Этимологический словарь азербайджанского языка

 • ADDA-BUDDA

  Sözün əsli orda-burda kimi olub, sonra dəyişib.   

  Полностью »
 • ADDAMA

  Dialektlərdə addamaq feili və addama ismi var. Birinci, suya daş qoyub ayağı üstünə basmaqla o biri taya keçmək deməkdir; ikinci “nərdivan” mənasında

  Полностью »
 • ADDAMAC

  Əsli ad-la-ma-c kimi olub. Addım (adaq, ayaq) sözü ilə qohumdur. Mə­na­sı “arxda keçid yeri” deməkdir

  Полностью »
 • ADDIM

  Mənbələrdə ad (ay, ad) sözləri rus dilindəki “шагать”mənasında verilib. Belə məlum olur ki, ayaq və addım sözlərinin kökü feildir

  Полностью »
 • ADENOMA

  Yunanca aden (vəzi) və oma (şişmə) sözlərindən törəyib.    

  Полностью »
 • ADƏM

  Qədim yəhudi dilində “insan” deməkdir. Bizə ərəb dilindən keçib. Türk alə­mində kişi sözü işlədilib. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • ADƏMDƏN-XATƏMƏ

  İlk peyğəmbərdən (Adəm) başlayaraq indiyə qədər (xatəm “sonuncu” deməkdir, görünür, xətm, xitam sözləri ilə qohumdur) olan, yəni “ilk peyğəmbərdən son

  Полностью »
 • ADƏT

  Ərəb sözüdür, vərdiş sözünün sinonimidir. Mənası “alışmaq, uyğunlaşmaq” deməkdir, bizdə (türk aləmində) öyrənik sözündən istifadə olunub

  Полностью »
 • ADI

  Bu, ərəb mənşəlidir, ədat yerində işlədilir və a saiti uzun tələffüz olunur. Hərfi mənası “əsla” deməkdir (“onunla adı işin olmasın” cümləsi el arasın

  Полностью »
 • ADINA

  Həftənin IV gününə (cümə axşamına) qabaqlar “adına” demişik, fars sö­zü­dür. Poeziyada çox işlədilib: Rəbiəl - axirdə adına günü, / Şamidan eylədi həm

  Полностью »
 • ADIR

  türk. – alçaq dağlıq ərazi

  Полностью »
 • ADİABATİK

  yun. adiabatos – bağlı, keçirməyən

  Полностью »
 • ADMİRAL

  Ərəb mənşəlidir, əmirəlbəhr (dəniz əmiri) mənasını əks etdirib. İndi yüksək rütbədir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • ADVEKSİYA

  lat. advectio – aparılma, çatdırılma

  Полностью »
 • ADVERTORİAL

  ing. advertorial < advertisement – reklam + ing. editorial – redaksiya məqaləsi

  Полностью »
 • AEROFOTOAPARAT

  yun. aero – hava

  Полностью »
 • AEROLOGİYA

  yun. aero – hava + yun. logos – elm

  Полностью »
 • AERONOMİYA

  yun. aero – hava + yun. nomos – qanun

  Полностью »
 • AEROZOL

  yun. aer – hava + yun. sole – cisim

  Полностью »
 • AFAQ

  Üfüq sözü ilə qohumdur, ərəb mənşəlidir. 

  Полностью »
 • AFELİ

  yun. apo – uzaqlıq + yun. Helios – Günəş

  Полностью »
 • AFƏRİN

  Farsca afəridən (yaratmaq) məsdəri ilə qohumdur.  

  Полностью »
 • AFİNA

  Yunan mənşəlidir, müdriklik allahının adı olub. 

  Полностью »
 • AFİYYƏTDİN

  Ərəbcə afiyət (sağlam, saf) və din sözlərindən əmələ gəlib: “dinin saflığı yolunda çalışan” deməkdir

  Полностью »
 • AFRODİTA

  Yunancadır, gözəllik allahının adıdır. 

  Полностью »
 • AFTAB

  Farscadır, tab “isti” deməkdir. Yay fəslinin adı tabistandır (isti məkan). Aftab “günəş” “günəş üzlü (gözəl, parlaq)” deməkdir

  Полностью »
 • AGAH

  Farsca agahanidən (məlumatlandırmaq) məsdəri ilə qohumdur. 

