Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti

 • QRABEN

  alm. graben – xəndək, çökək

  Tam oxu »
 • QRADİYENT

  lat. gradientis – addımlayan

  Tam oxu »
 • QRAFİT

  Yunan mənşəlidir, qrafa sözü ilə qohumdur, “cızıq çəkmə” (yazan) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • QRAMMOFON

  Yunanca qram (yazı) və fon (səs) hissələrindən əmələ gəlib. Aparat kimi ilk dəfə 1887-ci ildə Almaniyada düzəldilib, “yazılanın yenidən səslən­diril­m

  Tam oxu »
 • QRANAT

  lat. granatus – dənəli

  Tam oxu »
 • QRANİT

  1. lat. granum – buğda, dən 2. Farslar buna “sənge xare” (bərk daş) deyirlər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • QRAUVAKKA

  alm. grau – boz + alm. wacke – süxur növü

  Tam oxu »
 • QRAVİMETRİYA

  lat. gravis – ağır + yun. metreo – ölçürəm

  Tam oxu »
 • QRAVİTASİYA

  lat. gravitas – ağırlıq

  Tam oxu »
 • QREYZEN

  alm. greisen

  Tam oxu »
 • QRİFON

  yun. gripos – əyilmiş

  Tam oxu »
 • QROSSULYAR

  lat. grossularia – firəng üzümü

  Tam oxu »
 • QRUNT

  alm. grund – torpaq, özək

  Tam oxu »
 • QU

  Bu quş adıdır, bəzən “sona” da deyirlər. Rusca лебед adlanır. Bir də quğu quşu var, rusca кукушка (müftəxordur, özünə yuva tikmir, yumurtasını başqa y

  Tam oxu »
 • QU NƏĞMƏSİ

  Qu quşu ölüm ərəfəsində çox yanğılı bir səslə nəğmə oxuyur və bu, onun son nəğməsi olur. Sənətkarların ömürlərinin son anlarında yazdıqları əsas (xüsu

  Tam oxu »
 • QUAT

  Qüvvət sözünün təhrifidir. Qərb dialektlərində işlədilir (rəng mənalı quba da var), ehtimal ki, qonur sözü ilə qohumdur

  Tam oxu »
 • QUBA1

  Qızılı, yəni qırmızı ilə qonur qarşılığı olan rəngə quba deyirik. Ən çox at, qaz, dəvə və s. haqqında işlədilir: Quba qazlar

  Tam oxu »
 • QUBAR

  Ərəb mənşəlidir (əsli: qübar), “toz”, “torpaq” mənalarında işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • QUBERNATOR

  Yunanca “başçı” (quberniya rəhbəri) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • QUBERNİYA

  Latın mənşəlidir, bizdə onun yerinə sancaq (qubernatora “sancaqbəyi”) deyiblər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • QUCAQ

  Kökü qucmaq feilidir, -aq şəkilçisi feildən isim düzəldir (sor və soraq qəlibi üzrə). Kəlmə “od, isti” mənalarında işlədilmiş köy sözü ilə bağlıdır və

  Tam oxu »
 • QUDA

  V.Radlov məşhur 8 cildlik əsərinin 2-ci cildinin 2-ci hissəsində (s.1128) yazır ki, quda sözünün mənası “kəbin” deməkdir

  Tam oxu »
 • QUDUZ

  Dilimizdə r-z əvəzlənməsi ilə bağlı gör və göz, uddur və uduz, qudur və quduz... sözləri mövcuddur. Quduz sözü qudurmaq feilindən r-z əvəzlənməsi nəti

  Tam oxu »
 • QUL

  Qılmaq feili ilə bağlıdır, “işləyən” deməkdir. “Uşaq” mənasında da işlədilib (qul­beçə deyirik). Əsl Azərbaycan sözüdür, fars dilinə Xətainin dövründə

  Tam oxu »
 • QULAC

  Əsli qol və ac sözlərindən ibarətdir. İndi də bəzən qolac kimi işlədilir. Ehtimal ki, qucaq (qucu, quculamaq) sözü də məhz qol sözü ilə qohumdur

  Tam oxu »
 • QULAQ

  Məncə, qol, qıç, qulaq sözləri eyni kökdən törəyib və “çıxıntı” deməkdir. “Ar­xın qulağını dəyiş” deyirik; cəhrədə iyin kərt yeri də qulağa (cəhrədə o

  Tam oxu »
 • QULAQ ASMAQ

  Bu ifadədəki as sözünün əsli aç feilindən ibarətdir. Göz açıb bax­maq kimi, qulaq açıb eşitmək də mövcud olub

  Tam oxu »
 • QULAQÇIN

  “Ушанка” mənasında işlədilən bu söz qulaq və çın hissələrindən iba­rət­dir. Mənası “qulağı açılıb-yığılan papaq” deməkdir

