Этимологический словарь азербайджанского языка

 • KİANİT

  yun. kyanos – tünd-göy, göy

  Полностью »
 • KİBER

  yun. kybernetike – idarəçilik bacarığı

  Полностью »
 • KİBERJURNALİSTİKA

  yun. kybernetike – idarə­çi­lik bacarığı + lat. diurnalis, diurnale – gün­dəlik xəbər

  Полностью »
 • KİBERSPEYS

  yun. kybernetike – idarəçilik bacarığı + ing. space – mühit, yer

  Полностью »
 • KİLİD

  Əsli yunan sözüdür, “qıfıl” deməkdir (bəzi dialektlərdə “açar” anlamında işlədilir). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • KİLOBAYT

  yun. chilioi – min + ing. byte – tikə, hissə

  Полностью »
 • KİMİ

  Bu qoşma türk dillərinin çoxunda kib şəkilində işlədilir və “forma” anlamını verir: b-m əvəzlənməsi təbii haldır

  Полностью »
 • KİNAYƏ

  Kin farsca “nifrət” deməkdir. Kinayə nifrət qarışığı olan münasibətdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • KİNOVAR

  yun. kinnabari

  Полностью »
 • KİRƏMİT

  Yunan sözüdür, “bişmiş kərpic” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • KİRİŞ

  Gərmək feili zəminində əmələ gəlib, əvvəl gəriş, sonra giriş, nəhayət, kiriş şəklinə düşüb. Mənası “gərilmiş ip” deməkdir

  Полностью »
 • KİRKİD

  Xana toxuyarkən kirkid (çoxdişlivə ağır olur) və həvədən (ikidişli və yüngül olur) istifadə edirlər. Hər ikisi fars mənşəlidir

  Полностью »
 • KİRKİRƏ

  Çağatay dilində bu söz “yarmaq” kimi işlədilib və йормок şəklində rus dilinə də keçib. Yarmaq (müqayisə et: yarma çəkmək, xırdalamaq) sözü ilə bağlıdı

  Полностью »
 • KİRPİ

  Kirpik (əsli: kiprik) sözü ilə qohumdur: tikanları kirpiyə banzəyir. Farslar bu heyvana xar (tikan) poşt (bel, üst, arxa) deyirlər

  Полностью »
 • KİRPİK

  Əsli kiprik kimi olub, kipləşmək sözü ilə qohumdur: kipləşir və gözü örtməklə onu hifz edir. İkinci yozuma görə, kirpi sözü ilə qohumdur və tikan (san

  Полностью »
 • KİSƏ

  Rus dilində кишень sözü var və kisə sözü ilə qohumdur, кишка sözü də həmin кишень kəlməsi ilə eyni kökə malikdir

  Полностью »
 • KİSƏMAL

  Farsca “kisəçəkən” deməkdir. Dəsmal (əsli dəstmal) sözü göstərir ki, mal hissəsi aidiyyət bildirən şəkilçidir

  Полностью »
 • KİŞİ

  Kas (kaş) sözü olub və “adam” anlamında işlədilib. Kişi onun dəyişmiş forma­sıdır (kara kaslar adlı tayfa da olub)

  Полностью »
 • KİŞİLİK

  Türk dillərində kişi sözü ilə bizdə olduğu kimi erkək mənasında deyil, adam, insan anlamında işlədilib (bəzi dillərdə indi də belədir)

  Полностью »
 • KİŞNƏMƏK

  Kökü təqlidi sözdür (toyuqla bağlı kiş-kiş sözünü işlədirik), kiş kökündən kişnə feili əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • KİYEV

  Murad Aci “Qıpçaq çölünün yovşanı” (Bakı, 1997) kitabının 39-cu səhifəsin­də yazır: V əsrdə Avarıstan, Bulqarıstan, Xəzəristan, Qazaxıstan, Ukrayna bi

  Полностью »
 • KLİF

  ing. cliff – uçurum

  Полностью »
 • KLİFHENGER

  ing. cliffhanger – kulminasiya, asılı vəziyyət

  Полностью »
 • KLİVAJ

  ing. cleavage – parçalanma

  Полностью »
 • KLON

  yun. klon – budaq, törəmə

  Полностью »
 • KODLAŞDIRMA

  fr. code – işarə

  Полностью »
 • KOLBASA

  Bəzən bunun qol və basmaq sözləri zəminində əmələ gəlməsini zənn edirik. Amma kolbasanın (bağırsağın) diametri qolun diametrindən çox kiçik olduğu üçü

  Полностью »
 • KOLLÜVİUM

  lat. colluvio – yığın, qalaq

  Полностью »
 • KOLONTİTUL

  fr. colonne – sütun + lat. titulus – başlıq, yazı

  Полностью »
 • KOLUMBİT

  lat. columbium – kolumbium; niobiumun ABŞ-da işlənən adı

  Полностью »
 • KOLUMNİST

  ing. column – sütun

  Полностью »
 • KOMA

  Təpə halında yığılmış şeylərə koma deyilir. Kökü kom (dəstə) sözüdür. -a şəkilçisinin funksiyası sözü kiçiltməkdir

  Полностью »
 • KOMBAYN

  İngiliscədir, “kombinə edilmiş maşın (biçir, döyür və s.)” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • KOMBİNAT

  lat. combino – birləşdirirəm

  Полностью »
 • KOMETA

  fr. comete < yun. kometes – hərf. tüklü ulduz

  Полностью »
 • KOMMUNİKABELLİK

  lat. communicabilis – birləşdirilmiş

  Полностью »
 • KOMMUNİKASİYA

  Latınca “əlaqə” deməkdir. Şəxsiyyətlərarası münasibətlərdə informasiya mübadiləsi kimi təzahür edir. Ünsiyyətdən fərqi: ünsiyyət yalnız tərəflərin qar

  Полностью »
 • KOMMUNİKATOR

  lat. communica­­tio – mə­lumat, açıqlama

  Полностью »
 • KOMMUNİKE

  lat. communicatio – mə­lumat, açıqlama

  Полностью »
 • KOMPAS

  ital. compassare – addımla ölçmək

  Полностью »
 • KONDENSASİYA

  lat. condensatio – sıxlaşma, qatılaşma

  Полностью »
 • KONFEDERASİYA

  lat. con – birlikdə + lat. foederare – ittifaq

  Полностью »
 • KONFLİKT

  lat. conflictus – qarşıdurma, müba­rizə

  Полностью »
 • KONKRESİYA

  lat. concretio – qatılaşma, bitişmə, sıxlaşma

  Полностью »
 • KONQLOMERAT

  lat. conglomeratus – toplanmış, bir yerə yığılmış

  Полностью »
 • KONNOTASİYA

  lat. connotatio < connoto – əlavə məna daşıyıram

  Полностью »
 • KONSTİTUSİYA

  Polyak sözüdür (əsli latın mənşəlidir), konstruksiya, konustruktor kimi sözlərlə kökdaşdır. Hərfi mənası – “quruluş” deməkdir

  Полностью »
 • KONTENT

  ing. content – məzmun

  Полностью »
 • KONTENT-ANALİZ

  ing. content – məzmun

  Полностью »
 • KONTİNENT

  lat. continent – davam edən torpaq

  Полностью »