Этимологический словарь азербайджанского языка

 • FM

  ing. Frequency Modulation – tezlik mo­dulyasiyası

  Полностью »
 • FORMASİYA

  Latın mənşəlidir, forma sözü ilə qohumdur, hərfi mənası “formalaşmış”, “yaranmış” deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • FORMATLAMA

  fr. format < lat. forma – gö­rünüş, zahiri görkəm

  Полностью »
 • FORS ELƏMƏK

  Fransız sözüdür, “lovğalanmaq” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FORSLANMAQ

  Sözün kökü “fors”dur və fransız dili ilə bağlıdır, “lovğa”deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FORTEPİANO

  İtalyan sözüdür; forte (güclü), piano (sakit) sözlərindən əmələ gəlib. Həm zil, həm də aşağı tonda səs çıxara bilir

  Полностью »
 • FOSSİL

  lat. fossilis – qazılıb tapılmış

  Полностью »
 • FOT OLMAQ

  Ərəbcə fövt (məhv olmaq) sözünün təhrifidir. Vəfat sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FOTOBİOSFER

  yun. photos – işıq + yun. sphaira – kürə, təbəqə

  Полностью »
 • FOTOXƏBƏR

  yun. photos – işıq

  Полностью »
 • FOTOJURNALİSTİKA

  yun. photos – işıq + lat. diurnalis, diurnale – gündəlik xəbər

  Полностью »
 • FOTOQALEREYA

  yun. photos – işıq + fr. galerie – hərf. bina

  Полностью »
 • FOTOQRAMMETRİYA

  yun. photos – işıq + yun. gramma – yazı, təsvir + yun. metreo – ölçürəm

  Полностью »
 • FOTOMƏNZƏRƏ

  yun. photos – işıq

  Полностью »
 • FOTOOÇERK

  yun. photos – işıq + rus. черкать – cızmaq

  Полностью »
 • FOTOPLAN

  yun. photos – işıq + lat. planum – müstəvi

  Полностью »
 • FOTOPORTRET

  yun. photos – işıq + fr. portraire – cizgilərinə qədər təkrarlamaq

  Полностью »
 • FOTOSERİYA

  yun. photos – işıq + lat. series – cərgə

  Полностью »
 • FOTOTOPOQRAFİYA

  yun. photos – işıq + yun. topos – yer + yun. grapho – yazıram

  Полностью »
 • FÖN

  alm. föhn – isti külək

  Полностью »
 • FRAXT

  holl. vracht – ödəmə

  Полностью »
 • FRAKSİOMETR

  lat. fractio < fractus – qırılmış + yun. metron – ölçü

  Полностью »
 • FRİQANA

  yun. phryganon – çör-çöp

  Полностью »
 • FRİLANSER

  ing. freelancer – ştatdankənar işçi, ilkin mənasında – sərbəst nizətutan

  Полностью »
 • FUMAROL

  it. fumarola < lat. fumo – tüstü

  Полностью »
 • FUT

  İngilis sözüdür, 30.48 sm uzunluq ölçü vahididir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FUTŞTOK

  holl. voet – addım + holl. stok – mərtəbə

  Полностью »
 • FUTUROLOGİYA

  lat. futurum – gələcək + yun. logos – elm

  Полностью »
 • FÜTUHAT

  Ərəbcə fəth sözü ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FÜYUZAT

  Ərəbcə feyz (fayda) sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FYON

  lat. favonius – isti qərb küləyi

  Полностью »
 • GAH

  Farscadır, bizdə bölüşdürmə bağlayıcısı kimi işlənən bu sözün mənası farsca “za­man”, “vaxt” deməkdir

  Полностью »
 • GAVAHIN

  Farscadır, xışın torpağa girən əyri hissəsinə deyirlər. Onun ucuna dəmir tiyə salınır (farslar buna tiğe gavahın deyirlər)

  Полностью »
 • GAVALI

  Gav farsca “inək” deməkdir (gavmış isə “camış”dır). İlk baxışda güman et­mək olar ki, bu meyvə “inək yemi” (meyvəsi) deməkdir

  Полностью »
 • GECƏ

  Sinonimi tün kəlməsi olub; tün və dün (yəni dünən) sözləri qohumdur: dün (dünən) “tündən (gecədən) əvvəlki gün” deməkdir

  Полностью »
 • GECƏNİ

  “Bütün gecəni yatmamışam” deyirik. Gecəni sözündəki son şəkilçi nə bil­dirir? Bunu bəzən təsirlik hal hesab edirlər

  Полностью »
 • GEDİŞAT

  Bizdə -at(-ət) şəkilçisi olmayıb. Ehtimal ki, söz gərdişat kimi olub (alın­madır), sonra təhrif edilib və gedişat şəklində sabitləşib

  Полностью »
 • GENERALİZASİYA

  lat. generalis – ümumi, əsas

  Полностью »
 • GENEZİS

  yun. genesis – mənşə, yaranış

  Полностью »
 • GENİŞ

  Gediş, eniş tipli kəlmələrin qəlibi üzrə əmələ gəlib. Sözün əsli gen-i-ş (ge­nimək feili ilə bağlıdır) olub, sonra -i şəkilçisinin biri reduksiyaya uğ

  Полностью »
 • GEO...

  yun. geo – Yer

  Полностью »
 • GEOANTİKLİNAL

  yun. geo – Yer + yun. anti – əks + yun. klino – əyirəm

  Полностью »
 • GEOBİOSFER

  yun. geo – Yer + yun. bios – həyat + yun. sphaira – kürə, təbəqə

  Полностью »
 • GEODEZİYA

  yun. geo – Yer + yun. daio – bölürəm

  Полностью »
 • GEOFİZİKA

  yun. geo – Yer + yun. physike – təbiət

  Полностью »
 • GEOXRONOLOGİYA

  yun. geo – Yer + yun. chronos – vaxt, zaman + yun. logos – elm, təlim

  Полностью »
 • GEOİD

  yun. geo – Yer + yun. eidos – görünüş

  Полностью »
 • GEOKİMYA

  yun. geo – Yer + ər. – kimya

  Полностью »
 • GEOKRİOLOGİYA

  yun. geo – Yer + yun. kryos – soyuq, şaxta + yun. logos – elm, təlim

  Полностью »
 • GEOLOGİYA

  yun. geo – Yer + yun. logos – elm, təlim

  Полностью »