Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti

 • NOXUD

  Farscadan alınmış sözdür. Türk dillərində onun müqabilində burcaq kəlməsi işlədilib. Alınma noxud doğma burcaq kəlməmizi sıradan çıxarıb

  Tam oxu »
 • NOMENKLATURA

  lat. nomenclature – ad

  Tam oxu »
 • NONPAREL

  fr. nonpareille – bərabəri olma­yan

  Tam oxu »
 • NOOLANDŞAFT

  yun. noos – ağıl + alm. landschaft – ölkə, mahal

  Tam oxu »
 • NOOSFER

  yun. noos – ağıl + yun. sphaira – kürə

  Tam oxu »
 • NORD

  alm. nord – şimal

  Tam oxu »
 • NORD-OST

  alm. nord – şimal + alm. est – şərq

  Tam oxu »
 • NORD-VEST

  alm. nord – şimal + alm. west – qərb

  Tam oxu »
 • NORİT

  norv. norit; Norge – Norveç sözündən

  Tam oxu »
 • NOV

  Farscadır (əsli: nav), təqribən, “su borusu” mənasını əks etdirir (ən çox su dəyirmanında tətbiq olunur)

  Tam oxu »
 • NOVAT

  Ərəb mənşəli növbət sözünün dialekt variantıdır (qərb dialektlərində işlədilir). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • NOVQOROD

  Murad Aci yazır ki, şəhəri isveçlər tikiblər, adı da Xolmqorod olub. Sonra dəyişib Novqorod etməklə ruslaşdırma əməliyyatını həyata keçiriblər

  Tam oxu »
 • NOVRUZ DƏRDİ

  “Novruz və Qəndab” dastanı ilə bağlıdır. Telli Qəndab Novruzun dərdindən xəstə düşür və “dərdim Novruz dərdidir” deyir

  Tam oxu »
 • NÖKƏR

  Monqol sözüdür, ilkin mənası “əməkdaş”, “silahdaş” demək olub. Sonra məna tamam dəyişib və farslardakı “gəda” anlamına uyğun məna kəsb edib

  Tam oxu »
 • NÖQTƏ

  Ərəb mənşəlidir, cəmi nöqat kimidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • NÖV

  Ərəb mənşəlidir (əsli: noy), cəm forması “ənva”dır, “dürlü”, “cür” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • NÖVRƏSTƏ

  “Gənc qız” deməkdir. Oğlan adı olanda Növrəst kimi işlədilir (Növrəs İmanı xatırlayın). (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • NTSC

  ing. – National Television System Committee – «televiziya sistemləri üzrə milli komitə» ifadəsində sözlərin baş hərf­lərindən yaradılmış abreviatura

  Tam oxu »
 • NUNATAK

  eskimos. nuna – tənha + eskimos. tak – zirvə

  Tam oxu »
 • NURİDƏ

  Bu söz ərəb (nur) və fars (didə) kəlmələrinin birləşməsindən əmələ gəlmiş, əvvəl Nurididə kimi olmuş, sonra Nuridə şəklinə düşmüşdür

  Tam oxu »
 • NURULLAH

  Ərəbcə “Allahın nuru” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • NURUŞ

  Nuru adının əzizləmə formasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • NUŞ

  Farsca nuşidən (içmək) feilinin qrammatik əsasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • NUŞİRƏVAN

  Farsca “ölməz ruh” (ruhun ölməzliyi) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • NÜANS

  Fransızca "nuance" (həssas rəng fərqi) sözündən alınmışdır. Fransızca "nue" (bulud) sözünə -entia şəkilçini artırmaqla düzəldilmişdir

  Tam oxu »
 • NÜBAR

  Farsca nu (nou) və bar sözlərindən əmələ gəlib. “İlk məhsul” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • NÜFUS

  Ərəbcə nəfs sözü ilə qohumdur, onun cəm formasıdır. “Əhali”, “adam” anlamlarını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • NÜMAYƏNDƏ

  Farsca nüma (göstərən; bədənnüma güzgü), nümayiş, nümunə sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • NÜMAYİŞ

