Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • XƏNCƏRİNİN QAŞI DÜŞMƏZ

  hər hansı işi, hərəkəti özünə sığışdırmayan adam haqqında tənə ilə işlədilən ifadə; ~ qılıncının qaşı düşməz

  Tam oxu »
 • XƏRC APARMAQ

  çox xərc tələb etmək, pul sərf etmək; ~ baha başa gəlmək, əli cibində olmaq.

  Tam oxu »
 • XƏRCƏ-BORCA DÜŞMƏK

  borc pul almağa, borca düşməyə məcbur olmaq; ~ ziyana düşmək, borc içində üzmək.

  Tam oxu »
 • XƏRCƏ DÜŞMƏK

  pul xərcləmək məcburiyyətində qalmaq; ~ xərc çəkmək.

  Tam oxu »
 • XƏRCƏ SALMAQ

  pul xərcləməyə məcbur etmək; ~ ziyana salmaq, belinə yükləmək.

  Tam oxu »
 • XƏRCİ BORCUNU ÖDƏMƏMƏK

  qoyduğu mayadan gəlir götürə bilməmək, gəlir əldə edə bilməmək, mayasını güclə çıxartmaq; ~ mayası batmaq

  Tam oxu »
 • XƏSARƏT YETİRMƏK

  zərbə vurmaq, yaralamaq, əzmək, zədələmək; ~ zərər yetirmək, xətər yetirmək.

  Tam oxu »
 • XƏSTƏ DÜŞMƏK (YATMAQ)

  xəstələnmək, azarlanmaq; ~ yorğan-döşəyə düşmək.

  Tam oxu »
 • XƏŞİLƏ DÖNDƏRMƏK

  korlamaq, zay eləmək, bir-birinə qatıb-qarışdırmaq; döymək, əzişdirmək; ~ salamat yer qoymamaq, xəşilini çıxarmaq

  Tam oxu »
 • XƏŞİLİNİ ÇALMAQ

  öldürmək; ~ işini bitirmək.

  Tam oxu »
 • XƏŞİLİNİ ÇIXARMAQ

  bax: xəşilə döndərmək.

  Tam oxu »
 • XƏTDƏ QAL

  slenq. “bir saniyə, bir dəqiqə gözlə” mənasında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • XƏTƏR DƏYMƏK

  bax: ziyana düşmək.

  Tam oxu »
 • XƏTƏR YETİRMƏK

  bax: xəsarət yetirmək.

  Tam oxu »
 • XƏTİR-HÖRMƏT QOYMAQ

  bax: hörmət qoymaq.

  Tam oxu »
 • XƏTİR-HÖRMƏT SAXLAMAQ

  bir-birinə hörmət eləmək, səmimi olmaq, güzəşt eləmək; ~ xətir qoymaq.

  Tam oxu »
 • XƏTİR QOYMAQ

  bax: xətir-hörmət saxlamaq.

  Tam oxu »
 • XƏTİR ÜÇÜN (ÜSTƏ) XƏSTƏ YATMAQ (OLMAQ)

  birinə xoş gəlmək üçün özünü pis vəziyyətə salmaq, yaltaqlıq məqsədilə özünü pis vəziyyətdə olana oxşatmaq

  Tam oxu »
 • XƏTRİNƏ DƏYMƏK

  bax: qəlbinə dəymək (toxunmaq).

  Tam oxu »
 • XƏTRİNİ ƏZİZ TUTMAQ

  bax: əziz tutmaq.

  Tam oxu »
 • XƏTRİNİ XOŞ ELƏMƏK

  sevindirmək, şadlandırmaq, xoşlandırmaq.

  Tam oxu »
 • XƏTRİNİ SAXLAMAQ

  bax: hörmətini saxlamaq (gözləmək).

  Tam oxu »
 • XƏYALA QƏRQ OLMAQ

  fikirli, dalğın olmaq; ~ fikrə getmək.

  Tam oxu »
 • XƏYALI GÖYLƏRDƏ OLMAQ

  davamlı xəyallara dalmaq, ilhamlanmaq; dalğın, fikirli olmaq; ~ fikri özündə olmamaq.

