Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti

 • AĞĞAT

  Bu rusca крыжовник sözünün bizdəki qarşılığıdır. “Rusca-azərbaycanca lüğət”in II cildi крыжовник sözünün tərcüməsini verə bilməmiş, yalnız onu şərh et

  Tam oxu »
 • AĞI

  Ağu kimi də işlədilir, farsca “zəhər” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • AĞI DEMƏK

  Ağ sözünün bir mənası mənbələrdə “göz yaşı” kimi izah olunub. Ağla(maq), ağı demək sözləri həmin kökdən əmələ gəlib

  Tam oxu »
 • AĞIL1

  Ərəb mənşəlidir, gerçəkliyin şüurda inikasının ali forması olub, insanın ətraf alə­mə münasibətini tənzimləmə qabiliyyətidir

  Tam oxu »
 • AĞILLI-BAŞLI

  Bu sözün əsli zərf olub (ağılla, başla iş görmək), sonra təhrif edilib və ağılla-başla kəlməsi ağıllı-başlı şəklinə düşüb

  Tam oxu »
 • AĞIR

  Mənbələrdə “yavaş”, “asta” mənalarını verən ağru (aquru) sözü var. Ağır-ağır hərəkət etmək ifadəsindəki ağır sözü buradan əmələ gəlib

  Tam oxu »
 • AĞIRLIĞIM-UĞURLUĞUM

  Sözün əsli ağırlığım, yorğunluğum kimi olub. Xalq oyun­larında, bayram mərasimlərində çox işlədilir. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • AĞIZ

  Qədim mənası “deşik”, “boşluq” demək olub. Bu söz tarixi baxımdan qazmaq, qazan sözləri ilə qohum ola bilər

  Tam oxu »
 • AĞLAMAQ

  Ağı demək, ağlamaq, sıtqamaq, yağış tipli sözlərin hamısı “su” anlamı ilə bağlıdır. Fonetik dəyişmələr nəticəsində formaca bir-birindən uzaqlaşıb: tar

  Tam oxu »
 • AĞLANSINMAQ

  Ağlamaq feili ilə bağlıdır. -sın (-sa) şəkilçisi adlardan feil düzəldir (ağlam-sın, gülüm-sün, su-sa-maq)

  Tam oxu »
 • AĞLAYIB-SITQAMAQ

  Bu söz ağlayıb-sığıtmaq kimi olub. Həm ağla, həm də sığıt kəlmələri su anlayışı ilə bağlıdır, “göz yaşı” deməkdir

  Tam oxu »
 • AĞLINA KEÇƏ YAMAMAQ

  Buradakı ağıl sözü, əslində, al (ön, qabaq) kəlməsinin təhrif olunmuş formasıdır. Alaçıq sözü “qabağı açıq” (qapısı olmayan) deməkdir

  Tam oxu »
 • AĞNAĞAZ

  Ehtiyacı təcili ödəmək üçün dəyirmanda azca dən üyütməyə “ağnağaz” deyirlər. Bu kəlmənin mənşəyi barədə bir neçə mülahizə söyləmək olar: 1

  Tam oxu »
 • AĞNAMAQ

  Divar uçub töküləndə deyirik: divar ağnayıb tökülür. Qədimdə ağmaq feili olub və rus dilinə “свалиться”, “склоняться”kimi tərcümə olunub

  Tam oxu »
 • AĞRI-ACI

  Acı sözünün qədim mənalarından biri “ağrımaq” deməkdir və qaqauz dilində indi də qalmaqdadır: onlarda “aceer ayaam” – cümləsi ayağım ağrıyır anla­mını

  Tam oxu »
 • AĞSOLAQ (AĞIMSOVLAQ)

  Bu söz yağı əridib içinə yumurta salmaq, sonra onu əzilmiş sarımsaq və qatıq qarışığının üstünə tökməklə alınan xörəyin adını bildirir

  Tam oxu »
 • AĞSU

  “Tanınmış”, “seçilmiş” mənasında ağsoy (ulusoy) sözü olub, “yüksək nəsil”, “adlı-sanlı” deməkdir. Ehtimal ki, Ağsu rayonunun adı bununla bağlıdır

  Tam oxu »
 • AĞUŞ

  İlkin mənası “halqa” deməkdir. İndi “qucaq” mənasında işlədilir (qolların ara­sı­na almaq). Türk mənşəli sözə oxşamır, güman edirəm ki, fars sözüdür

  Tam oxu »
 • AĞUZ

  Bu sözün mənası “yeni doğmuş heyvanın məmələrinin ağzına yığılmış sarı və yüksək kolorili süd, mayalanmaq südü” deməkdir

  Tam oxu »
 • AĞZIGÖYÇƏK

  Bu sözün əsli ağzıgövşək olub, sonra ikinci hissə təhrif nəticəsində göyçək formasını kəsb edib, mənası “çənəsinə rəhbərlik edə bilməyən” demək­dir

