Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti

 • TİFAQ

  Alınma sözdür və “ev, ailə” mənasını verir. Dialektlərdə təhrif edilib və tufana şəklində işlədilir (qarğış edəndə tifaqın dağılsın əvəzinə, tufanan d

  Tam oxu »
 • TİFTİK

  Mənbələrdə tifək sözü “yumşaq yun” kimi açıqlanıb. Tiftik indi “saç” anla­mın­da işlədilir. Rus dilindəki тюфяк (yumşaq mənasında) sözü də buradandır

  Tam oxu »
 • TİKAN

  Tikmək feilindən əmələ gəlib. Tikmək sözünün qədim mənası “sancmaq”, “deşmək” deməkdir, tikan əvvəlcə feili sifət olub, “sancan” anlamını əks etdirib

  Tam oxu »
 • TİKMƏK

  Ən qədim mənası “deşmək” deməkdir, “шить” mənası sonradan əmələ gəlib. Dədəm Qorqud iynəyə tikən deməyib, çünki iynə “yığan” deməkdir, tikən de­mək de

  Tam oxu »
 • TİMSAH

  Alınma sözdür, M.Kaşğarinin dövründə türklər timsah yerinə alavan sözünü işlədiblər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • TİRAN

  Yunanıstan tarixinin ilk çağlarında onun şəhərləri çarlar tərəfindən idarə olunurdu. Həmin çarlar eyni zamanda din xadimi vəzifəsini də yerinə yetirir

  Tam oxu »
 • TİRƏ

  “Bir nəsildən olanların yaşadığı ərazi” mənasını bildirir. Təqirə kimi də işlədilib. Mənası “qohumların yaşadığı dairə, ərazi” demək olub, sözün mənşə

  Tam oxu »
 • TİTRƏMƏK

  Mənbələrdə “дрожание” anlamını verən tir sözü var (tir-tir əsmək). Görünür, titrə sözü tirtə kimi olub, sonra formasını dəyişib

  Tam oxu »
 • TİYƏ

  Farsca tiğ “qılınc”, “tiyə” deməkdir. Söz bununla bağlı ola bilər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • TOFİQ

  Ərəbcə “kömək edən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • TOĞAN

  Şahin növüdür, mənbələrdə duyğun kimi verilib. Torağay (çəkik də deyiblər) yerinə, duyğar yazılıb. Görünür, duymaq feili ilə bağlıdır

  Tam oxu »
 • TOĞLU

  Qoyunun balası 6 aya qədər quzu, sonra isə (1 yaşa qədər) toğlu adlanır. Bu söz, məncə, tük sözü ilə bağlıdır

  Tam oxu »
 • TOĞRUL

  Durna ovlayan quşa deyiblər, durnaquşu kimi də işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • TOĞULUQ

  Toğlu sözündən əmələ gəlib. Sahibkarın qoyununu otaran şəxs bunun müqabilində ildə hər 25 qoyun üçün bir toğlu haqq alırmış

  Tam oxu »
 • TOX

  Doymaq kəlməsi ilə qohumdur, doymaq mənbələrdə həm də t (toymaq) ilə yazılıb. Son samitin dəyişməsi sözün mənaca fərqlənməsinə səbəb olub

  Tam oxu »
 • TOXA

  Toxunmaq (zərbə endirmək) sözü ilə kökdaşdır. Sözün kökü “tox”dur, ondan toxa ismi, toxu və toxmaq feilləri əmələ gəlib (indi toxmaq isim kimi işlədil

  Tam oxu »
 • TOXMAQ

  Toxu, toxunmaq, toxa kimi sözlər eyni kökə malikdir. Toxa (kətmən) elə toxunmaqla (zərbə endirməklə) əlaqədar sözdür

  Tam oxu »
 • TOXTA

  “Утешение” anlamında toq sözü mövcud olub. Onun da əsasında toxta kəlməsi yaranıb (tap-da-maq modeli üzrə)

  Tam oxu »
 • TOXUM

  Fars dilindən alınma sözdür. Bizdə onun yerinə uruk, uruğ, orluq kimi kəlmələr işlədilib. Görünür, “biçmək” anlamını verən or sözü də yuxarıdakılarla

  Tam oxu »
 • TOXUMAQ

  ”Zərbə endirmək” mənasını verən toxu feili ilə bağlıdır. Kilim və s. şeyləri həvə, kirkid kimi alətlərlə toxuyurlar

  Tam oxu »
 • TOQQUŞMA

  Kökü toxunmaq sözü ilə bağlıdır. Görünür, əsli toxuşmaq kimi olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • TOQQUŞMAQ

  Toxa (alət adı), toxunmaq, toqquşmaq kəlmələri kökdaş sözlərdir. “Vurmaq”, “dəymək” mənalarını əks etdirir

  Tam oxu »
 • TOLAZLAMAQ

  “Zərbə endirmək”, “atmaq” mənasını verən tul feili olub. Onun da əsa­sında tulla, tolazla sözləri yaranıb, amma feil -la şəkilçisini qəbul etmir: vur-

  Tam oxu »
 • TOLERANTLIQ

  lat. tolerantia – dözüm

  Tam oxu »
 • TOM DAYI

  Bəşər tarixində yazılan ən əhəmiyyətli kitablardan biri Harriyet Biçer-Stounun “Tom dayının daxması”dır

