Этимологический словарь азербайджанского языка

 • HİCRƏT

  Təxminən 570-ci ildə Məkkənin tanınmış və hörmətli ailələrindən birində oğlan uşağı anadan olur. Uşağın adını Məhəmməd qoyurlar

  Полностью »
 • HİDAYƏT

  Ərəbcə hadi (düz yola dəvət edən) sözü ilə qohumdur. “Doğru yol göstərən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • HİDRARGİLLİT

  yun. hydor – su + yun. argillos – ağ gil

  Полностью »
 • HİDRO…

  yun. hydor – su

  Полностью »
 • HİDROENERGETİKA

  yun. hydor – su + alm. energetik < yun. energeia – fəaliyyət

  Полностью »
 • HİDROFİTLƏR

  yun. hydor – su + yun. phyton – bitki

  Полностью »
 • HİDROFİZİKA

  yun. hydor – su + yun. physis – təbiət

  Полностью »
 • HİDROGEOLOGİYA

  yun. hydor – su + yun. geo – Yer + yun. logos – elm, təlim

  Полностью »
 • HİDROQRAF

  yun. hydor – su + yun. grapho – yazıram

  Полностью »
 • HİDROLAKKOLİT

  yun. hydor – su + yun. lakkos – quyu, dərinlik + yun. lithos – daş

  Полностью »
 • HİDROLOGİYA

  yun. hydor – su + yun. logos – elm, təlim

  Полностью »
 • HİDROMELİORASİYA

  yun. hydor – su + lat. melioratio – yaxşılaşdırma

  Полностью »
 • HİDROMORF

  yun. hydor – su + yun. morpho – forma

  Полностью »
 • HİDRONİM

  yun. hydor – su + yun. onoma – ad

  Полностью »
 • HİDROSFER

  yun. hydor – su + yun. sphaira – kürə

  Полностью »
 • HİDROTEXNİKA

  yun. hydor – su + yun. techne – incəsənət, ustalıq

  Полностью »
 • HİQRO…

  yun. higros – nəm

  Полностью »
 • HİQROFİL

  yun. higros – nəm + yun. fileo – sevmək

  Полностью »
 • HİQROFİT

  yun. higros – nəm + yun. phytón – bitki

  Полностью »
 • HİQROTOPLAR

  yun. higros – nəm + yun. topos – yer

  Полностью »
 • HİLAL

  Ərəbcədir, “yeni ay” (təzə çixan, təzələnmiş ay) deməkdir. Ayın qövs for­masın­da olmasını əks etdirir

  Полностью »
 • HİND YAĞI

  Gənəgərçək yağının başqa bir adıdır. Görünür, Hindistandan gətirilirmiş. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • HİNDUŞKA

  “Hind quşu” deməkdir. Farslar ona “filquşu” (pilmorğ) deyirlər. Görünür, böyük olduğu üçün belə adlandırılıb

  Полностью »
 • HİPERAKTİVLİK

  ing. hyper – artıq, üstün

  Полностью »
 • HİPERLİNK

  ing. hyper – artıq, üstün + ing. link – əlaqə, keçid

  Полностью »
 • HİPERMEDİA

  ing. hyper – artıq, üstün + lat. medium – ara, vasitəçi

  Полностью »
 • HİPERMƏTN

  ing. hyper – artıq, üstün

  Полностью »
 • HİPERSTEN

  yun. hyper – üst, yüksək, artıq + yun. sthenos – güc, qala

  Полностью »
 • HİPOBİOSFER

  yun. hypo – altında, aşağı + yun. bios – həyat + yun. sphaira – kürə

  Полностью »
 • HİPOLİMNİON

  yun. hypo – altında + yun. limne – göl, bataqlıq

  Полностью »
 • HİPOSENTR

  yun. hypo – altında + yun. centrum – mərkəz

  Полностью »
 • HOPHOP

  Bu quş çıxardığı səsə görə belə adlanıb, təqlidi sözdür. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • HOPPANMAQ

  Əsli hoplanmaq kimidir, “hop deyib atılmaq”dır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • HORİZONT

  yun. horizo – məhdudlaşdırıram

  Полностью »
 • HORNBLEND

  alm. horn-blende – buynuzdaşı

  Полностью »
 • HORRA

  Hörtlətmək kəlməsi ilə qohumdur. Təqlidi sözdür. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • HORST

  alm. horst – yuva

  Полностью »
 • HOSTİNQ

  ing. host – qonaq qəbul edən

  Полностью »
 • HOVXURMAQ

  Qışqırıq (qədim forması: qıyqır), hıçqır (əsli: içqır), hovxur kimi sözlər eyni qəlib üzrə düzəlmiş feildir

  Полностью »
 • HOVLAMA

  Yara soyuqdan hovlayır.Hov (hoy) fars dilində “irin” və “çirk” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • HÖCCƏT

  Ərəbcə “sübut, dəlil” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • HÖRGÜC

  Ör(hör) hündürlük anlayışını əks etdirib, “hündür”deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • HÖRMƏT

  Ərəbcədir, bizdə san (say) sözü işlədilib. Ondan da saymaq, sayın sözləri əmələ gəlib. “Hörmət etmək” mənasında aya feilini hörmətin sinonimi kimi aya

  Полностью »
 • HÖRÜMÇƏK

  Hörmək feili əsasında əmələ gəlib, “toxuyan, hörən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • HÖVSƏLƏ

  Ərəb mənşəlidir (həvsalət; kök samitləri, h,v,s –dır) və bir neçə mənada işlədilir: səbir; dözüm; sümük (hövsələ sümüyü); çinədan (quşların qida boru­

  Полностью »
 • HÖYÜR

  Əsli errə (herrə, heyirmək) kimi olub. Cinsi qızışma dövründə heyvanların bir-birini çağırmasıdır, mehribanlaşmasıdır

  Полностью »
 • HÖYÜŞ

  Hetlərin dilində “yağış” deməkdir. Bizə fars dilindən keçib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • HUASIMAQ

  Həvəsimək sözünün qərb dialektlərindəki tələffüz formasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • HULU

  Şaftalının bir növünə “hulu şaftalı” deyirlər. Buradakı hulu sözü tüklü sözünün dəyişmiş formasıdır. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • HUMAY

  Fars dilində huma sözü “cənnət quşu”, humayun isə “xoşbəxt olan” anlamlarında işlədilir (humayun keçmişdə həm də sultanların epiteti idi)

  Полностью »