Этимологический словарь азербайджанского языка

 • FÖN

  alm. föhn – isti külək

  Полностью »
 • FRAXT

  holl. vracht – ödəmə

  Полностью »
 • FRAKSİOMETR

  lat. fractio < fractus – qırılmış + yun. metron – ölçü

  Полностью »
 • FRİQANA

  yun. phryganon – çör-çöp

  Полностью »
 • FRİLANSER

  ing. freelancer – ştatdankənar işçi, ilkin mənasında – sərbəst nizətutan

  Полностью »
 • FUMAROL

  it. fumarola < lat. fumo – tüstü

  Полностью »
 • FUT

  İngilis sözüdür, 30.48 sm uzunluq ölçü vahididir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FUTŞTOK

  holl. voet – addım + holl. stok – mərtəbə

  Полностью »
 • FUTUROLOGİYA

  lat. futurum – gələcək + yun. logos – elm

  Полностью »
 • FÜTUHAT

  Ərəbcə fəth sözü ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FÜYUZAT

  Ərəbcə feyz (fayda) sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FYON

  lat. favonius – isti qərb küləyi

  Полностью »
 • GAH

  Farscadır, bizdə bölüşdürmə bağlayıcısı kimi işlənən bu sözün mənası farsca “za­man”, “vaxt” deməkdir

  Полностью »
 • GAVAHIN

  Farscadır, xışın torpağa girən əyri hissəsinə deyirlər. Onun ucuna dəmir tiyə salınır (farslar buna tiğe gavahın deyirlər)

  Полностью »
 • GAVALI

  Gav farsca “inək” deməkdir (gavmış isə “camış”dır). İlk baxışda güman et­mək olar ki, bu meyvə “inək yemi” (meyvəsi) deməkdir

  Полностью »
 • GECƏ

  Sinonimi tün kəlməsi olub; tün və dün (yəni dünən) sözləri qohumdur: dün (dünən) “tündən (gecədən) əvvəlki gün” deməkdir

  Полностью »
 • GECƏNİ

  “Bütün gecəni yatmamışam” deyirik. Gecəni sözündəki son şəkilçi nə bil­dirir? Bunu bəzən təsirlik hal hesab edirlər

  Полностью »
 • GEDİŞAT

  Bizdə -at(-ət) şəkilçisi olmayıb. Ehtimal ki, söz gərdişat kimi olub (alın­madır), sonra təhrif edilib və gedişat şəklində sabitləşib

  Полностью »
 • GENERALİZASİYA

  lat. generalis – ümumi, əsas

  Полностью »
 • GENEZİS

  yun. genesis – mənşə, yaranış

  Полностью »
 • GENİŞ

  Gediş, eniş tipli kəlmələrin qəlibi üzrə əmələ gəlib. Sözün əsli gen-i-ş (ge­nimək feili ilə bağlıdır) olub, sonra -i şəkilçisinin biri reduksiyaya uğ

  Полностью »
 • GEO...

  yun. geo – Yer

  Полностью »
 • GEOANTİKLİNAL

  yun. geo – Yer + yun. anti – əks + yun. klino – əyirəm

  Полностью »
 • GEOBİOSFER

  yun. geo – Yer + yun. bios – həyat + yun. sphaira – kürə, təbəqə

  Полностью »
 • GEODEZİYA

  yun. geo – Yer + yun. daio – bölürəm

  Полностью »
 • GEOFİZİKA

  yun. geo – Yer + yun. physike – təbiət

  Полностью »
 • GEOXRONOLOGİYA

  yun. geo – Yer + yun. chronos – vaxt, zaman + yun. logos – elm, təlim

  Полностью »
 • GEOİD

  yun. geo – Yer + yun. eidos – görünüş

  Полностью »
 • GEOKİMYA

  yun. geo – Yer + ər. – kimya

  Полностью »
 • GEOKRİOLOGİYA

  yun. geo – Yer + yun. kryos – soyuq, şaxta + yun. logos – elm, təlim

  Полностью »
 • GEOLOGİYA

  yun. geo – Yer + yun. logos – elm, təlim

  Полностью »
 • GEOMORFOLOGİYA

  yun. geo – Yer + yun. morphe – forma + yun. logos – elm

  Полностью »
 • GEOPOLİTİKA

  yun. geo – Yer + yun. politike – dövlət əhəmiyyətli işlər

  Полностью »
 • GEOSFERLƏR

  yun. geo – Yer + yun. sphaira – kürə, təbəqə

  Полностью »
 • GEOSİNKLİNAL

  yun. geo – Yer + yun. syinklino – əyilirəm

  Полностью »
 • GEOSİSTEM

  yun. geo – Yer + yun. systema – hissələrdən ibarət bütöv

  Полностью »
 • GEOTEKTONİKA

  yun. geo – Yer + yun. tektonikos – tikintiyə aid

  Полностью »
 • GEOTEKTUR

  yun. geo – Yer + lat. tectura – örtük

  Полностью »
 • GEOTERMİYA

  yun. geo – Yer + yun. therme – istilik

  Полностью »
 • GERÇƏKLİK

  Belə hesab edirəm ki, söz “görmək” feili zəminində yaranıb. Tarixən insanlar gördüklərini həqiqət hesab ediblər (“gör-gör, kor-kor”, “aşıq gördüyünü ç

  Полностью »
 • GERİ

  İrəli (əsli: iləri) kəlməsinin qəlibi üzrə yaranıb: iləri “il yer” (qabaq yer) deməkdir. Geri də (əsli: geyri) gey “arxa yer” deməkdir

  Полностью »
 • GETTO

  Orta əsrlər və yeni tarixin başlanğıcında yəhudilər Qərbi Avropada acınacaqlı həyat sürürdülər. Onlara nifrət edir və həqarətlə baxırdılar

  Полностью »
 • GEYMƏK

  Mənbələrdə ged sözü geymək feilinin sinonimi kimi verilib. Gigir sözü “вводить” mənasında açıqlanıb. Ehtimal ki, sözün əsli gir feili ilə bağlıdır: qə

  Полностью »
 • GƏBƏRMƏK

  İzahı belədir: ölü bir qayda olaraq şişir. Türk dillərinin bəzilərində (məs, qaqauz dilində) hamilə yerinə qebə işlədilir

  Полностью »
 • GƏC

  Farscadır, “əhəng” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • GƏDA

  Farsca “dilənçi” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • GƏDİK

  Getmək feili zəminində yaranıb. Dağın bir tərəfindən digər tərəfinə keçmək üçün olan gediş (keçid) yerinə deyilir

  Полностью »
 • GƏLİN

  Gəlmək feili ilə bağlı yaranıb, “evə gətirilən” deməkdir. Ruslarda da невеста sözü новый веду birləşməsindən törəyib, “təzə gətirilən” deməkdir

  Полностью »
 • GƏMALMAZ

  Gəm qantarğada atın ağzına salınan hissənin adıdır (qabaq sümükdən olub, ona görə də gəm adlandırılıb, indi dəmirdən düzəldilir)

  Полностью »
 • GƏMİRCƏK

  Ximircək forması da mövcuddur. Gəmirmək felindən əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »