Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti

 • KLİF

  ing. cliff – uçurum

  Tam oxu »
 • KLİFHENGER

  ing. cliffhanger – kulminasiya, asılı vəziyyət

  Tam oxu »
 • KLİVAJ

  ing. cleavage – parçalanma

  Tam oxu »
 • KLON

  yun. klon – budaq, törəmə

  Tam oxu »
 • KODLAŞDIRMA

  fr. code – işarə

  Tam oxu »
 • KOLBASA

  Bəzən bunun qol və basmaq sözləri zəminində əmələ gəlməsini zənn edirik. Amma kolbasanın (bağırsağın) diametri qolun diametrindən çox kiçik olduğu üçü

  Tam oxu »
 • KOLLÜVİUM

  lat. colluvio – yığın, qalaq

  Tam oxu »
 • KOLONTİTUL

  fr. colonne – sütun + lat. titulus – başlıq, yazı

  Tam oxu »
 • KOLUMBİT

  lat. columbium – kolumbium; niobiumun ABŞ-da işlənən adı

  Tam oxu »
 • KOLUMNİST

  ing. column – sütun

  Tam oxu »
 • KOMA

  Təpə halında yığılmış şeylərə koma deyilir. Kökü kom (dəstə) sözüdür. -a şəkilçisinin funksiyası sözü kiçiltməkdir

  Tam oxu »
 • KOMBAYN

  İngiliscədir, “kombinə edilmiş maşın (biçir, döyür və s.)” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • KOMBİNAT

  lat. combino – birləşdirirəm

  Tam oxu »
 • KOMETA

  fr. comete < yun. kometes – hərf. tüklü ulduz

  Tam oxu »
 • KOMMUNİKABELLİK

  lat. communicabilis – birləşdirilmiş

  Tam oxu »
 • KOMMUNİKASİYA

  Latınca “əlaqə” deməkdir. Şəxsiyyətlərarası münasibətlərdə informasiya mübadiləsi kimi təzahür edir. Ünsiyyətdən fərqi: ünsiyyət yalnız tərəflərin qar

  Tam oxu »
 • KOMMUNİKATOR

  lat. communica­­tio – mə­lumat, açıqlama

  Tam oxu »
 • KOMMUNİKE

  lat. communicatio – mə­lumat, açıqlama

  Tam oxu »
 • KOMPAS

  ital. compassare – addımla ölçmək

  Tam oxu »
 • KONDENSASİYA

  lat. condensatio – sıxlaşma, qatılaşma

  Tam oxu »
 • KONFEDERASİYA

  lat. con – birlikdə + lat. foederare – ittifaq

  Tam oxu »
 • KONFLİKT

  lat. conflictus – qarşıdurma, müba­rizə

  Tam oxu »
 • KONKRESİYA

  lat. concretio – qatılaşma, bitişmə, sıxlaşma

  Tam oxu »
 • KONQLOMERAT

  lat. conglomeratus – toplanmış, bir yerə yığılmış

  Tam oxu »
 • KONNOTASİYA

  lat. connotatio < connoto – əlavə məna daşıyıram

  Tam oxu »
 • KONSTİTUSİYA

  Polyak sözüdür (əsli latın mənşəlidir), konstruksiya, konustruktor kimi sözlərlə kökdaşdır. Hərfi mənası – “quruluş” deməkdir

  Tam oxu »
 • KONTENT

  ing. content – məzmun

  Tam oxu »
 • KONTENT-ANALİZ

  ing. content – məzmun

  Tam oxu »
 • KONTİNENT

  lat. continent – davam edən torpaq

  Tam oxu »
 • KONURBASİYA

  yun. kon – birlikdə + yun. urbas – şəhər

  Tam oxu »
 • KONVEKSİYA

  lat. convectio – aparıram

  Tam oxu »
 • KONVERGENSİYA

  lat. convergere – yaxın­laşma, çulğalaşma

  Tam oxu »
 • KONYAK

  Fransada ilk dəfə istehsal olunan yerin adından götürülüb. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • KOORDİNATLAR

  lat. co – birgə + yun. ordinatus – nizamlanmış

  Tam oxu »
 • KOPAL

  isp. copal – qatran

  Tam oxu »
 • KOPİ-PƏST

  ing. copy paste < copy – üzünü çıxarmaq + paste – yerləşdirmək

  Tam oxu »
 • KOPİRAYT

  ing. copyright – köçürmə hüququ

  Tam oxu »
 • KOPİRAYTER

  ing. copywriter – hərfi mənada: nüsxə yazan

  Tam oxu »
 • KOR (BUCAQ)

  Həndəsədə düz (90), iti (900-dən az), kor (900-dən çox) və s. bu­caq­lar olur. Kor bucaq elə korş bucaq deməkdir

  Tam oxu »
 • KORABUĞUM

  Əsli “qarabuğum”dur, torpağa ən yaxın buğuma deyirlər. Qara bura­da məhz “torpaq” deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • KORAFƏHM

  Fəhm ağıllı deməkdir. Korafəhm isə “ağıllı kor” anlamını əks etdirir. Sözün fəhm hissəsi ərəbcədir, anlaq deməkdir, ağıl mənasını əks etdirir

  Tam oxu »
 • KORLUQ ÇƏKMƏK

  Yoxsulun bir şeyi olmadığından həyat-bacada gözünə var-döv­lət dəymir (kor kimi olur). Digər yozuma görə, “pis” mənasında işlədilən kor kəlməsi ilə ba

  Tam oxu »
 • KORREKTƏ

  lat. correctura – düzəldilməli olan

  Tam oxu »
 • KORRELYASİYA

  lat. correlatio – nisbət

  Tam oxu »
 • KORROZİYA

  lat. corrosio – yeyilmə, korlanma, xarabolma

  Tam oxu »
 • KORŞ

  Farscadır, bizdə ötməz sözü işlədlib (dialektlərdə indi də müşahidə olunur), görünür, iti sözü ilə qohumdur (kökü öt, it

  Tam oxu »
 • KORŞALMAQ

  Bu, kor sözü ilə bağlıdır, kor isə fars mənşəlidir. Bizdə ötməz (yəni kəsməz) sözü işlədilib.

  Tam oxu »
 • KORUND

  sanskr. kuruvinda – yaqut

  Tam oxu »
 • KOSA

  Farsca mənası “seyrək” deməkdir. Bizdə saqqalı seyrək adamlara kosa  de­yirlər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • KOSMOPOLİT1

  Yunan mənşəlidir, kosmos sözü ilə qohumdur (kosmosu da özünə vətən sayan adam). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti) Konkret şəhər-dövlətlərin xaricind

  Tam oxu »