  Tam oxu »
 • QULAMƏLİ

  “Əlinin qulu, qulamə” deməkdir, ərəbcədir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • QULAN

  Bu sözün qulun forması da var. Oğul və oğlan sözləri göstərir ki, qul və qulan sözləri də olub, lakin indi qul müstəqil işlədilmir

  Tam oxu »
 • QULAN-QUŞQUN

  “İzahlı lüğət”də bu söz “qoşqu ləvazimatının hamısı” kimi açıqlanıb. Nə qulan-quşqun ifadəsi isə “təbii” anlamında şərh olunub

  Tam oxu »
 • QULANÇAR

  Bişirilərək yeyilən bir bitkinin adıdır. Başqa türk dillərində ona qulan­quyruğu deyirlər. Doğrudan da, atın quyruğuna bənzəyir

  Tam oxu »
 • QULDUR

  “Qolu güclü” demək olub, sonra məna dəyişib. Qol (qolçomaq) sözü ilə qohumdur, sinonimi hərami sözüdür (haram kəlməsindəndir)

  Tam oxu »
 • QULP

  Fars sözüdür, bizdə tutaq sözü işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • QULUNC

  Alınma sözdür, əsli ərəbcə olsa da, fars dilində çox işlədilir, mənası “sancı” deməkdir. Ruslar ona “колика” deyirlər

  Tam oxu »
 • QUMRAL

  Qoyunlar rənginə görə müxtəlif növlərə bölünür: qumral, ərbəş, bəröyüm, qara, boz, gərçal. Qumral “qızılı”, quba “açıq-şabalıdı rəng” deməkdir

  Tam oxu »
 • QUMRU

  Ərəbcədir, quş adıdır, cəm forması qumardır. Dialektlərdə qur-qur da deyirlər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • QUMSAL

  Başqa türk dillərinin bəzilərində qumsel kimi işlədilir. –sel şəkilçisi bizdəki –lı4 şəkilçisinin sinonimi kimi özünü göstərir

  Tam oxu »
 • QUNDAQ1

  Qədim mənası “bələk” deməkdir. Dialektlərdə yığcam adama qındırğa de­yirlər. -daq hissəsi bağ kəlməsinin dəyişmiş formasıdır

  Tam oxu »
 • QURAQLIQ

  Qurumaq feili ilə bağlıdır. Sonra quru(maq) sözündəki u səsi düşüb və quru-aq kəlməsi quraq şəklində sabitləşib

  Tam oxu »
 • QURAQSIMAQ

  Qurumaq feili ilə bağlıdır, ondan quru sifəti, sonra isə quru-aq ismi, nəhayət, quruaqsı feili əmələ gəlib (ikinci u saiti ixtisara düşüb)

  Tam oxu »
 • QURBAĞA

  Su dəyirmanında üst daşı oxla birləşdirən və fırlayan dəmirə el arasında qurbağa deyirlər. Formaca qurbağaya bənzəyir

  Tam oxu »
 • QURBAN

  Qəməri təqvimlə XII ayın adıdır. Mənası “əvəz” deməkdir. Qurban bayramı ilə bağlı yaranmış sözdür, “həyatını kiməsə fəda etmək” deməkdir, bizə ərəb di

  Tam oxu »
 • QURD

  “Milçək toxumundan yaranan ayaqsız böcək” deməkdir. Qurdalamaq sözü də bununla qohumdur. Qurucuq variantı da olub

  Tam oxu »
 • QURD-QUŞ

  “Ehtiyatlı olun, qabağınıza qurd-quş çıxar” cümləsi işlədilir. Əslində, söz qurd-qıc şəklində olub: “qurd və digər yırtıcı (qıc eləyən, dişləyən) heyv

  Tam oxu »
 • QURDAĞZI

  Dan üzü ifadəsinin sinonimidir. Həmin vaxt hamı, hətta itlər də şirin yuxuya gedir və qurd ova başlayır, ağzına yem gəlir

  Tam oxu »
 • QURDALAMAQ

  Əslində, qurd aramaq formasında olub. Şoru qarışdırıb qurdunu təmizləməklə bağlı yaranıb. İndi məna xeyli dəyişib: “əl vurma, qarışdırma” və s

  Tam oxu »
 • QURDEŞƏNƏK

  El arasında qızılca mənasında işlədir, dərinin səpməsi və göz-göz olması ilə özünü göstərir. Belə səpmə qurd (böcək) yuvalarını xatırladır

  Tam oxu »
 • QURMAQ

  “Qur” sözü müxtəlif mənalara malik olub: “dartmaq, çəkmək, yaratmaq” və s. Tələ qurmaq, xana qurmaq, tapqır (əsli: dartqur), qurşaq sözlərindəki qur,

  Tam oxu »
 • QURREH

  Kənd yerində heyvanı çaya su içməyə aparır və qurreh sözü ilə müşayiət edirlər. Bu “qurt-qurt edərək iç” deməkdir

  Tam oxu »