizdə qurulan dayaq

  Tam oxu »
 • ZÜPBÜZ

  (Meğri) həvəngdəstə. – Xıcca qız getdi züpbüzzə duz döyməğə

  Tam oxu »
 • ZÜRCƏX’

  (Naxçıvan) sürüşkən. – Ora su gəlib zürcəy olub

  Tam oxu »
 • ZÜRRİ

  (Xaçmaz) bax zorru. – Çux zürri adamdı

  Tam oxu »
 • ZÜRZÜQ

  (Zaqatala) dərd, qəm, qüssə, kədər ◊ Zürzüqə gitmax – dərdə-qəmə batmaq, qüssələnmək, kədərlənmək. – Oğlan zürzüqə gidipti

  Tam oxu »
 • ZÜVƏ

  (Bakı) bax zivə

  Tam oxu »
 • ZÜVMƏX’

  (Naxçıvan, Ordubad, Şərur) bax zivməx’. – Qıçım qışda buzda züvdü, yıxıldım (Şərur)

  Tam oxu »
 • ZÜVÜLDƏMƏX’

  (Naxçıvan, Ordubad) sürüşmək. – Mən züvüldədim, əmə yıxılmadım (Naxçıvan)

  Tam oxu »
 • ZÜVÜRÇƏX’

  (Zəngibasar) sürüşkən yer

  Tam oxu »
 • ZÜYMƏX’

  (Naxçıvan, Ordubad) bax zivməx’

  Tam oxu »
 • ZÜYRÜŞMƏX’

  (Naxçıvan, Ordubad) sürüşmək. – Mənim əyağım züyrüşdü (Naxçıvan)

  Tam oxu »
 • ZÜYÜLDƏMƏX’

  I (Naxçıvan, Ordubad) sürüşmək. – Mükayıl, yol xarabdı, maşını züyüldəmə: qoyma ha (Ordubad) II (Zəngibasar) ağlamaq

  Tam oxu »