  Полностью »
 • AĞ1

  Rəng bildirən bu sözün başqa dillərdəki qarşılığı “parıltı” (блеск) mənasını əks etdirir. Məsələn, rus dilindəki белый kəlməsi tarixi baxımdan qədim h

  Полностью »
 • AĞ ELƏMƏK

  Üzünə ağ olmaq, ağ yalan kimi ifadələrdə ağ sözü “yuxarı” anlamını əks etdirir: ağ eləmək “normadan yuxarı qalxmaq”dır

  Полностью »
 • AĞ OLMAQ

  “Üzünə ağ olur” deyirik. Alimlər buradakı ağ(aq) sözünü ərəb mənşəli hesab edirlər. Söz, əslində, türk mənşəlidir

  Полностью »
 • AĞA

  “Hündür”, “yuxarı” deməkdir. Bəzi türk dillərində əkə, yekə şəklində işlədilir.   

  Полностью »
 • AĞABALA

  “Ağa olmağa layiq övlad” deməkdir. 

  Полностью »
 • AĞAC

  Dilimizdə bircə səsdən ibarət olan və “bitki” mənasını verən ı sözü olub. Onun da əsasında ığac (ağac, yığac) kəlməsi yaranıb

  Полностью »
 • AĞACDƏLƏN

  Ağac və dəlmək sözlərindən əmələ gəlib. Bu quş ağac koğuşlarını dimdikləyir (dəlir) və oradakı cücülərlə qidalanır

  Полностью »
 • AĞACLIQ

  Ağac məlumdur; -lıq omonim şəkilçidir, onun bir mənası qabaqlar, rusca “изобильно” mənasını verən müstəqil sözlə bağlı olub (bəzi türk dillərində lığa

  Полностью »
 • AĞADADAŞ

  Ağa “böyük” deməkdir. Ağadadaş “böyük dadaşdır”(həm ad kimi işlədilir, həm də kiçiklərin böyüklərə müraciət formasıdır)

  Полностью »
 • AĞAMALI

  İki yozumu var: 1. “Ağaya layiq olan mal”.  2. “Mənim ağam Əlidir”.   

  Полностью »
 • AĞAMƏHƏMMƏD

  Fars izafətinin qəlibi üzrə “Məhəmməd ağa” mənasında Ağayi-Məhəmməd Ağaməhəmmədə çevrilib. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • AĞAMƏMMƏD

  Ağa və Məhəmməd sözlərindən əmələ gəlib, sonra sadələşib. Ağa öz sözümüzdür, Məhəmməd isə ərəbcədir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • AĞANƏZƏR

  “Ağanın nəzərində saxlanılan” deməkdir. Ağa bizim sözdür, nəzər isə ərəb mənşəlidir. 

  Полностью »
 • AĞARTMAQ

  “Göz ağartmaq” deyirik, ağart (alart variantı da olub) odla bağlıdır: göz­dən sanki od püskürür. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • AĞASI

  Ağa sözündən və üçüncü şəxsin mənsubiyyət şəkilçisindən düzəlib. C.Cabbarlı Sona xanıma Sonası dediyi kimi, bəzi adamlar da böyüyünə Ağası deyib

  Полностью »
 • AĞAYAR

  Ağa bizim sözdür, yar farsca “dost” deməkdir. Ağayar “ağanın dostu” deməkdir. 

  Полностью »
 • AĞBAĞIR

  İndi “qorxaq” anlamında işlədilir. Ağ ciyər (bağır) qəzəb, hiss-həyəcan mən­­bəyidir və ona qabaqlar “öfkə” deyilib

  Полностью »
 • AĞBIĞ

  Ağbuğ, ağbuğum variantları da var. Barama qurdunun xəstəliyidir: qurd şişir, belində ağ sızaqlar əmələ gəlir, irinli olur

  Полностью »
 • AĞCA

  Ağ sözü ilə bağlıdır, (Ağgül də bununla qohumdur). Qaraca, Göyçə adları da həmin qəlib üzrə yaranıb. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • AĞCAQANAD

  Qanadları ağ olduğundan belə adlanıb. 

  Полностью »
 • AĞCAQAYIN

  Ağca rəng bildirir, qayın isə “yanma” (bu, qaynamaq sözü ilə qohum­dur) deməkdir: “rəngi ağ olan və tez yanan ağac” deməkdir

  Полностью »
 • AĞCAQOVAQ

  Ağca qabıq birləşməsindən törəyib, bu ağacın qabığı ağ (gümüşü) olur. Birinci hissə ağ sözü ilə bağlıdır, qovaq isə adamın başında əmələ gələn kəpəklə

  Полностью »
 • AĞGÜL

  Qız adıdır, qoyungözü (ромашка) çiçəyinin adlarından biridir.  

  Полностью »