  Tam oxu »
 • TOMAĞA

  “Quş kəkili” deməkdir. Tom (topa) halında olduğundan belə adlanıb. Tomağalı sözü isə həmin kəlmədən əmələ gəlmiş sifətdir

  Tam oxu »
 • TOMRİS

  Qədim türkcədə “həyat bəxş edən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • TOP

  “Yumru” mənasını verən sözdür. Topa halında yığmaq birləşməsindəki topa sözü, topuq kəlməsi və s. məhz “yumru, kürə halında olan” mənasını əks etdirir

  Tam oxu »
 • TOPAL

  Ayaq (təpik) sözü ilə bağlıdır. Qolu şikəst olana çolaq (əsli: qolu yox), ayağı şikəst olana topal deyirik

  Tam oxu »
 • TOPAZ

  yun. topazos – adı, topaz yatağının ehtimala görə ilk dəfə tapıldığı Qırmızı dənizdəki eyniadlı adanın adından götürülmüşdür

  Tam oxu »
 • TOPOQRAFİYA

  yun. topos – yer + yun. grapho – yazıram

  Tam oxu »
 • TOPONİMİKA

  yun. topos – yer, məhəll + yun. onyma – ad

  Tam oxu »
 • TOPUQ

  Ayağın baldırla birləşdiyi yerdə iki çıxıntı var, topuq (лодыжка) və ya topuq sümüyü adlanır. Formaca topa oxşadığı, yəni yumru olduğu üçün ona bu adı

  Tam oxu »
 • TOR

  Hör (ör) kəlməsi ilə qohumdur. Hətta bəzi dialektlərdə hörümçək yerinə torumça işlədilir. Deməli, tor “hörülmüş” (toxunmuş) mənasını verən bir kəlmədi

  Tam oxu »
 • TORAĞAY

  Bu söz bizdə quşların ümumi adı olub, quşlar boz torağay (sərçə), qara torağay (qaratoyuq), sarı torağay (tarla quşu) kimi ifadələrlə bir-birindən fər

  Tam oxu »
 • TORQ

  “İpək” mənasında işlədilir. Tuva dilində indi də barama yerinə, torqu deyirlər. Barama xalis türk sözüdür və bürümək feili zəminində əmələ gəlib

  Tam oxu »
 • TORNADO

  isp. tornado < tornar – fırlatmaq

  Tam oxu »
 • TORPAQ

  Əsli topraq formasında olub. Təpik sözü ilə bağlıdır: “ayağımızın altında olan” deməkdir: top (raq) və təp (ik) arasındakı fonetik oxşarlıq da bunu sü

  Tam oxu »
 • TORUM

  Semantik baxımdan toxum sözü ilə qohumdur. Mənbələrdə tor-un sözü var və “törəmək” mənasını əks etdirir

  Tam oxu »
 • TOSALAQ

  Boyu gödək adamlarla bağlı işlədilir. Qoza sözünün təhrifindən yaranıb. Qoza boyda olan (kiçik) qarpıza qozalaq qarpız deyiblər

  Tam oxu »
 • TOTU

  Tuti sözünün dəyişilmiş formasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • TOVLAMAQ

  1. Ədəbi dilimizdə 2 əsas mənası var: 1.1 “Hərəkət etdirmək”.  1.2 “dilə tut­maq, aldatmaq”. Dialektlərdə (Qazax, Şamaxı

  Tam oxu »
 • TOVUZ (QUŞ)

  Bəzi alimlər bunu ərəb mənşəli hesab edir və mənasının “tünd-göy” demək olduğunu açıqlayırlar. Mənbələrdə sözün altundonquş (tonquş) forması da var: “

  Tam oxu »
 • TOY

  Çox vaxt doymaq feili ilə əlaqələndirirlər (sinonimi: düyün). Zənn edirəm ki, göy (kürəkən) kəlməsi ilə qohumdur: quda və göy qohum sözlərdir

  Tam oxu »
 • TOY TUTMAQ

  “Aldatma, hiylə” mənasında tev sözü olub, Toy tutmaq “intiqam üçün bütün mövcud üsulları tətbiq etmək” deməkdir

  Tam oxu »
 • TOZ

  Tatar dilində tozırqa sözü var və “köhnəlmiş” deməkdir. Toz bizdə isim kimi işlənir. Tozumaq şəklində feil yerində də çıxış edir

  Tam oxu »
 • TOZANAQ

  Kökü toz kəlməsidir. Bəs -anaq nədir? Dilimizdə feillərə qoşulan -anaq2 şəkilçisi var (döy-ənək, boğ-anaq

  Tam oxu »
 • TÖRPÜ

  Törp feili olub, ondan törpü (напильник) əmələ gəlib. İridişli yeyə növüdür, ən çox ağacı hamarlamaq üçün işlədilir

  Tam oxu »
 • TÖVLƏ

  Türkmən dilində döle şəklində işlədilir. Damazlıq (əsli: damızlıq) sözü qabaq­lar tövlədə saxlanılan, döl vaxtı örüşə buraxılmayan (xüsusi bəslənilən)

  Tam oxu »
 • TÖVŞÜMƏK

  “Səs salmaq” mənasını verən töv (tov) sözümüz olub (dovşan qaçanda çox tövşüyür, səs salır), tövşümək həmin töv (tov) zəminində əmələ gəlib

  Tam oxu »