  Tam oxu »
 • XƏYALINA GƏLMƏK (GƏTİRMƏK)

  təsəvvür etmək, düşünmək; ~ təsəvvürünə gətirmək, xəyalında canlanmaq, ağlına gəlmək (gətirmək), fikrinə gəlmək

  Tam oxu »
 • XƏYALINDA CANLANMAQ

  təsəvvür etmək; ~ xəyalına gəlmək (gətirmək), təsəvvürünə gətirmək, gözünün önündən keçirmək.

  Tam oxu »
 • XƏYALINDAN KEÇMƏK

  arzulamaq, istəmək; ~ ürəyindən keçmək, fikrindən keçmək.

  Tam oxu »
 • XƏYALPLOV YEMƏK

  xəyallarla, illüziyalarla yaşamaq.

  Tam oxu »
 • XƏZİNƏ ÜSTÜNDƏ OTURMAQ

  çoxlu pulu, var-dövləti olmaq; ~ bank üstündə oturmaq.

  Tam oxu »
 • XƏZİNƏSİNDƏ SİÇANLAR OYNAMAQ

  bax: cibində siçanlar oynamaq.

  Tam oxu »
 • XIRMAN DÖYMƏK

  taxılın dənələrini xüsusi alətlərlə sünbüldən ayırmaq.

  Tam oxu »
 • XIRTDAYA-XIRTDAYA QALMAQ

  bax: kəsilə-kəsilə qalmaq.

  Tam oxu »
 • XIŞI KÖTÜYƏ İLİŞMƏK

  işləri düz gətirməmək, maneə ilə üzləşmək.

  Tam oxu »
 • XİDMƏT GÖSTƏRMƏK

  hər hansı bir ehtiyac və tələbatı ödəmək; ~ qulluğunda dayanmaq (durmaq).

  Tam oxu »
 • XİFFƏT ÇƏKMƏK

  darıxmaq, kədərlənmək; ~ həsrət çəkmək, ürəyi sıxılmaq (qısılmaq), ürəyi qubar eləmək (bağlamaq), qulağı çəkilmək

  Tam oxu »
 • XİLAF ÇIXMAQ

  vədini, sözünü, əhdini pozmaq; əks mövqedə dayanmaq.

  Tam oxu »
 • XİRTDƏYƏ ÇIXMAQ

  çox, lap çox, həddən artıq olmaq.

  Tam oxu »
 • XİRTDƏYƏ YIĞMAQ

  çox incitmək, bezdirmək.

  Tam oxu »
 • XİRTDƏYİNƏ KEÇMƏK

  mane olmaq, imkan verməmək, incitmək.

  Tam oxu »
 • XİYAR ƏYRİ BİTİB

  narazılıq, söz-söhbət yarandıqda işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • XOF GÖTÜRMƏK

  qorxmaq, xoflanmaq; ~ vahimə basmaq, vahiməyə düşmək.

  Tam oxu »
 • XOFA SALMAQ

  qorxutmaq, hədələmək, xoflandırmaq.

  Tam oxu »
 • XOX GƏLMƏK

  qorxutmaq; ~ hədə-qorxu gəlmək.

  Tam oxu »
 • XORUZ BANLAMASA, SƏHƏR AÇILMAZ?!

  görülən işdə birinin əhəmiyyətini aşağılamaq, onsuz da bu işin həll olunacağını bildirmək məqsədilə işlədilən ifadə

  Tam oxu »
 • XORUZ BURAXMAQ

  danışıqda və ya musiqi ifasında səhvə, yanlışlığa yol vermək, xaric oxumaq.

  Tam oxu »
 • XORUZ SƏSİ EŞİTMƏMİŞ

  yeni, çoxunun eşitmədiyi, görmədiyi, bilmədiyi.

  Tam oxu »
 • XORUZA YÜKLƏMƏK

  müflis etmək, var-yoxunu əlindən almaq, soymaq, talamaq.

  Tam oxu »
 • XORUZUN QUYRUĞU GÖRÜNMƏK

  yavaş-yavaş aşkara çıxmaq, əsas mətləbi duymaq; ~ cidanın ucu çuvaldan çıxmaq.

  Tam oxu »
 • XORUZUNU QOLTUĞUNA VERMƏK

  biabırçılıqla məğlub etmək; rüsvayçılıqla qovmaq; ~ şələsini qoltuğuna vermək, papağını qoltuğuna vermək

  Tam oxu »
 • XOŞ-BEŞ ELƏMƏK

  salamlaşmaq, kefini soruşmaq.

  Tam oxu »