  Tam oxu »
 • AĞZIQARA

  Ağzı qara tülküyəm ifadəsi dialektlərdə çox işlədilir. “Ağzıqara” “ikiüzlü, yaltaq, hiyləgər” deməkdir, (hərfi mənası: “ağzı pis” deməkdir)

  Tam oxu »
 • AĞZIYELLİ

  Ağzıqanlı variantı da var. Qan “od”, “isti” deməkdir. Buradakı “yel” qanın təhrifidir. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • AHIL

  Ərəbcə əhli (yaşlı) sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • AXAR-BAXARLI

  Axarı türkmənlərin dəvə yunundan toxuduqları nazik və gözəl parça növüdür. Baxanda sanki adamın gözünü aparır (axıdır)

  Tam oxu »
 • AXÇA

  Gümüş pula verilən addır. Ağ sifətindən əmələ gəlib ( pulun rəngi ağ, yəni gümüş olduğu üçün belə deyiblər)

  Tam oxu »
 • AXIR

  Bu söz ərəb mənşəlidir, axirət kəlməsi ilə eyni kökə malikdir, “son” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • AXIR-UXUR

  Axır-axır sözünün dəyişilmiş formasıdır, “axıra qalan”, “töküntü” de­mək­dir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • AXİRƏT

  Axır (son) sözü ilə eyni kökə malikdir, ərəb mənşəlidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • AXMAQ

  Suyun axması ağmaq kimi olub. Ağ isə “hündür” deməkdir. Su da həmişə hündürdən aşağıya axır (“su axar, çuxurunu tapar” deyirik)

  Tam oxu »
 • AXSAQ

  Kökü ağ kəlməsidir. Onun mənalarından biri “o tərəf-bu tərəfə əyilmə” de­mək­dir. Ağsamaq - ayağın şikəstliyi ilə bağlı olaraq, yeriş zamanı adamın əy

  Tam oxu »
 • AXŞAM

  Ağşam kimi yazılışı da olub. Şam günün qaranlıq, ağşam isə hələ bir qədər işıqlı (yəni ağ) dövrüdür, gecədən də bununla fərqlənir

  Tam oxu »
 • AXTA

  Fars dilində də işlədilir və məsdər formasında (axtən) var. Ona görə də onu alınma hesab etmək ilk baxışda təbii görünür

  Tam oxu »
 • AXTARMA

  1. Pendir növüdür, hərfi mənası “alt-üst etmək”, “qarışdırmaq”, “yoğur­maq” deməkdir, mənbələrdə ruscaya “перевалить” kimi tərcümə olunur

  Tam oxu »
 • AXUND

  Akın sözünün dəyişilmiş formasıdır. Akının ilkin mənası “savadlı”, “bacarıq­lı”, “çox bilən” demək olub

  Tam oxu »
 • AXUR

  Axır kimi də işlədilir, farsca “tövlə” deməkdir, bizdə mənası dəyişib.(Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • AİŞƏ

  Ərəbcə mənası “yaşayan” (Dursun) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • AKADEMİYA

  Yunan sözüdür. Afinada yer adı ilə bağlıdır. Həmin yerdə e.ə 385-ci ildən eranın 579-cu ilinə qədər Platonun təsis etdiyi akademiya fəaliyyət göstərib

  Tam oxu »
 • AKIN

  Qazaxlarda müğənniyə “akın” deyirlər, “atlı gəzən” anlamını verir. Aşıq, ozan kimi bu da gəzərgi olub

  Tam oxu »
 • AKKAUNT

  ing. account  – hesab, qeydiyyat yazısı

  Tam oxu »
 • AKKLİMATİZASİYA

  lat. a – sözönü + yun. klima – iqlim

  Tam oxu »
 • AKKUMULYASİYA

  lat. accumulatio – toplanma

  Tam oxu »
 • AKROBAT

  Bu, yunan sözüdür, kəndirbaz anlamını əks etdirib, indi məna bir qədər dəyişib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • AKRONİM

  yun. akros – uca + yun. ony­ma – ad

  Tam oxu »
 • AKSİZ

  Fransız sözüdür, ilk mənası gəlir “vergisi” demək olub. İndi də “vergi” anlamı ilə bağlı işlədilir. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • AKTİNOQRAF

  yun. aktis – şüa + yun. grapho – yazıram, təsvir edirəm

  Tam oxu »
 • AKTİNOLİT

  yun. aktis – şüa + yun. lithos – daş

  Tam oxu »
 • AKTİNOMETRİYA

  yun. aktis – şüa + yun. metron – ölçü

  Tam oxu »
 • AKTUALİZM

  lat. aktualis – müasir

  Tam oxu »
 • AKVAKULTUR

  lat. agua – su + lat. cultura – tərbiyəetmə, yetişdirmə

  Tam oxu »
 • AKVAMARİN

  lat. aqua marina – dəniz suyu

  Tam oxu »