  Nüma (məsdəri: nəmudən) farsca “göstərən” deməkdir. Böyük güzgüyə bədənnüma deyirlər. Nümayəndə, nümunə sözləri də buradandır

  Tam oxu »
 • NÜMUNƏ

  Farsca bədənnüma, nümayiş sözləri ilə qohumdur. “Görmə, göstərmə” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • O

  Bu əvəzliyin mənası qədim hind dilində “başqası” deməkdir. Qədimdə bizdə ol, an formalarında işlədilib

  Tam oxu »
 • OAZİS

  ər. – səhra. Misirdəki Oasiya şəhərinin adı ilə

  Tam oxu »
 • OBELİSK

  Misirlilər əsas allahlarının (Günəş allahı Ra) şərəfinə bütov qaya parçasından yonulmuş hündür, nazik sütunlar ucaldırdılar

  Tam oxu »
 • OBSİDİAN

  lat. obsis – tamaşa

  Tam oxu »
 • OCAQ

  Od sözündəndir. Odcaq (od və çaq (çax) hissələrindən əmələ gəlib, çaxmaq elə “yandırmaq” deməkdir.) kimi olub, sonra dəyişmələrə məruz qalıb

  Tam oxu »
 • OD

  Ütmək feilinin kökü olan üt sözü ilə eyni olub. Görünür, ad-feil omonimi kimi işlədilib. Od sözü üt sözünün dəyişmiş formasıdır

  Tam oxu »
 • OD TUTMAQ

  Tutmaq sözünün qədim mənalarından biri “yanmaq, alışmaq” demək­dir. Od tutmaq birlikdə “alışmaq” mənasını əks etdirir

  Tam oxu »
 • ODABAŞI

  Anadolu türkləri otaq əvəzinə oda işlədirlər. Odabaşı isə rus dilindəki “швейцар” mənasında işlədilir (hərfi mənası: “otağın böyüyü” deməkdir)

  Tam oxu »
 • ODEKOLON

  Fransız sözüdür, mənası “Köln suyu” (Köln şəhərində istehsal edilib) deməkdir. Kəşf edən şəxs N.M.Farina (1685-1766) olub

  Tam oxu »
 • ODUN

  Kökü od kəlməsidir. Odun yalnız yandırmaq (od) üçün hazırlanmış ağaca deyilir. Tikinti materialı və s

  Tam oxu »
 • OFELİYA

  Latıncadır, “ənsari” (kömək əli uzadan) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • OFİOLİTLƏR

  yun. ophis – ilan + yun. lithos – daş

  Tam oxu »
 • OFLAYN

  ing. off-line – xətdən kənar

  Tam oxu »
 • OĞLAQ

  İndi “keçi balası” mənasında işlətdiyimiz bu söz qədimdə, həm də indiki quzu anlamını əks etdirib. Oğlan sözü də onunla eyni kökə malikdir

  Tam oxu »
 • OĞLAN

  Yakut dilində oğo “uşaq”dır, oğolon isə “doğmaq”dır. Oğlan “doğulmuş” (qıza da aiddir) deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • OĞLAN-QIZ

  “Hermofrodit” deməkdir. Türkmənlərdə qıztəkə (dişi-erkək) işlədilir. Deməli, qız (dişi) və qısraq sözləri qohumdur

  Tam oxu »
 • OĞRAŞ

  Görüşmək, rastlaşmaq mənasında oğra feili olub. Uğramaq, oğru, oğraş sözləri də onunla kökdaşdır (ilkin kök oğ feilidir)

  Tam oxu »
 • OĞRU

  Oğ feili mövcud olub, ad-feil omonimi kimi işlədilib: красть (feil), тайный (ad). Oğru sözün feil korrelyatından yaranıb

  Tam oxu »
 • OĞRUN

  Oğ sözü qədim feillərdən olub, “xəlvəti görüşmək” mənasında işlədilib. Oğru həmin feildən əmələ gəlmiş addır (əvvəl sifət olub, sonra isimləşib), “xəl

  Tam oxu »
 • OĞUL

  İndi bu söz oğlan uşağı ilə bağlı işlədilir, amma qabaqlar qıza da oğul deyiblər (indi də qalmaqdadır)

  Tam oxu »